Pregled oglasa

Traženo zanimanjeViši referent za ovjeru potpisa, rukopisa i prepisa
Tražena školska spremaSrednje stručno obrazovanje (SSS)
Završena škola / fakultetSrednja ekonomska škola, Srednja upravna škola, Gimnazija i Srednja tehnička škola;
Položen stručni ispitPoložen stručni ispit;
Posebna znanja i vještinePoznavanje rada na računam; Radni staž - najmanje 1 0 mjeseci na poslovima svoje struke.
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoSa iskustvom
Broj traženih zaposlenika
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosNeodređeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljati
Mjesto rada (općina) Općina Zavidovići, Mjesto rada: Zavidovići
Radno vrijemePuno radno vrijeme
Posebne psiho - fizičke sposobnosti
Godine starosti
Očekivana plata
Radni odnos se zasniva na:Nije naznačeno
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službePrijave sa potrebnom dokumentacijom mogu se dostaviti lično na pisarnicu Općine Zavidovići ili preporučeno putem pošte na adresu Općina Zavidovići ulica Safvet bega Bašagića bb, Komisija za provođenje javnog oglasa za popunu upražnjenog radnog mjesta Viši referent za ovjeru potpisa, rukopisa i prepisa u Općini Zavidovići, u zatvorenim kovertama sa naznakom « prijava na javni oglas - ne otvaraj». Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti/ljekarsko uvjerenje i uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od tri mjeseca) obavezan je dostaviti prije stupanja na posao kandidat koji bude izabran. Uz prijavu na javni oglas, koja treba da sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon, kandidati moraju priložiti u vidu originala ili ovjerene kopije: 1. Dokaz o stručnoj spremi, diplomu o srednjoj školskoj spremi (SSS/IV), sa vrstom školske spreme Srednja ekonomska škola, Srednja upravna škola, Gimnazija i Srednja tehnička škola; 2. uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci); 3. izvod iz matične knjige rođenih; 4. dokaz o radnom stažu na poslovima svoje struke; 5. dokaz o položenom stručnom ispitu; 6. dokaz o poznavanju rada na računaru. 7. ovjerenu izjavu da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpuštan iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno u Bosni i Hercegovini; 8. ovjerenu izjavu da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine (član IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine).
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenikaKandidat koji bude primljen u radni odnos putem ovog javnog oglasa podliježe obavezi probnog rada koji traje tri mjeseca, u skladu sa članom 28. stav 1. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine. Pod radnim stažom, podrazumjeva se isključivo radni staž nakon stečene srednje školske spreme, uključujući pripravnički i volonterski staž na poslovima srednje školske spreme. Namještenci srednje školske spreme, koji za vrijeme prijema u radni odnos u organ državne službe imaju navršen radni staž u trajanju od šest mjeseci, a nisu položili stručni ispit, mogu se primiti u radni odnos, ali su dužni taj ispit položiti najkasnije u roku od šest mjeseci od dana prijema u radni odnos u organ državne službe, u skladu sa članom 32. stav 2. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2018-08-31
Oglas do2018-09-14
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 8 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »