Pregled oglasa

Traženo zanimanjeStručni saradnik u šumarstvu (Poslovna jedinica “Šumarija” Tešanj)
Tražena školska spremaVisoko stručno obrazovanje (VSS-1)
Završena škola / fakultet- BA-180 ECTS završen šumarski fakultet-odsjek šumarstvo
Položen stručni ispit
Posebna znanja i vještine- Najmanje 1 godina radnog iskustva u struci
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoNebitno
Broj traženih zaposlenika1 (jedan) izvršilac
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosNije naznačeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljatiOpis poslova: vrši sanitarnu doznaku i doznaku AD stabala u redovnim sječama (stabla oštećena u toku izvođenja radova u šumarstvu u redovnim sječama), zajedno sa projektantom učestvuje u doznaci i izradi izvedbenih projekata u niskim i degradiranim šumama, učestvuje i pomaže pri projektovanju šumskih i traktorskih puteva, stručno organizuje ekspolataciju šuma u koju svrhu daje uputstva klaserima, primačima i otpremačima, razrađuje plan proizvodnje i određuje vrijeme sječe po odjelima, način i mjesto prevoza, izgradnju pomoćnih objekata i način slaganja sortimenata na stovarištu, organizuje rad kooperanata i kontroliše izvršenje ugovorenih obaveza, radi skontra i spiskove i kontroliše radne naloge i obračun ličnih dohodaka za radove izvedene u fazi sječe, izvoza i otpreme šumskih drvnih sortimenata, vrši analizu izvršenja normi rada u šumarstvu, potrošnju goriva i maziva u skladu sa normativima po sredstvima rada i organi-zacionim jedinicama, obavlja tehničke poslove prilikom izrade i objedinjavanja godišnjih planova šumsko-uzgojnih radova, sjemensko-rasadničke proizvodnje, zaštite šuma, uređivanja i projektovanja, te iskorištavanja šuma i praćenje i analizu njihovog izvršenja. Koeficijent složenosti poslova je 2,00.
Mjesto rada (općina)Javno preduzeće “Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona” d.o.o. Zavidovići
Radno vrijemeNije naznačeno
Posebne psiho - fizičke sposobnosti
Godine starosti
Očekivana plata
Radni odnos se zasniva na:Nije naznačeno
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službeKandidati koji budu izabrani dužni su u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavještenja o njihovom izboru kao najboljem kandidatu, dostaviti ljekarsko uvjerenje. Osnovna plaća je proizvod najniže neto plaće i koeficijenta složenosti poslova. Najniža neto plaća za 2019. godinu iznosi 488,95 KM. Prijave na oglas se mogu lično predati u Upravu preduzeća u Zavidovićima, a mogu se dostaviti i preporučenom poštom na adresu: Javno preduzeće “Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona” d.o.o. Zavidovići, Ulica Alije Izetbegovića br. 25. Zavidovići, 72220 Zavidovići (sa naznakom –NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI OGLAS)
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenikaPored posebnih uslova navedenih u oglasu kandidati moraju ispunjavati i opće uslove: 1. Da je državljanin Bosne i Hercegovine 2. Da je stariji od 18 godina 3. Da je zdravstveno sposoban za vršenje poslova predviđenih za radno mjesto na koje se prijavljuje Kandidati su dužni dostaviti: 1. Prijavu na oglas 2. Diplomu o završenom obrazovanju (original ili ovjerena kopija) 3. Potvrdu o radnom iskustvu ( original ili ovjerena kopija) NAPOMENE ZA KANDIDATE: Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme najdalje do 31.12.2019. godine. Kontakt osoba zadužena za davanje dodatnih obavještenja Čamdžić Mesud, rukovodilac Službe za kadrovske i opće poslove. Prijava na javni oglas mora biti potpisana od podnosioca prijave, u suprotnom će se smatrati neurednom prijavom. Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, odnosno prijave kandidata koji uz prijavu na konkurs ne dostave traženu dokumentaciju, neće biti razmatrane. postupak izbora se zasniva na razmatranju dostavljene dokumentacije, te održanom pismenom i stručnom ispitu sa svakim kandidatom. Literatura iz koje će biti pismeni i usmeni stručni ispit: - Zakon o šumama (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona 8/13) - Pravilnik o načinu žigosanja, odbrojčavanja, premjeravanja, sadržaju i načinu izdavanja otpremnog iskaza za drvo (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 13/13). Pismeni dio stručnog ispita kandidati polažu u vidu testa koji se sastoji od 15 pitanja i svaki tačan odgovor ocjenjuje se sa jednim bodom, a na usmenom stručnom ispitu kandidate ocjenjuje svaki član komisije dodjeljujući određen broj bodova najviše do 5 bodova. Samo kandidati koji su na pismenom stručnom ispitu ostvarili najmanje 10 tačnih odgovora mogu pristupiti usmenom stručnom ispitu. Konačna ocjena kandidata , konačnu ocjenu čini zbir bodova sa pismenog i usmenog dijela stručnog ispita.O vremenu i mjestu održavanja postupka izbora poslodavac će obavijestiti kandidate u pisanom obliku, putem obavijesti koja će biti dostavljena na adresu kandidata, kao i na e-mail adresu ukoliko je ista navedena u prijavi i to najmanje 5 dana prije održavanja ispita. U postupku izbora kandidata poslodavac će isključivo komunicirati sa kandidatom pismenim putem.
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2019-09-11
Oglas do2019-09-19
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 8 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »