Pregled oglasa

Traženo zanimanje1. DOKTOR MEDICINE
Tražena školska spremaVisoko stručno obrazovanje (VSS-1)
Završena škola / fakultet- Da ima završen medicinski fakultet;
Položen stručni ispit- Da ima položen stručni ispit;
Posebna znanja i vještine- Da ima najmanje jednu godinu radnog iskustva u struci.
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoSa iskustvom
Broj traženih zaposlenika2 izvršioca na određeno vrijeme u trajanju od 10 mjeseci.
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosOdređeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljatiKratak opis poslova: - utvrđuje potrebu i daje nalog za obavljanje laboratorijskih i drugih dijagnostičkih pretraga i konsultativnih specijalističkih pregleda sa ciljem utvrđivanja konačne kliničke dijagnoze, odnosno kontrole liječenja, - ocjenjuje radnu sposobnost i upućuje bolesnika na ljekarski i invalidsko – penzijsku komisiju radi ocjene privemene nesposobnosti i preostale radne sposobnosti, - propisuje, ordinira, prati i kontroliše tok njege i liječenja, - pruža prvu i hitnu medicinsku pomoć u zdravstvenoj organizaciji, na mjestu udesa, i u toku transporta, obavlja dežurstvo u Stanici hitne pomoći, - prati zdravstveno stanje stanovništva i predlaže mjere za unapređenje zdravlja, - učestvuje u organizaciji i sprovođenju mjera (specifičnih, općih i ostalih) kod prevencije i suzbijanja bolesti i povreda, a posebno zaraznih bolesti, - vodi propisanu medicinsku dokumentaciju, evidenciju i izvještaje, a neposredno upisuje podatke o posjeti bolesnika, dijagnozu i šifru konačne (glavne) dijagnoze i itd.
Mjesto rada (općina)JU Dom zdravlja Olovo i područne Ambulante
Radno vrijemeNije naznačeno
Posebne psiho - fizičke sposobnosti
Godine starosti
Očekivana plataVisina osnovne plate: cca 1.744,00 KM.
Radni odnos se zasniva na:Nije naznačeno
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službeIII Postupak izbora kandidata vršit će se na osnovu razmatranja dostavljene dokumentacije i održanog intervjua sa svakim od kandidata koji je dostavio urednu, potpunu i blagovremenu prijavu. Kriterij za bodovanje kandidata će biti pismeni i usmeni stručni ispit za pozicije 1, 2 i 3 i održani intervju za pozicije 4, 5 i 6. Intervju će sadržavati i pitanja iz oblasti poznavanja poslova predviđenih radnim mjestom na koje se odnosi prijava kandidata. Svaki kandidat mora ostvariti najmanje 60% od mogućeg broja bodova na održanom intervjuu da bi se našao na Listi uspješnih kandidata. Ukupan broj bodova koji se može ostvariti po osnovu intervjua, kandidatima će biti saopšten prilikom pristupanja na intervju. IV Radni odnos za sva radna mjesta po navedenim pozicijama zasniva se na određeno vrijeme. V Uz prijavu na oglas, kandidati su dužni priložiti i sljedeće dokaze: - Kraću biografiju sa adresom i kontakt telefonom kandidata, - Diplomu/diplome/svjedočanstvo o završenoj naobrazbi/školi; - Odobrenje za samostalan rad (za pozicije: 1, 2, 3, 4); - Uvjerenje o položenom stručnom ispitu (za pozicije: 1, 2, 3, 4); - Dokaz o radnom iskustvu izdat od poslodavca kod kojeg je ostvareno radno iskustvo (potvrda ili uvjerenje). - Uvjerenje o državljanstvu, ne starije od 6 mjeseci, - Izvod iz matične knjige rođenih, - CIPS-ova potvrda o prebivalištu. Dokazi se prilažu u originalu ili ovjerenim fotokopijama. NAPOMENA: Izabrani kandidati će biti u obavezi da, u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavještenja o njihovom izboru kao najboljih kandidata, dostave ljekarska uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti za zasnivanje radnog odnosa na navedenim radnim mjestima. Ukoliko kandidat/i u ostavljenom roku, ne dostavi/e ljekarsko uvjerenje smatrat će se da je/su odustao/li od zaposlenja. Poslodavac ima pravo poništiti Javni oglas, usljed opravdanog razloga, ukoliko bi isti mogao prouzrokovati veću štetu poslodavcu od njegovog održavanja na snazi. VI Prijava na javni oglas se podnosi na adresu: JU Dom zdravlja Olovo, UI. Branilaca Olova bb, 71 340 Olovo, ili lično na protokol Doma zdravlja u zatvorenoj koverti, sa obaveznom naznakom „NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI OGLAS ZA RADNO MJESTO __________________________________ “. Na koverti se obavezno navodi za koje radno mjesto se kandidat prijavljuje kao i ime, prezime i adresa pošiljaoca. Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave, Komisija za izbor kandidata za prijem u radni odnos će odbaciti. VII Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja Javnog oglasa u dnevnim novinama Dnevni avaz, na web stranici osnivača – općine Olovo, i web stranici JU Službe za zapošljavanje Zeničko – dobojskog kantona, Zenica, računajući rok od njegove posljednje objave. VIII Kontakt osoba za davanje dodatnih obavještenja je Emir Muminović, broj telefona za dodatna obavještenja je 032/828-080 lokal 101 ili 121.
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenikaKandidati treba da ispunjavaju sljedeće opće uslove za prijem u radni odnos: - da su državljani Bosne i Hercegovine; - da su stariji od 18 godina i - da imaju zdravstvenu sposobnost za zasnivanje radnog odnosa za gore navedena radna mjesta.
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2020-01-10
Oglas do2020-01-18
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 11 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »