Pregled oglasa

Traženo zanimanjeKadeti
Tražena školska spremaSrednje stručno obrazovanje (SSS)
Završena škola / fakultet
Položen stručni ispit
Posebna znanja i vještineZa zasnivanje radnog odnosa policijskog službenika, kandidat mora ispunjavati slijedeće: Opšte uslove: a) državljanstvo BiH; b) životna dob između osamnaest i trideset i pet godina života; c) najmanje IV stepen školske spreme za čin policajca, d) zdravstvena, fizička i psihička sposobnost za rad (koja će se utvrditi u postupku selekcije od strane nadležne zdravstvene institucije i Komisije) e) da nije otpušten iz institucije državne uprave ili iz vojne službe u BiH kao rezultat disciplinske sankcije, f) da se nije odbio pojaviti pred Međunarodnim krivičnim tribunalom za bivšu Jugoslaviju kao osoba optužena od tog tribunala; g) da protiv njega nije pokrenut krivični postupak i da nije izrečena pravosnažna kazna zatvora za krivično djelo, osim za krivična djela protiv sigurnosti saobraćaja, u skladu sa krivičnim zakonodavstvom, I posebne uslove: da ima položen vozački ispit „B“ kategorije (ovjerena izjava kandidata o posjedovanju vozačke dozvole izdate u BiH), vještina plivanja (koja će se utvrditi u postupku selekcije), poznavanje jednog svjetskog jezika, poznavanje rada na računaru.
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoNebitno
Broj traženih zaposlenika100 (stotinu) kadeta
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosNeodređeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljati
Mjesto rada (općina)Poslodavac: Granična policija Bosne i Hercegovine,Mjesto rada: područje cijele Bosne i Hercegovine
Radno vrijemeNije naznačeno
Posebne psiho - fizičke sposobnosti
Godine starosti
Očekivana plata
Radni odnos se zasniva na:Nije naznačeno
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službeIII (Dokumentacija, rok i mjesto prijavljivanja) Uz prijavu na Javni oglas kandidati dostavljaju slijedeće dokumente u vidu originala ili ovjerene fotokopije: a) Uvjerenje o državljanstvu BiH (ne starije od šest mjeseci); b) Izvod iz matične knjige rođenih (na novom obrascu); c) Diplomu o završenom najmanje IV stepenu školske spreme, ili uvjerenje o diplomiranju koje ne može biti starije od godinu dana; d) Rješenje o nostrifikaciji izdato od nadležnog organa u BiH, ukoliko je školska sprema stečena van BiH nakon 06.04.1992. godine; e) Izjava kandidata, ovjerena od strane nadležnog organa, da nije otpušten iz institucije državne uprave ili iz vojne službe u BiH kao rezultat disciplinske sankcije; f) Izjava kandidata, ovjerena od strane nadležnog organa, da se kandidat nije odbio pojaviti pred Međunarodnim krivičnim tribunalom za bivšu Jugoslaviju kao osoba optužena od Tog tribunala; g) Prijava prebivališta, ne starija od tri mjeseca; h) Ovjerenu izjavu da kandidat posjeduje položen vozački ispit „B“ kategorije; i) Dokaz o poznavanju jednog svjetskog jezika (ovjerena fotokopija certifikata ili uvjerenja, svjedočanstva, indeksa i dr.) j) Dokaz o poznavanju rada na računaru (ovjerena fotokopija certifikata ili uvjerenja, svjedočanstva, indeksa i dr.). Prijava na oglas se podnosi isključivo na posebnom obrascu (obrazac za prijavu) koji se može preuzeti u sjedištu Granične policije Bosne i Hercegovine, Sarajevo ili sa web sajta Granične policije Bosne i Hercegovine (http://www.granpol.gov.ba). Kandidat je obavezan da popuni obrazac za prijavu na oglas u cjelosti i stavi svojeručan potpis u svim predviđenim rubrikama. U suprotnom, ista će se smatrati neurednom i biće odbačena. Takođe, prijave koje ne budu dostavljene na propisanom obrascu za prijavu neće biti uzete u razmatranje. Prijavu na oglas sa neophodnom dokumentacijom dostaviti isključivo preporučeno putem pošte na adresu: Granična policija Bosne i Hercegovine Reufa Muhića 2-A 71 000 Sarajevo sa naznakom „Prijava na Javni oglas za prijem kadeta“
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenikaNapomena: a) Prije donošenja odluke o izboru kandidata, nominovani kandidati biće predmet osnovne sigurnosne provjere u skladu sa postupkom za izdavanje dozvole za pristup tajnim podacima stepena „POVJERLJIVO“, shodno odredbama Zakona o zaštiti tajnih podataka („Službeni glasnik BiH“ br.54/04 i 12/09), kao i odredbama podzakonskih akata donesenih na osnovu navedenog Zakona. Kanditati za koje se utvrdi postojanje sigurnosne smetnje biće isključeni iz dalje procedure odabira. U okviru ovih provjera vršiće se i provjera opšteg uslova „da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak“, te stoga kandidati nisu u obavezi dostavljati uvjerenje da se ne vodi krivični postupak i uvjerenje u nekažnjavanju. b) Provjera opšteg uslova „zdravstvene, fizičke i psihičke sposobnosti za rad“, utvrdiće se u postupku selekcije od strane nadležne zdravstvene institucije, te kandidati nisu u obavezi dostavljati posebno ljekarsko uvjerenje. Kandidati koji ne zadovolje opšti uslov „zdravstvene, fizičke i psihičke sposobnosti za rad“ biće isključeni iz dalje procedure odabira. IV (Vrste testova koje kandidati polažu) Odabir kandidata za kadete Granične policije Bosne i Hercegovine vršiće se u skladu sa Zakonom o policijskim službenicima Bosne i Hercegovine, kao i odredbama člana 6. Zakona o Graničnoj policiji, Odlukom o načinu i programu testiranja kandidata u procesu odabira policijskih službenika i Odlukom o metodu, načinu i sistemu bodovanja testiranja kandidata za polaznike osnovne obuke prvog i drugog nivoa u Graničnoj policiji Bosne i Hercegovine. Samo kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove i koji su podnijeli svu traženu dokumentaciju, imaju pravo pristupa testiranju, koje se sastoji od: a) testa opšteg znanja (koji obuhvata poseban pisani test i esej); b) testa fizičke sposobnosti, uključujući i provjeru vještine plivanja; c) usmenog dijela testa-intervjua. d) ljekarskog pregleda, uključujući i psihološki pregled; Test opšteg znanja i intervju biće u skladu sa stepenom obrazovanja potrebnim za nivo obuke za koji kandidat pristupa i istim će pored navedenog biti obuhvaćena i pitanja iz nadležnosti Granične policije BiH. Pitanja iz nadležnosti Granične policije BiH obuhvataju slijedeće oblasti: Ustav BiH; Zakon o Graničnoj policiji BiH; Zakon o policijskim službenicima BiH i Zakon o graničnoj kontroli. Kandidat koji u skladu sa Odlukom o metodu, načinu i sistemu bodovanja testiranja kandidata za polaznike osnovne obuke prvog i drugog nivoa u Graničnoj policiji Bosne i Hercegovine, ne ostvari eliminacioni prag bodova na jednom od testova iz tačaka a),b) i c) ili se utvrdi da ne zadovoljava kriterije pod tačkom d), isključuje se iz daljeg procesa odabira. V (Način obavještavanja kandidata) O toku procesa selekcije kandidati će biti kontaktirani i informisani, putem telefona, web sajta Granične policije BiH i oglasne ploče u sjedištu Granične policije BiH, Sarajevo. Granična policija Bosne i Hercegovine ne preuzima obavezu zdravstvene zaštite i osiguranja kandidata za vrijeme procesa selekcije. VI (Trajanje obuke i probnog rada) Osnovna obuka kadeta za prvi nivo pristupa za čin „policajac“ traje 30 (trideset) sedmica i obavljaće se u Agenciji za školovanje i stručno usavršavanje kadrova u Mostaru. Nakon uspješno završene osnovne obuke, najkasnije u roku od 90 dana, kadeti se primaju na probni rad u trajanju od 12 (dvanaest mjeseci) i raspoređuju na radna mjesta u činu „policajac“ u organizacione jedinice Granične policije Bosne i Hercegovine, u zavisnosti od potrebe i upražnjenih radnih mjesta.
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2018-09-28
Oglas do2018-10-19
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 9 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »