Pregled oglasa

Traženo zanimanjeŠumarski tehničar, primač-otpremač (Poslovna jedinica “Šumarija” Zavidovići
Tražena školska spremaSrednje stručno obrazovanje (SSS)
Završena škola / fakultet- SSS – IV šumarski tehničar
Položen stručni ispit
Posebna znanja i vještine- Najmanje 6 mjeseci radnog iskustva u struci
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoNebitno
Broj traženih zaposlenika1 (jedan) izvršilac
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosNije naznačeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljatiOpis poslova: organizuje i izvodi sve radove na poslovima šumsko-uzgojnih radova i zaštiti šuma, obavlja poslove organizacije izvoza i primanja drvnih sortimenta koji se izvezu ko-morom ili mehanizovanim sredstvima od šuma-panja do traktorske vlake ili šumarskog stovarišta – međustovarišta, vrši primanja učinka i unosi podatke u knjigu premjerbe po sortimentima, unosi podatke u radni nalog za one zaposlenike kojima je vršio primanje učinka, po potrebi mjeri udaljenosti, distancu izvoza drvnih sortimenata, vodi računa da se drvni sortimenti iz šume izvoze po napadu, odgovoran je za kretanje šumske mehanizacije u sječini, u skladu sa projektom za izvođenje radova, dužan je voditi računa da prilikom primicanja i izvoza drvnih sortimenata ne šteti dubeća stabla, šumski podmladak, druge sortimente i šumski red, organizuje i odgovoran je za pravilno sortiranje drvnih sortimenata na stovarištu, rukovodi utovarom svih drvnih sortimenata, odgovoran je za primjenu propisa i sredstava HTZ-a za radnike na izvozu, utovaru ili na šumsko-uzgojnim radovima, odgovoran je za isporuku sortimenata kupcima po dispozicijama, utvrđenim klasama i napadu izveženih drvnih sortimenata, otprema šumske sortimente pri čemu je odgovoran za količinu i kvalitet otpremljene robe uz koju sastavlja i izdaje otpremnicu, vodi propisane evidencije i sastavlja izvještaje, brine se i odgovara te preuzima mjere propisa Zakona o šumama, zaštite na radu i opštih akata društva, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca. Koeficijent složenosti poslova je 1,55.
Mjesto rada (općina)Javno preduzeće “Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona” d.o.o. Zavidovići
Radno vrijemeNije naznačeno
Posebne psiho - fizičke sposobnosti
Godine starosti
Očekivana plata
Radni odnos se zasniva na:Nije naznačeno
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službeKandidati koji budu izabrani dužni su u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavještenja o njihovom izboru kao najboljem kandidatu, dostaviti ljekarsko uvjerenje. Osnovna plaća je proizvod najniže neto plaće i koeficijenta složenosti poslova. Najniža neto plaća za 2019. godinu iznosi 488,95 KM. Prijave na oglas se mogu lično predati u Upravu preduzeća u Zavidovićima, a mogu se dostaviti i preporučenom poštom na adresu: Javno preduzeće “Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona” d.o.o. Zavidovići, Ulica Alije Izetbegovića br. 25. Zavidovići, 72220 Zavidovići (sa naznakom –NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI OGLAS)
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenikaPored posebnih uslova navedenih u oglasu kandidati moraju ispunjavati i opće uslove: 1. Da je državljanin Bosne i Hercegovine 2. Da je stariji od 18 godina 3. Da je zdravstveno sposoban za vršenje poslova predviđenih za radno mjesto na koje se prijavljuje Kandidati su dužni dostaviti: 1. Prijavu na oglas 2. Diplomu o završenom obrazovanju (original ili ovjerena kopija) 3. Potvrdu o radnom iskustvu ( original ili ovjerena kopija) NAPOMENE ZA KANDIDATE: Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme najdalje do 31.12.2019. godine. Kontakt osoba zadužena za davanje dodatnih obavještenja Čamdžić Mesud, rukovodilac Službe za kadrovske i opće poslove. Prijava na javni oglas mora biti potpisana od podnosioca prijave, u suprotnom će se smatrati neurednom prijavom. Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, odnosno prijave kandidata koji uz prijavu na konkurs ne dostave traženu dokumentaciju, neće biti razmatrane. Postupak izbora za kandidate za radna mjesta od zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije i održanom intervjuu sa svakim od kandidata koji će vršiti komisija koja ima za cilj da utvrdi personalne karakteristike i iskazane sposobnosti kandidata za obavljanje poslova konkretnog radnog mjesta. Kandidat će biti bodovan ocjenama od 1 do 5. Konačna ocjena kandidata za radna mjesta čini zbir bodova datih od svakog člana komisije
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2019-09-11
Oglas do2019-09-19
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 8 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »