Pregled oglasa

Traženo zanimanjeStručni suradnik za pripremu i provedbu projekata
Tražena školska spremaVisoko stručno obrazovanje (VSS-1)
Završena škola / fakultet• VII stupanj, diploma visokog obrazovanja – pravne struke, prirodno-matematičkih i biotehničkih nauka, ekonomski, tehnički fakultet ili drugi fakultet društvenog smjera odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (180 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja
Položen stručni ispit
Posebna znanja i vještine• Najmanje 1 (jednu) godinu radnog iskustva na poslovima bliskim opisu radnog mjesta • Posebna znanja i kompetencije stečene kroz programe obuke završenu obuku kao što su obuka za PCM i poslovno planiranje; korištenje IPARD sredstava i implementacije EU politika i sl. • Aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu • Izvrsno poznavanje rada na računaru MS office paket: (Word, Exel, powerpoint) • Vozačku dozvolu B kategorije (aktivan vozač)
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoNebitno
Broj traženih zaposlenika1 izvršilac na neodređeno vrijeme
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosNije naznačeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljatiobavlja poslove asistencije u provođenju projektnih aktivnosti RAŽ-a, -obavlja stručne poslove povezane s praćenjem izrade i analize planova i drugih dokumenata u procesu kandidiranja projekata za financiranje putem programa Europske unije i drugih oblika financiranja, -vodi baze podataka o projektima Općine i EU projektima na području općine (Baza projekata općine Žepče), -prati natječaje i pronalazi financijska sredstva za implementaciju projekata iz Strategije razvoja Općine Žepče, -samostalno priprema i implementira projekte od interesa za Općinu i RAŽ, -surađuje s nositeljima projekata u općini Žepče-NVO sektorom i drugim organizacijama na pripremi i praćenju implementacije projekata, -surađuje sa predstavnicima lokalnih i razvojnih agencija i institucija u zemlji i susjednim zemljama i regijama na stvaranju prekograničnih razvojnih projekata, sudjeluje u pripremi i provedbi programa edukacije u okviru Centra poslovnih kompetencija, -sudjeluje u izradi i praćenju realizacije razvojnih i strateških planova i programa općine Žepče, -suudjeluje u promociji aktivnosti iz djelokruga rada RAŽ-a, -inicira i predlaže direktoru mjere i programe za unaprjeđenje rada RAŽ-a u području svoga rada, -obavlja konzultantske usluge po nalogu Direktora te sudjeluje u aktivnostima na povećanju financijske uspješnosti RAŽ-a priprema planove rada i podnosi izvješće o svome radu, -izvršava i druge poslove u skladu sa svojom strukom i kvalifikacijom iz djelokruga rada Razvojne agencije Žepče po nalogu neposrednog rukovoditelja, Iznos osnovne plaće za radno mjesto određen je Pravilnikom o radu Razvojne agencije Žepče d.o.o., koeficijent 1,7.
Mjesto rada (općina)., Razvojna agencija Žepče d.o.o. Žepče
Radno vrijemeNije naznačeno
Posebne psiho - fizičke sposobnosti
Godine starosti
Očekivana plata
Radni odnos se zasniva na:Nije naznačeno
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službe 6. Potrebni dokumenti Kandidati su dužni dostaviti dokumente u originalu ili ovjerenoj kopiji, (ne starije od 6 mjeseci) kako slijedi: 1. Obrazac prijave na oglas (može se preuzeti na web stranici www.razepce.com) 2. Životopis/CV 3. Izvod iz matične knjige rođenih 4. Uvjerenje o državljanstvu 5. Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak 6. Diploma o stečenoj stručnoj spremi 7. Potvrdu/uvjerenje o radnom iskustvu 8. Dokaz o poznavanju engleskog jezika 9. Dokaz o poznavanju rada na računaru 10. Kopija vozačke dozvole B kategorije Kandidati mogu dostaviti dodatnu dokumentaciju kojom dokazuju dodatne kvalifikacije za obavljanje poslova iz opisa gore navedenih radnih mjesta koji će se posebno bodovati. Ugovor se zaključuje na neodređeno vrijeme. Kandidati čije prijave budu potpune biti će pozvani da pristupe pismenom i usmenom stručnom ispitu te provjeri znanja iz engleskog jezika. 7. Oblasti iz kojih će biti pismeni i usmeni stručni ispit: 7.1 Za radno mjesto – Menadžer za upravljanje projektima • Zakon o sistemu državne pomoći u Bosni i Hercegovini (“Sl. glasnik Bosne i Hercegovine“, broj: 10/12); • Zakon o javnim nabavkama BiH (Službene novine BiH 39/14) • Praktični vodič za ugovaranje vanjskih akcija Europske Unije (Guide on contract procedures for European Union external action (PRAG) • Zakon o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH, 32/17) • Uredba o načinu i kriterijima za pripremu, izradu i praćenje realizacije programa javnih investicija („Službene novine Federacije BiH\", broj: 106/14 i 27/19); • Uredba o izradi strateških dokumenata u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 74/19) • Strategija razvoja Općine Žepče 2017. – 2027. • Instrumenti predpristupne pomoći (IPA) (www.europa.ba) • Upravljanje projektnim ciklusom - Project Management methology Guide 3.0 7.2 Za radno mjesto – Stručni suradnik za pripremu i provedbu projekata:  Zakon o javnim nabavkama BiH (Službene novine BiH 39/14)  Zakon o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH, 32/17)  Strategija razvoja Općine Žepče 2017. – 2027  Instrumenti predpristupne pomoći (IPA) (www.europa.ba)  Upravljanje projektnim ciklusom - Project Management methology Guide 3.0 7.3 Za radno mjesto - Stručni suradnik za rad sa malim i srednjim poduzećima i dijasporom • Zakon o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH, 32/17) • Zakon o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine • Zakon o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine „Službene novine Federacije BiH“, broj: 27/05, 68/05, 43/09 i 63/14 • Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima (Službene novine broj FBiH 35/09) • Zakon o poticanju razvoja male privrede (Službene novine FBiH 19/06) i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju razvoja male privrede (Službene novine FBiH 19/06) 25/09) • Zakon o poticaju razvoja male privrede (“Službene novine ZDK“, broj 07/16) • Zakon o stranim ulaganjima Federacije BIH (Službene novine broj FBiH 61/01, 50/03 i 77/15) • Klasifikacija djelatnosti BIH 2010 (Sl. novine FBIH 59/10) 8. Postupak izbora kandidata Postupak izbora kandidata zasniva se na: razmatranju dostavljene dokumentacije, ostvarenim bodovima na pismenom i usmenom ispitu, dodatnim znanjima i vještinama dokazanim kroz dostavu dodatne dokumentacije iz tačke 6. Javnog konkursa te na provjeri nivoa znanja engleskog jezika. O datumu, vremenu i mjestu pristupanja polaganju pismenog i usmenog ispita kandidati će biti obaviješteni pisanom obavijesti koja će biti dostavljena na adresu kandidata ili e-mail adresu ukoliko je ista navedena u prijavi i to najmanje 5 dana od dana održavanja ispita. 9. Objavljivanje javnog konkursa Javni konkurs se objavljuje u dnevnom listu „Oslobođenje“ Sarajevo, web stranici Općine Žepče www.opcina-zepce.com, oglasnoj ploči Biroa rada Žepče, te web stranici Razvojne agencije Žepče www.razepce.com, a ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana posljednje objave. Svi traženi dokumenti mogu se dostaviti lično ili poštom preporučeno na adresu: Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Razvojna agencija Žepče d.o.o. Ulica Prva bb,72230 Žepče, s naznakom: „NE OTVARAJ - PRIJAVA NA JAVNI OGLAS – za radno mjesto_________________________“ Nepotpune, neuredne i nepravovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. Kontakt za davanje dodatnih informacija, telefon: 032/880 273.
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenikaa) da su državljani BiH, b) da su stariji od 18 godina, c) da imaju univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stupanj stručne spreme, odnosno da imaju vrstu i stupanj školske spreme potrebnu za obavljanje poslova radnog mjesta prema organizaciji rada određenu Pravilnikom o radu Razvojne agencije Žepče.
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2020-03-21
Oglas do2020-03-29
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 4 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »