Pregled oglasa

Traženo zanimanje1. Tehnički sekretar
Tražena školska spremaVisoko stručno obrazovanje (VSS-1)
Završena škola / fakultet• završen prvi ciklus VSS društvenog smjera
Položen stručni ispit
Posebna znanja i vještine• jedna godina radnog iskustva na poslovima iz djelokruga rada tehničkog sekretara, odnosno kancelarijskog poslovanja
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoNebitno
Broj traženih zaposlenika1 izvršilac na određeno vrijeme u trajanju 3mjeseca
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosOdređeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljatiKratak opis poslova: Priprema i pisanje projektnih prijedloga za domaće i međunarodne donatorske organizacije i institucije, Učestvuje u pripremi i pisanju periodičnih izvještaja o radu Ustanove, Pisanje zvaničnih saopćenja za javnost i redovno ažuriranje službene web stranice,Vođenje zapisnika na svim sastancima uprave, stručnim sastancima i drugim sastancima, primanje stranaka koje se obraćaju direktoru, vođenje protokola o prijemu eksterne pošte i internih dostavnih knjiga, Slanje i prijem pošte i druge poslove iz oblasti kancelarijskog poslovanja
Mjesto rada (općina)JZU Dom zdravlja\"Izudin Mulabećirović-Izo“Tešanj,
Radno vrijemeNije naznačeno
Posebne psiho - fizičke sposobnosti
Godine starosti
Očekivana plataOsnovna plaća: 1207,00KM
Radni odnos se zasniva na:Nije naznačeno
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službeIII POTREBNA DOKUMENTACIJA Uz prijavu na ovaj oglas dostaviti slijedeću dokumentaciju: 1. Diploma o stečenom obrazovanju, 2. Potvrda o radnom iskustvu 3. Izvod iz matične knjige rođenih, 4. Uvjerenje o državljanstvu Kandidati mogu dostaviti dokaz o statusu branioca ili članova njihovih porodica u smislu člana 2., 3. i 4. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica (Sl.novine ZDK 1/14), koji je prijavljen na evidenciji Službe za zapošljavanje. Prijava obavezno treba sadržavati sljedeće elemente: ime i prezime kandidata, adresa i broj telefona i e-mail adresa, radno mjesto na koje se prijavljuje kandidat, spisak dokumenata koji se prilaže uz prijavu i potpis kandidata. Sva potrebna dokumentacija dostavlja se u originalu ili ovjerena kopija. Uz prijavu obavezno dostaviti kratku biografiju /CV/ kao i lične podatke te tačnu kontakt adresu i kontakt telefon a tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom i za iste odgovara krivično i materijalno. Kandidati koji budu izabrani, naknadno će dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti. IV KRITERIJI ZA IZBOR KANDIDATA Postupak izbora kandidata za radno mjesto tehničkog sekretara zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije i održanom pismenom i usmenom ispitu sa svakim kandidatom. Oblast i stručna literatura: kancelarijsko i arhivsko poslovanje, Uredba o kancelarijskom poslovanju organa uprave i službi za upravu u FBiH i Uredba o organizovanju i načinu vršenja arhivskih poslova u pravnim licima u FBiH Obavijest o terminima testiranja i intervjua za kandidate dostaviće se putem e-maila, VI POSTUPAK PRIJAVLJIVANJA Prijave na Oglas sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti u koverti sa naznakom “Prijava na Javni oglas za radno mjesto tehničkog sekretara – ne otvaraj – otvara Komisija” na adresu : JZU“DOM ZDRAVLJA”Izudin Mulabećirović-Izo“ Tešanj, ul. Braće Pobrić 17, 74260 Tešanj Prijave se dostavljaju u roku od 8 (osam) dana od dana posljednjeg objavljivanja. Javni oglas biće objavljen u Dnevnom listu „Oslobođenje“, na web stranici JZU Doma zdravlja Tešanj, web stranici Općine Tešanj i web stranici Službe za zapošljavanje ZDK Zenica. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenikaa.) Opšti uslovi : Kandidat treba ispunjavati opšte uslove za obavljanje poslova i radnih zadataka kako slijedi : • da je državljanin BiH, • da ima opštu zdravstvenu i poslovnu sposobnost,
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2021-10-14
Oglas do2021-10-22
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 7 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »