Pregled oglasa

Traženo zanimanjeRukovodilac Službe za pravne i opšte poslove
Tražena školska spremaVisoko stručno obrazovanje (VSS-1)
Završena škola / fakultet- VSS -VII stepen obrazovanja, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa bolonjskog sistema studiranja pravne struke sa najmanje 240 ETSC bodova,
Položen stručni ispit
Posebna znanja i vještinenajmanje 1 godinu radnog iskustva u struci,
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoSa iskustvom
Broj traženih zaposlenika1
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosNije naznačeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljatiU kordinaciji sa direktorom preduzeća obavlja pravne poslove od interesa preduzeća, obavlja poslove zastupanja preduzeća pred nadležnim sudovima i drugim državnim organima i institucijama, radi prijedloge normativnih akata, obavlja poslove za organe upravljanja i rukovođenja, obavlja poslove iz oblasti radnih odnosa, pruža pomoć u radu disciplinske komisije, obavlja poslove oko registracije preduzeća, u saradnji sa službom za finansijske poslove priprema dokumentaciju za podnošenje tužbi protiv neurednih platiša, obavlja i druge pravne poslove te prati promjenu i primjenu zakonskih propisa, vodi evidenciju i sređuje dokumentaciju sa sjednica organa upravljanja, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.
Mjesto rada (općina)JP \"Vareš-stan\" d.o.o. Vareš
Radno vrijemePuno radno vrijeme
Posebne psiho - fizičke sposobnosti
Godine starosti
Očekivana plataPripadujuća osnovna neto plata: 708,00 KM
Radni odnos se zasniva na:Nije naznačeno
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službe Kao dokaz o ispunjavanju uslova iz javnog oglasa, kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju: - Prijavu na oglas; - biografiju (CV); - ovjerenu kopiju diplome visoke stručne spreme odgovarajuće struke; - potvrdu ili uvjerenje o traženom radnom iskustvu; - uvjerenje o državljanstvu (ukoliko na obrascu nema naznake da su bez roka važenja isti ne mogu bit stariji od 6 mjeseci), - izvod iz matične knjige rođenih (ukoliko na obrascu nema naznake da su bez roka važenja isti ne mogu biti stariji od 6 mjeseci), Izabrani kandidat će biti dužan naknadno u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavještenja o njegovom izboru kao najboljeg kandidata dostaviti ljekarsko uvjerenje, uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka i uvjerenje o nekažnjavanju. V Napomena za kandidate : Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave na ovaj oglas, kao i prijave sa kopijama tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzimati u razmatranje. Kandidati koji budu ispunjavali uslove javnog oglasa, biti će pismenim putem pozvani i obavješteni o terminu održavanja usmenog i pismenog stručnog ispita. Po održanom stručnom usmenom i pismenom ispitu Komisija za izbor kandidata za prijem u radni odnos sačiniti će listu uspješnih kandidata u skladu sa brojem bodova koji su kandidati postigli na pismenom i usmenom stručnom ispitu. Kandidat koji bude prvorangirani na listi uspješnih kandidata biti će izabran za prijem u radni odnos. Ukupan broj bodova sastoji se od zbira bodova sa usmenog i pismenog stručnog ispita. Popis tematskih oblasti iz propisa za utvrđivanje pitanja za usmeni i pismeni stručni ispit: - Zakon o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade ZDK ( \"Sl. novine ZDK\", br. 4/16) - Zakon o radu FBIH ( \"Sl. novine FBiH\" , br. 26/16 i 89/18), - Zakon o javnim preduzećima FBiH (\"Sl. novine FBiH, br. 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12), - Zakon o upravnom postupku FBiH (\"Sl. novine FBiH“, br. 2/98 i 48/99) , - Zakon o parničnom postupku FBiH ( \"Sl. novine FBiH\", br. 53/03, 73/05, 19/06 i 98/15) - Zakon o izvršnom postupku FBiH (\" Sl. novine Federacije BiH\", 32/03, 52/03, 33/06, 39/06, 39/09, 35/12 i 46/16 ) - Zakon o slobodi pristupa informacijama u FBiH („Sl. novine FBiH“, broj 32/01 i 48/11) Kontakt osoba zadužena za davanje dodatnih obavještenja: Ivan Miletović, tel: 032/843-048. Javni oglas za podnošenje prijava ostaje otvoren 8 (osam ) dana od dana zadnje objave. Prijave sa traženim dokumentima dostaviti lično ili preporučenom poštom na adresu: JP „Vareš-stan\" d.o.o. Vareš , ul. Korovinjići broj 1. 71330 Vareš Sa naznakom: „Prijava na javni oglas za popunjavnje radnog mjesta u Službi za pravne i opšte poslove u JP \"Vareš-stan\" d.o.o. Vareš za poziciju Rukovodilac Službe za pravne i opšte poslove“ NE OTVARATI
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenikaKandidat je dužan da ispunjava sljedeće uslove: Opći uslovi: 1. da je državljanin Bosne i Hercegovine, 2. da je stariji od 18 godina, 3. da je nije otpušten iz državne službe kao rezlutat disciplinske mjere, 4. da se na njega ne odnosi član IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine; 5. da se protiv njega ne vodi krivični postupak; 6. da nije osuđivan za krivična djela i privredni prijestup, 7. da je zdravstveno sposoban za vršenje određenih poslova predviđenih ovim radnim mjestom.
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2019-09-05
Oglas do2019-09-13
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 8 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »