Pregled oglasa

Traženo zanimanjePomoćnik strojara kotla 110 MW
Tražena školska spremaSrednje stručno obrazovanje (SSS)
Završena škola / fakultet- da posjeduju srednju stručnu spremu IV-SS, mašinski tehničar,
Položen stručni ispit
Posebna znanja i vještine- da imaju najmanje 1/2 godine radnog iskustva u struci nakon sticanja tražene stručne spreme.
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoSa iskustvom
Broj traženih zaposlenika1 izvršilac
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosNije naznačeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljatiKratak opis poslova radnog mjesta: vrši lokalni nadzor rada kotlovskog postrojenja bloka 110MW, te o svim aktivnostima obavještava strojara kotla 110MW, pomaže strojaru kotla 110 MW u poslovima pri upuštanju kotla u pogon, obustavljanju, ispadima i normalnoj eksploataciji postrojenja, održava čistoću pripadajućeg postrojenja a kod vanrednog stanja učestvuje u čišćenju ogrijevnih površina kotla i otvora za isticanje šljake kotla u pogonu, vrši potrebne pogonske manipulacije koje se izvode na postrojenju samostalno ili u saglasnosti sa strojarom kotla odnosno blokovođom bloka, učestvuje u poslovima remonta i održavanja postrojenja.
Mjesto rada (općina)Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d.-Sarajevo, Podružnica Termoelektrana \"Kakanj\", Kakanj
Radno vrijemeNije naznačeno
Posebne psiho - fizičke sposobnosti
Godine starosti
Očekivana plata
Radni odnos se zasniva na:Nije naznačeno
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službeKandidati su obavezni dostaviti sljedeću dokumentaciju: 1. Pismenu prijavu (svojeručno potpisanu) na Oglas sa kraćom biografijom, s tim da se u prijavi mora posebno navesti: - naziv radnog mjesta (iz ovog oglasa) na koje se kandidat prijavljuje - adresa stanovanja, broj telefona i e-mail adresa podnosioca prijave (ukoliko istu posjeduje) putem kojih se može stupiti u kontakt sa kandidatom. 2. Dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje posebnih uslova radnog mjesta na koje se prijavljuju i to: - Dokaz o stečenoj stručnoj spremi - Diploma/Svjedočanstvo završenom obrazovanju i stečenoj srednjoj stručnoj spremi koja se traži oglasom i svjedočanstva o završenim razredima. - Dokaz o radnom iskustvu u struci nakon sticanja tražene stručne spreme u trajanju od najmanje 1/2 godine. Pod radnim iskustvom podrazumijeva se iskustvo stečeno u radnom odnosu na neodređeno i određeno vrijeme, kao i iskustvo stečeno obavljanjem pripravničkog staža i stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa. Kao dokaz o radnom iskustvu u struci nakon sticanja tražene stručne spreme u trajanju od najmanje 1/2 godine, za kandidate koji su iskustvo stekli u radnom odnosu prihvatiće se isključivo: - potvrda/uvjerenje izdati od strane poslodavca ili poslodavaca kod kojih je to radno iskustvo stečeno, u čijem sadržaju treba da bude obavezno navedeno sljedeće: - podatak o radnom mjestu na kojem je kandidat radio, - stručna sprema koja se traži za obavljanje poslova radnog mjesta na kojem je kandidat stekao radno iskustvo, - poslovi na kojima je kandidat radio (opis poslova), - jasno preciziran period radnog angažovanja na poslovima radnog mjesta (od-do). Kao dokaz o radnom iskustvu u struci nakon sticanja tražene stručne spreme u trajanju od najmanje 1/2 godine, za kandidate koji su iskustvo stekli obavljanjem pripravničkog staža i stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa prihvatiće se isključivo: - potvrda/uvjerenje izdati od strane poslodavca ili poslodavaca kod kojih je to radno iskustvo stečeno, u čijem sadržaju treba da bude obavezno navedeno sljedeće: - podatak o radu u traženom zanimanju (navesti zanimanje ili naziv radnog mjesta u kojem se kandidat stručno osposobljavao za samostalan rad), - stručna sprema koja se traži za obavljanje poslova navedenog stručnog osposobljavanja na kojem je kandidat stekao radno iskustvo, - poslovi na kojima je kandidat radio (opis poslova), - jasno preciziran period stručnog osposobljavanja za samostalan rad (od-do). Potvrda/uvjerenje poslodavca ili poslodavaca kod kojih je kandidat radio ili radi, moraju biti precizna i detaljna, tako da se na osnovu ovih dokumenata može jasno utvrditi na kojim poslovima je kandidat radio i koliko vremenski dugo, odnosno, da posjeduje traženo radno iskustvo. Potvrda/uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu koja ne sadrži sve elemente iz potvrda/uvjerenje o radnom iskustvu, smatrat će se nepotpunom. 3. Kandidati koji su ranije obavili pripravnički staž u Društvu ili su ranije radili u Društvu po osnovu ugovora o radu na određeno vrijeme u struci koja se traži za radno mjesto, dužan je o istom dostaviti dokaz - kao dokaz može poslužiti potvrda o obavljenom pripravničkom stažu ili potvrda o radnom iskustvu. 4. Uvjerenje o državljanstvu - ne starije od šest mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa. 5. Izvod iz matične knjige rođenih - ukoliko na obrascu nema naznake da je bez roka važenja, isti ne može biti stariji od 6 (šest) mjeseci. Kandidati koji su demobilisani borci, članovi porodice šehida ili poginulih boraca, ratni vojni invalidi ili su članovi porodice ratnih vojnih invalida, treba da dostave dokaz o ovom statusu (izdat od strane nadležnog organa) u skladu sa propisima kojima se reguliše oblast boračko-invalidske zaštite. Kandidati koji su nezaposleni, trebaju dostaviti potvrdu o navedenoj činjenici izdatu od strane nadležne Službe za zapošljavanje - ne stariju od 30 dana. Svi traženi dokumenti koji služe kao dokaz o ispunjavanju uslova, dostavljaju se u originalu ili kao kopija ovjerena od strane nadležnog organa, te isti treba da budu na jednom od službenih jezika u BiH, uz napomenu da prevod dokumenta podrazumijeva prevod od strane ovlaštenog sudskog tumača. Ukoliko se dokumentacija dostavi u ovjerenoj kopiji, može se od kandidata zahtijevati uvid u originalne dokumente. Neblagovremene, neuredne i nepotpune prijave, te prijave koje su kandidati pismeno povukli, kao i prijave uz koje su priložene neovjerene kopije dokumenata, neće se uzeti u razmatranje i iste će Komisija odbaciti zaključkom. Podružnica Termoelektrana „Kakanj” Kakanj će lične podatke kandidata dostavljene u prijavi i prijavnoj dokumentaciji obrađivati u svrhu provođenja postupka prijema novog radnika. Postupak izbora kandidata zasniva se na održanom o usmenom ispitu. Kandidati koji budu ispunjavali uslove ovog oglasa za navedeno radno mjesto, odnosno, kandidati koji dostave blagovremenu, urednu i potpunu prijavu, biti će pozvani na usmeni ispit. Kandidati koji ne pristupe usmenom ispitu gube pravo učešća u daljoj oglasnoj proceduri, odnosno, smatra se da odustaju od podnesene prijave. O mjestu i vremenu održavanja usmenog ispita kandidati će biti blagovremeno obaviješteni. Kandidat koji bude izabran, prije zaključivanja Ugovora o radu, biti će upućen na ljekarski pregled kod nadležne zdravstvene ustanove, radi utvrđivanja zdravstvenog stanja i radne sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje je izabran. Svi prijavljeni kandidati će pismenim putem biti obaviješteni o rezultatima raspisanog Oglasa, a dokumenti priloženi uz oglas neće se vraćati. Ovaj oglas nema mogućnosti za online prijavu. Oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama. Prijave na Oglas sa potrebnom dokumentacijom dostaviti u zatvorenoj koverti putem pošte, sa naznakom \"Prijava na Oglas - ne otvarati\", na adresu: JP Elektroprivreda BiH d.d.–Sarajevo, Podružnica Termoelektrana \"Kakanj\", Kakanj, 72240 Kakanj Na koverti obavezno navesti ime, prezime i adresu stanovanja kandidata.
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenika
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2021-04-27
Oglas do2021-05-05
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 14 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »