Pregled oglasa

Traženo zanimanjeProfesor Električna mjerenja
Tražena školska spremaVisoko stručno obrazovanje (VSS-1)
Završena škola / fakultet
Položen stručni ispit
Posebna znanja i vještine
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoNebitno
Broj traženih zaposlenika1izvršilac- 3 časa sedmično, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2020 godine
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosOdređeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljati
Mjesto rada (općina)SREDNJA TEHNIČKA ŠKOLA « KEMAL KAPETANOVIĆ» KAKANJ
Radno vrijemeNije naznačeno
Posebne psiho - fizičke sposobnosti
Godine starosti
Očekivana plata
Radni odnos se zasniva na:Nije naznačeno
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službePored opštih uslova propisanih Zakonom kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove u pogledu stručne spreme propisane Zakonom o srednjoj školi Zeničko-dobojskog kantona, Pedagoškim standardima za srednje škole ,Pravilnikom o radu i Pravilima Srednje tehničke škole „Kemal Kapetanović“ Kakanj. Kandidati prilažu slijedeća dokumenta-originali (ili ovjerene fotokopije ) 1.Molba sa kraćom biografijom 2.Izvod iz matične knjige rođenih 3.Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) 4.Diploma o stečenoj školskoj spremi. 5.Dokaz o dužini radnog staža u obrazovanju (odgovarajuća potvrda izdata od strane porezne uprave ili ureda zavoda za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje i original ili ovjerenu kopiju važećeg ugovora o radu koja se uzima u obzir samo zaljetne konkurse zbog isteka vremenskog roka na koji je zaključen), kao i stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa u skladu sa članom 34. Zakona o radu F BiH ( SL. nov. F BiH broj 26/16). 6.Uvjerenje o dužini volonterskog staža za one koji ostvaruju pravo po tom osnovu. 7.Uvjerenje o položenom stručnom ispitu. 8.Uvjerenje o dužini čekanja na posao nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme. 9.Uvjerenje o prosjeku ocjena ostvarenih na visokoškolskoj ustanovi. 10.Kandidati koji su proglašeni tehnološkim viškom trebaju dostaviti samo rješenje o utvrđenom tehnološkom višku izdato od strane nadležne Kantonalne Komisije za zbrinjavanje tehnološkog viška u školama na području Zeničko-dobojskog kantona i odgovarajuću potvrdu izdatu od strane ureda zavoda za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje. 11.Kandidati civilne žrtve rata potvrdu o pripadnosti istoj kategoriji i uvjerenje o prebivalištu na području Zeničko-dobojskog kantona. 12.Ljekarsko uvjerenje(po prijemu u radni odnos) ne starije od 6 mjeseci. 13.Uvjerenje o nekažnjavanju. (po prijemu u radni odnos) 14.Ostala dokumenta potrebna u skladu sa Kriterijima o načinu bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa nastavnika,stručnih saradnika i odgajatelja i ostalih zaposlenika u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima na području Zeničko-dobojskog kantona broj:10-34-432/18 od 09.01.2018 godine (Sl. novine Zeničko-dobojskog kantona broj 1/18 od 02.02.2018.), kao i u skladu sa članom -2- 34.Zakona o radu F BiH (Službene novine F BiH broj 26/16)-stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa Bodovanje i prijem kandidata izvršit će se na osnovu Kriterija o načinu bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa nastavnika,stručnih saradnika i odgajatelja i ostalih zaposlenika u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima na području Zeničko-dobojskog kantona broj: 10-34-432/18 od 09.01.2018 godine (Sl. novine Zeničko-dobojskog kantona broj 1/18 od 02.02.2018.), objavljenih na službenoj web stranici kantona : www.zdk.ba, .), kao i u skladu sa članom 34.Zakona o radu F BiH (Službene novine F BiH broj 26/16)-stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa. Napomena: Ukoliko se na konkurs ne jave kandidati koji ispunjavaju uslove propisane NPP, vršit će se prijem kandidata u skladu sa Uputstvom za angažovanje nestručnih nastavnika u redovnoj i instruktivnoj nastavi školske 2019/20. godine br:10-38-9202/19 od 06.06.2019 godine, te izmjene i dopune Uputstva za angažovanje nestručnih nastavnika u redovnoj i instruktivnoj nastavi školske 2019/20.Navedeni kandidati su dužni pored ostalog dostaviti uvjerenje fakulteta o godini studija i uvjerenje o položenim ispitima. Prijave slati na adresu: Srednja tehnička škola «Kemal Kapetanović» Kakanj, ulica Šehida broj 32, tel 032 465-272, 032 465-273 Sa naznakom za KONKURS.Obavezno na poleđini pošiljke naznačiti prezime i ime pošiljaoca sa tačnom adresom stanovanja. Konkurs ostaje otvoren 8(osam) dana od dana objavljivanja u novinama. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje. O rezultatima konkursa kandidati će biti pismeno obavješteni. Obavještavamo kandidate da im se priložena dokumentacija neće dostaviti poštom. Kandidati koji ne budu primljeni svoja dokumenta ukoliko žele mogu podići u sekretarijatu škole najdalje u roku od 30 dana od dana donošenja odluke.
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenika
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2020-01-07
Oglas do2020-01-15
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 13 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »