Pregled oglasa

Traženo zanimanjeHIGIJENIČAR
Tražena školska spremaNekvalifikovani radnik (NK)
Završena škola / fakultet
Položen stručni ispit
Posebna znanja i vještine
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoNebitno
Broj traženih zaposlenika1-50% radne norme, na određeno radno vrijeme, a najkasnije do 15.08.2022.godine.
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosOdređeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljati
Mjesto rada (općina)„Safvet-beg Bašagić“ Breza
Radno vrijemeNije naznačeno
Posebne psiho - fizičke sposobnosti
Godine starosti
Očekivana plata
Radni odnos se zasniva na:Nije naznačeno
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službePored općih uslova za zasnivanje radnog odnosa predviđenih Zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predviđene Zakonom o osnovnoj školi, Nastavnim planom i programom, Pedagoškim standardima za Osnovnu školu i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova JU OŠ „Safvet-beg Bašagić“ Breza. Za radno mjesto iz oglasa kandidati trebaju imati završenu Osnovnu školu-NK. Zakonom o osnovnoj školi (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona” broj: 3/18), u članu 76. stav 1. utvrđeno je koja su lica nepodobna za rad sa djecom osnovnoškolskog uzrasta, gdje stoji: “Za rad sa djecom osnovnoškolskog uzrasta nepodoban je radnik škole koji je pravosnažnom presudom osuđen na kazna zatvora za krivično djelo protiv ustavnog poretka, protiv čovječnosti i međunarodnog prava, protiv života i tijela, protiv imovine, protiv dostojanstva lica i morala, protiv braka i porodice, protiv službene i druge odgovorne dužnosti, kao i drugih krivičnih djela koji zbog svoje prirode ne dozvoljavaju rad sa djecom – učenicima, odnosno rad u školi, osim ako je nastupila rehabilitacija po posebnom zakonu”. Uz prijavu na konkurs/oglas (koja treba biti svojeručno/vlastoručno potpisana i sadržavati kraću biografiju (CV, kontakt telefon), kandidati su dužni priložiti originalne dokumente ili ovjerene fotokopije dokumenata: -izvod iz matične knjige rođenih (koji nema ograničen rok važenja), -uvjerenje o državljanstvu (da nije starije od 6 mjeseci, računajući od datuma izdavanja), -diploma/dokaz o stručnoj spremi, -uvjerenje o položenom stručnom ispitu za radna mjesta po konkursu. Kandidati će dostaviti traženu i propisanu dodatnu dokumentaciju u skladu sa Kriterijima o načinu bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa nastavnika, stručnih saradnika, odgajatelja i ostalih zaposlenika u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima na području Zeničko-dobojskog kantona broj: 10-34-432/18., od 09.01.2018. godine („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 1/18), a koji su već objavljeni na službenoj web-stranici Kantona: www.zdk.ba. Kandidati će dostaviti odgovarajuću potvrdu izdatu od strane ureda zavoda za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje. Izabrani kandidati (osim kandidata u svojstvu utvrđenog tehnološkog viška) dužni su prije stupanja na posao dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove, kao i uvjerenje o nekažnjavanju, koje ne može biti starije od 6 (šest) mjeseci. Izabrani kandidati će prije zakljućenja ugovora o radu dostaviti obavještenje iz CIPS-a (MUP) o evidenciji prebivališta-boravišta (sa važećim podacima). Bodovanje kandidata će se izvršiti na osnovu Kriterija o načinu bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa nastavnika, stručnih saradnika, odgajatelja i ostalih zaposlenika u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima na području Zeničko-dobojskog kantona broj: 10-34-432/18., od 09.01.2018. godine („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 1/18), Ukoliko se na konkurs ne jave kandidati koji ispunjavaju uslove propisane NPP-om, vršit će se prijem u skladu sa Uputstvom Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona za angažovanje nestručnih nastavnika za verifikovano i instruktivno izvođenje nastave u školskoj 2021/2022.godini, broj: 10-34-7752/21. od 01.06.2021.godine, Kandidati po konkursu koji ne ispunjavaju uvjete propisane stručne spreme dužni su priložiti uvjerenje Fakulteta o godini studija i uvjerenje Fakulteta o položenim ispitima. Konkurs/oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana, od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Prijave na konkurs/oglas sa dokazima u zatvorenoj koverti (sa naznakom „prijava na konkurs/oglas“) dostaviti putem Pošte na adresu JU OŠ „Safvet-beg Bašagić“ Breza, ul. Branilaca grada bb., Breza 71370, BiH, ili predati lično u Školu radnim danom u vremenu od 9,00 do 13,00 sati. Nakon isteka žalbenog roka kandidati koji nisu primljeni imaju obavezu, u što kraćem roku, lično preuzeti dostavljena dokumenta.
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenika
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2021-11-23
Oglas do2021-12-01
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 19 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »