Pregled oglasa

Traženo zanimanjeIzbor i imenovanje direktora JU Centra za socijalni rad Tešanj
Tražena školska spremaVisoko stručno obrazovanje (VSS-1)
Završena škola / fakultet1. da ima visoku stručnu spremu VII stepen, smjera: diplomirani socijalni radnik, diplomirani pravnik i drugi kadrovi sa završenim fakultetom društvenog smjera;
Položen stručni ispit
Posebna znanja i vještine2. da ima 5 (pet) godina radnog iskustva u struci;
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoSa iskustvom
Broj traženih zaposlenika1 izvršilac: Direktor se imenuje na mandatni period od 4 (četiri) godine i može biti ponovo imenovan.
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosOdređeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljatiDirektor JU Centra za socijalni rad Tešanj obavlja slijedeće poslove : • organizuje i rukovodi radom Centra; • zastupa i predstavlja Centar prema trećim licima i odgovoran je za zakonitost rada Centra; • predlaže Upravnom odboru mjere za efikasno i zakonito obavljanje djelatnosti radi kojih je Centar osnovan; • predlaže Upravnom odboru unutrašnju organizaciju i sistematizaciju poslova; • predlaže Upravnom odboru osnove planova rada i razvoja; • izvršava Odluke Upravnog odbora; • odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima radnika iz radnog odnosa; • podnosi Upravnom odboru izvještaj o finansijskom poslovanju; • obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, Pravilima i drugim aktima Centra.
Mjesto rada (općina)JU Centar za socijalni rad Tešanj
Radno vrijemeNije naznačeno
Posebne psiho - fizičke sposobnosti- da ima organizacione sposobnosti i sposobnost rukovođenja, - da ima sposobnost nepristrasnog donošenja odluka.
Godine starosti
Očekivana plata
Radni odnos se zasniva na:Nije naznačeno
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službeV POTREBNI DOKUMENTI Kandidati koji se prijavljuju na Konkurs trebaju dostaviti slijedeću dokumentaciju u orginalu ili ovjerenoj fotokopiji: 1. prijavu (prijava treba da sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon), 2. izvod iz matične knjige rođenih; 3. uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci); 4. diploma o školskoj spremi; 5. dokaz o radnom iskustvu u struci; 6. izjavu ovjerenu od strane nadležnog općinskog organa da ispunjava opće uslove od broja četiri do sedam (4-7). VI PODNOŠENJE PRIJAVA Kandidati koji blagovremeno dostave prijavu na Konkurs uz potpunu dokumentaciju bit će pozvani na intervju, a o čijem će terminu održavanja predhodno blagovremeno biti obavješteni. Kandidat koji bude izabran dužan je u roku od 15 (petnaest) dana od dana imenovanja dostaviti uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka, Uvjerenje o nekažnjavanju i ljekarsko uvjerenje. Konkurs će biti objavljen u „Službenim novinama Federacije BiH“, dnevnom listu „Oslobođenje“, web stranici JU Centra za socijalni rad Tešanj, web stranici općine Tešanj i web stranici Službe za zapošljavanje. Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana posljednjeg objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Prijave sa svim traženim dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti lično na protokol Centra ili poštom, na adresu : JU Centar za socijalni rad Tešanj, ul.Kralja Tvrtka 10 , 74260 Tešanj, sa naznakom : „Prijava na Konkurs za izbor i imenovanje direktora – ne otvarati“.
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenikaa) Opći uslovi : 1. da je državljanin Bosne i Hercegovine, 2. da je stariji od 18 godina, 3. da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prijestup nespojiv sa dužnošću direktora; 4. da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije, 5. da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji (član IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine), 6. da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu čl.5 Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine, 7. da nije izabrani zvaničnik, nosilac izvršne vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH, 8. da je zdravstveno sposoban za obavljanje dužnosti direktora.
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2021-04-20
Oglas do2021-05-05
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 14 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »