Pregled oglasa

Traženo zanimanjeStručni saradnik za realizaciju komunikacijskih rješenja
Tražena školska spremaVisoko stručno obrazovanje (VSS-1)
Završena škola / fakultet- VSS (VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog ili drugog ciklusa stečeno po Bolonjskom sistemu studiranja sa najmanje 240 ECTS bodova u istoj struci), završen elektrotehnički fakultet – slaba struja ili fakultet saobraćaja i komunikacija-smjer komunikacije
Položen stručni ispit
Posebna znanja i vještineradno iskustvo nakon sticanja potrebne stručne spreme na istim ili sličnim poslovima, u trajanju od najmanje 1 (jednu) godinu.
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoSa iskustvom
Broj traženih zaposlenika1 (jedan) izvršilac
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosNeodređeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljatiOpis poslova i radnih zadataka: 1. Organizuje, koordinira i izvršava poslove i radne zadatke odjeljenja na realizaciji i održavanju komunikacijskih rješenja (IP Centrex, IPTV, Data, VoIP), 2. Organizuje, koordinira i kontroliše poslove održavanja terminale opreme, telefonskih aparata, javnih govornica, multimedijalnih govornica, te instalacija vezanih za ovu vrstu uređaja te ispituje tehničke mogućnosti, 3. Organizuje, koordinira i kontroliše poslove i radne zadatke odjeljenja na poslovima dijagnosticiranja složenijih kvarova pri održavanju i složenijih problema pri instalisanju komunikacijskih rješenja, zatim na poslovima korištenja postojećih softverskih alata za monitoring i dijagnostiku paketskih čvorova i terminalne opreme za različite namjene, 4. Sačinjava planove eksploatacije i održavanja komunikacijskih rješenja i pripadajuće terminalne i ostale opreme po svim pristupnim tehnologijama (žičnim i bežičnim), 5. Provjerava i ovjerava sve podatke kao što su izvještaji o izvršenju posla, izvještaji o smetnjama, trebovanja materijala, radnih naloga za priključenje i seobe, davanja tehničkih mogućnosti i drugo, 6. Lično se angažuje u izvršenju i nadzoru svih poslova i zadataka kod izvođenja radova na eksploataciji i održavanju, daje instrukcije, preduzima mjere koordinacije za obezbjeđenje neprekidnog i ispravnog funkcionisanja TK saobraćaja u vanrednim okolnostima, 7. Prati tehničke propise i dostignuća u materijalima i opremi i stara se za njihovu pravovremenu i ispravnu primjenu u izgradnji mjesnih tk mreža
Mjesto rada (općina)Dioničko društv BH Telecom Sarajevo, Direkcija Zenica
Radno vrijemeNije naznačeno
Posebne psiho - fizičke sposobnosti
Godine starosti
Očekivana plata
Radni odnos se zasniva na:Nije naznačeno
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službeIII Način prijave: Kandidat je dužan dostaviti svojeručno potpisanu prijavu, koja sadrži adresu, kontakt telefon i kratku biografiju. Uz prijavu se obavezno dostavlja: - Diploma / diplome o sticanju tražene stručne spreme (Kandidati koji su završili prvi ciklus studija u trajanju od 6 (šest) semestara po Bolonjskom sistemu studiranja, dužni su dostaviti diplome prvog i drugog ciklusa), - Dodatak diplomi/ diplomama - Izvod iz matične knjige rođenih, - Uvjerenje o državljanstvu, - Uvjerenje ili potvrda poslodavca o dužini radnog iskustva nakon sticanja potrebne stručne spreme na istim ili sličnim poslovima, u trajanju od najmanje 1 godinu, koja sadrži: osnovne podatke o kandidatu, naziv radnog mjesta, stručnu spremu, trajanje radnog odnosa i kratak opis poslova (radna knjižica i potvrda nedležnog PIO/MIO ne prihvataju se kao relevantan dokaz o radnom iskustvu). Napomene: - Svi traženi dokumenti trebaju biti orginal ili ovjerene kopije. - Ukoliko na obrascu Izvoda iz matične knjige rođenih nema naznake da je bez roka važenja, isti ne može biti stariji od 6 mjeseci. - Uvjerenje o državljanstvu ne može biti starije od 6 mjeseci. - Kandidati koji su u toku trajanja I ciklusa studija po Bolonjskom sistemu studiranja stekli najmanje 240 ECTS bodova, nisu dužni dostaviti diplomu i dodatak diplomi i za II ciklus studija. Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova traženih oglasom, dostavljaju se u zatvorenoj koverti neposredno na protokol Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, Direkcije Zenica ili putem pošte na adresu: Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo, Direkcija Zenica Sa naznakom \'\'Prijava na Javni oglas za radno mjesto 92. Stručni saradnik - ne otvarati\'\' Ul. Masarykova 46 720000 Zenica Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. Dokumenti priloženi uz prijavu vratit će se kandidatima u roku od 6 (šest) mjeseci od dana konačnosti odluke o prijemu u radni odnos.
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenikaProbni rad u trajanju od 6 (šest) mjeseci Opšti uslovi: - da je kandidat državljanin Bosne i Hercegovine, - da ima opštu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta (samo kandidat koji bude izabran dužan je da u roku od 15 dana od dana konačnosti Odluke o prijemu u radni odnos kandidata dostavi ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, kao dokaz da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uslovima radnog mjesta).
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2019-07-17
Oglas do2019-07-25
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 18 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »