Pregled oglasa

Traženo zanimanje1. Medicinska sestra – tehničar (opći smjer) – 1 izvršitelj 2. Vozač hitnog medicinskog prijevoza 2– 1 izvršitelj
Tražena školska spremaSrednje stručno obrazovanje (SSS)
Završena škola / fakultetPOTREBNU STRUČNU SPREMU POGLEDATI U NASTAVKU OGLASA
Položen stručni ispit
Posebna znanja i vještine
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoNebitno
Broj traženih zaposlenika
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosOdređeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljati
Mjesto rada (općina)Dom zdravlja ¨Prim.dr.Mijo Grgić¨ Usora
Radno vrijemeNije naznačeno
Posebne psiho - fizičke sposobnosti
Godine starosti
Očekivana plata
Radni odnos se zasniva na:Nije naznačeno
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službe
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenikaNa osnovu članka 20a. Zakona o radu („Službene novine F BiH\" broj: 26/16, 89/18, 23/20 - odluka Ustavnog Suda, 49/21, 44/22 i 39/24), članka 3. Pravilnika o radu Doma zdravlja ¨Prim.dr.Mijo Grgić¨ Usora, članka 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko —dobojskom kantonu („Službene novine ZE-DO kantona\" broj: 2/24) i Odluke o raspisivanju javnog oglasa za prijem u radni odnos broj: 44-07/24 od dana 4.7.2024. godine, ravnatelj Ustanove na osnovu ukazane potrebe, raspisuje J A V N I O G L A S za prijem u radni odnos I RADNO MJESTO 1. Medicinska sestra – tehničar (opći smjer) – 1 izvršitelj na određeno vrijeme u trajanju od godinu dana u punom radnom vremenu. Osnovna plaća za radno mjesto medicinske sestre-tehničara u JU Dom zdravlja ¨Prim.dr.Mijo Grgić¨ Usora na 165 radnih sati iznosi 1.176,45 KM. Opis poslova: Medicinska sestra – tehničar ima generalnu odgovornost neposredno organizirati i pomagati lječniku u pružanju usluga osiguranicima te neposredno pružati usluge medicinske sestre osiguranicima na osnovu dokumentacije za ostvarivanje zdravstvene zaštite. Obavlja i druge poslove koji proističu iz kategorije poslova medicinske sestre – tehničara. 2. Vozač hitnog medicinskog prijevoza 2– 1 izvršitelj na određeno vrijeme u trajanju od godinu dana u punom radnom vremenu. Osnovna plaća za radno mjesto Vozač hitnog medicinskog prijevoza 2 u JU Dom zdravlja ¨Prim.dr.Mijo Grgić¨ Usora na 165 radnih sati iznosi 971,85 KM. Opis poslova: Vozač hitnog medicinskog prijevoza 2 u granicama stručne osposobljenosti i obučenosti obavlja sljedeće poslove: • Vrši prijevoz i odvoz pacijenata, radnika i robe prema danom nalogu, • Po završetku dovoza pacijenta u upućenu ustanovu brine se oko njegovog prijema, • Odvozi na teren razna trebovanja, potrošni materijal, • Obavlja i ostale usputne ili specijalne usluge kada mu je to nalogom naređeno, • Brine se o pranju i čišćenju vozila, • Vrši opravke na vozilima manjih kvarova, • Nabavlja gorivo za vozilo i isto pravda, • Vrši popunjavanje naloga i ostale dokumentacije o pređenoj kilometraži i istu predaje na daljnju obradu, • Vodi evidenciju o vremenskom isteku tehničkog pregleda vozila i isto priprema za tehnički pregled, • Vodi računa o vremenskom isteku vatrogasnog aparata u vozilu i opremi koja se nalazi u vozilu, • Obavlja i druge poslove po nalogu pretostavljenoga. II U V J E T I Kandidati trebaju ispunjavati opće uvjete za obavljanje poslova i radnih zadataka definirane Zakonom i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih mjesta kako slijedi: OPĆI UVJETI -Da je državljanin BiH -Da ima opću zdravstvenu i poslovnu sposobnost POSEBNI UVJETI Posebni uvjeti koje kandidati moraju ispunjavati za navedeno radno mjesto 1. su: -Završena srednja stručna sprema za stručno zvanje iz točke I ovog oglasa, -Položen stručni ispit za traženo zvanje -Važeća licenca za samostalno obavljanje poslova, izdata od strane nadležne komore Posebni uvjeti koje kandidati moraju ispunjavati za navedeno radno mjesto 2. su: - Škola za KV vozača - Položen vozački ispit B kategorije - 1 godina radnog iskustva u struci III POTREBNA DOKUMENTACIJA Uz prijavu na oglas, koja mora biti poseban potpisan dokument od strane podnositelja, kandidati su dužni priložiti i sljedeće dokaze u originalu ili ovjerenoj kopiji: -Kraći životopis s adresom i kontakt telefonom kandidata (svi kandidati), -Diplomu o školi (svi kandidati), -Uvjerenje o položenom stručnom ispitu (kandidati pod rednim brojem 1.), -Licenca za samostalan rad izdata od nadležne komore (kandidati pod rednim brojem 1.), -Izvod iz matične knjige rođenih (svi kandidati), -Uvjerenje o državljanstvu (svi kandidati), -Dokaz o radnom iskustvu u struci (potvrda i uvjerenje izdato od strane ranijeg poslodavca kandidati pod rednim brojem 2.) -Dokaz o položenom vozačkom ispitiu B katergorije (ovjerena kopija vozačke dozvole kandidati pod rednim brojem 2.) -Dokazi o stručnom usavršavanju ako ih ima. Kandidati mogu dostaviti dokaz o statusu branitelja ili članova njihovih obitelji u smislu članka 2., 3. i 4. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji (Sl.novine ZDK 1/14), koji je prijavljen na evidenciji Službe za zapošljavanje. NAPOMENA: samo izabrani kandidat bit će u obvezi u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavještenja o izboru najboljeg kandidata, dostaviti lječničko uvjerenje. Ukoliko kandidat u navedenom roku, ne dostavi liječničko uvjerenje smatrat će se da je odustao od zaposlenja. IV POSTUPAK IZBORA I BODOVANJA Postupak izbora kandidata vršit će se na osnovu razmatranja dostavljene dokumentacije, te održanog pismenog i usmenog stručnog ispita te intervjuom sa svakim od kandidata koji je dostavio urednu, potpunu i blagovremenu prijavu. Kriterij za bodovanje kandidata bit će pismeni i usmeni stručni ispit, kao i dostavljena dokumentacija. Svaki kandidat mora odgovoriti na najmanje 5 postavljenih pitanja (ostvariti 60 % bodova od mogućeg broja bodova) kako bi se kvalificirao za usmeni stručni ispit, u suprotnom se smatra da nije uspješno riješio test i isključuje se iz daljne oglasne procedure. Svaki kandidat mora odgovoriti na najmanje 5 postavljenih pitanja (ostvariti 60 % bodova od mogućeg broja bodova) kako bi se smatrao uspješnim na usmenom stručnom ispitu. Ukupan broj bodova koji se može ostvariti po osnovu pismenog i usmenog stručnog ispita, kandidatima će biti priopćen prilikom pristupanja na pismeni i usmeni ispit. Svi kandidati bit će naknadno obavješteni o sadržaju pismenih i usmenih ispita. V POSTUPAK PRIJAVLJIVANJA Natječaj ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u listu „Dnevni list“ Mostar, a bit će objavljen na web stranici Općine Usora i web stranice službe za zapošljavanje ZDK Zenica. Kandidati su u prijavi obvezni navesti točne podatke o obrazovanju, radnom iskustvu, dodatnim sposobnostima (znanje stranih jezika i poznavanje rada na računalu, podatke o stručnom usavršavanju), kao i osobne podatke, te točnu kontakt adresu i kontakt telefon, a točnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom i za iste garantira kazneno i materijalno. Prijave s potrebnom dokumentacijom kojom se dokazuje ispunjavanje propisanih uvjeta dostavljaju se u zatvorenoj koverti Povjerenstvu za izbor s naznakom „NE OTVARAJ - PRIJAVA NA JAVNI OGLAS“ na sljedeću adresu: J.U. Dom zdravlja ¨Prim. dr. Mijo Grgić¨ Usora, Srednja Omanjska bb, 74 230 Usora Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uvjete iz javnog oglasa neće se uzeti u razmatranje. J.U. Dom zdravlja ¨Prim. dr. Mijo Grgić¨ Usora nema obvezu vraćanja dokumentacije kandidatima. Osoba ovlaštena za davanje dodatnih obavještenja je Anto Matić, telefon kontakt osobe zadužene za davanje dodatnih obavještenja je 032 893 426.
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2024-07-08
Oglas do2024-07-16
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 3 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »