Pregled oglasa

Traženo zanimanjeStručni saradnik za imovinsko-pravne poslove
Tražena školska spremaVisoko stručno obrazovanje (VSS-1)
Završena škola / fakultetPravni fakultet
Položen stručni ispit Opcionalno: položen stručni upravni ispit, javni ispit za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudni ispit
Posebna znanja i vještinePoznavanje rada na računaru
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoSa iskustvom
Broj traženih zaposlenika1
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosNeodređeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljatiVrši najsloženije poslove upravnog rješavanja u upravnim stvarima o pravima, obavezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih lica iz oblasti imovinsko-pravnih odnosa; vodi prvostepeni upravni postupak (posebni ispitni postupak) u oblasti eksproprijacije, deeksproprijacije, prava služnosti, uzurpacije, građevinskog zemljišta i drugih imovinsko-pravnih oblasti; vodi postupak za upis prava u zemljišne knjige i katastar, angažuje vještake radi procjene vrijednosti i štete, pravi naloge za vještake, obavlja uviđaj na licu mjesta, vodi usmene rasprave, vrši uvid u isprave i uvjerenja i utvrđuje sve činjenice koje su neophodne za donošenje konačnog rješenja; rješava jednostavnije upravne stvari (skraćeni upravni postupak), vrši ispravke greški u upisu nekretnina i druge jednostavne poslove upravnog rješavanja; sprovodi administrativno izvršenje rješenja i zaključaka u skladu sa zakonom; otprema predmete drugostepenom organu, ako je izjavljena žalba na prvostepeno rješenje i izjašnjava se o predmetima; daje mišljenja i prijedloge, te priprema propise iz imovinsko-pravne oblasti, izrađuje ugovore i druge akte koji se odnose na rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, kao i druge tražene informacije, izvještaje i evidencije; prati izmjene zakonskih propisa u navedenim oblastima te inicira i učestvuje u usklađivanju odnosno donošenju novih općinskih propisa; koordinira sa geometrima, urbanistima, gruntovnicom i Općinskim pravobranilaštvom u vezi sa pojedinačnim predmetima; vrši obračun naknade za korištenje građevinskog zemljišta i komunalne naknade za poslovne, proizvodne i individualne stambene objekte i garažne prostore; prema potrebi učestvuje u radu komisija i drugih radnih tijela; odgovara za zakonito, stručno, ažurno i blagovremeno obavljanje poslova; obavlja poslove Menadžera Centra za pružanje usluga građanima; obavlja i druge poslove koje mu odredi pomoćnik Općinskog načelnika u skladu sa zakonom.
Mjesto rada (općina)Općina Vareš , Vareš
Radno vrijemePuno radno vrijeme
Posebne psiho - fizičke sposobnosti
Godine starosti
Očekivana plata
Radni odnos se zasniva na:Zaključivanjem ugovora o radu
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službe
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenikaPrijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH\", putem pošte, preporučeno na adresu: Agencija za državnu službu Federacije BiH Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton Ul. Kučukovići br. 2 72000 Zenica sa naznakom: \"Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u Općini Vareš\" Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2015-12-29
Oglas do2016-01-07
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 5 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »