Pregled oglasa

Traženo zanimanjeStručni savjetnik za socijalnu i porodičnu zaštitu i civilne žrtve rata
Tražena školska spremaVisoko stručno obrazovanje (VSS-1)
Završena škola / fakultet- VSS/VII stepen, fakultet političkih nauka, Odsjek za socijalni rad, odnosno visoko obrazovanje prvog (najmanje 240 ECTS bodova) ili drugog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja,
Položen stručni ispit
Posebna znanja i vještine- 3 (tri) godine radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme - poznavanje rada na računaru
Potrebno znanje stranog jezika- 3 (tri) godine radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoSa iskustvom
Broj traženih zaposlenika
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosNije naznačeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljatiOpis poslova: provođenje politike i izvršavanje zakona, drugih propisa i općih akata i s tim u vezi utvrđivanje stanja u oblastima socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom, izrada analiza, izvještaja, informacija i drugih stručnih i analitičkih materijala od značaja za oblasti socijalne zaštitte, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom, izrada elaborata, studija, programa, prijedloga projekata, planova i procjena u predmetnim oblastima, inicira i priprema programe istraživanja u predmetnim oblastima uz predlaganje metodoloških rješenja kao i rad na tim programima, izrađuje analitičke informativne i druge materijale u okviru propisane metodologije (tipski izvještaj, redovne ili periodične informacije i sl.), prati i istražuje socijalno-patološke pojave, socijalne probleme i potrebe građana, te inicira moguće mjere prevencije i rješavanja socijalnih problema i socijalnih potreba građana, obrada trebovanja finansijskih sredstava za potrebe finansiranje prava koja finansira kanton, analiza izvještaja o potrošnji istih, kontrola naloga za doznaku sredstava, prati i proučava dejstva sistemskih rješenja utvrđenih u zakonima, drugim propisima i općim aktima, analizira dostignuti nivo izvršavanja zakonskih i podzakonskih akata iz oblasti socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom, vrši arhiviranje završenih predmeta i akata, sve poslove navedene u opisu radnog mjesta obavlja po procedurama utvrđenim ISO 9001:2000 standardima, izvršava i druge poslove i zadatke po nalogu pomoćnika ministra i za svoj rad odgovara istom.
Mjesto rada (općina)Poslodavac: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona, Mjesto rada: Zeničko-dobojski kanton
Radno vrijemeNije naznačeno
Posebne psiho - fizičke sposobnosti
Godine starosti
Očekivana plata
Radni odnos se zasniva na:Nije naznačeno
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službePrijavu, sa traženim dokumentima, treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu: Agencija za državnu službu Federacije BiH Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton Kučukovići br.2, 72000 Zenica sa naznakom: “Javni konkurs za popunu radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona” Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave odnosno prijave kandidata koji uz prijavni obrazac, ne dostavi traženu dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uslova iz tačke 2. ovog konkursa neće biti razmatrane.
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenikaO datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju. Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje konkursne procedure. Kandidati koji ne polože ispit općeg znanja ili pismeni dio stručnog ispita gube pravo na učešće u daljoj konkursnoj proceduri o čemu se, prilikom saopćavanja rezultata na ispitu općeg znanja pisano informišu, a nakon pismenog dijela stručnog ispita usmeno se informišu o postignutim rezultatima. Kandidati imaju pravo uvida u rezultate koje su postigli na ispitu. Kandidati koji su uspješno položili stručni ispit (pismeni i intervju) a ne dostave Agenciji validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju posebnih uslova javnog konkursa, u roku od pet dana, od dana održavanja stručnog ispita odnosno usmenog obavještenja o rezultatima koje su postigli, neće biti uvršteni na Listu uspješnih kandidata. Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje rezultate stručnog ispita, na propisanom obrascu, na oglasnoj ploči Agencije. Izabrani kandidat, koji u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja o izboru, ne dostavi Agenciji za državnu službu Federacije BiH, validne dokaze (original ili ovjerene kopije) o ispunjavanju opštih uslova iz javnog konkursa, biće brisan sa Liste uspješnih kandidata. Javni konkurs se provodi u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br.69/06, 78/06, 63/08,27/14 i 69/17).
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2018-09-28
Oglas do2018-10-11
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 9 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »