Pregled oglasa

Traženo zanimanje Referent za računovodstvene i blagajničke poslove
Tražena školska spremaVisoko stručno obrazovanje (VSS-1)
Završena škola / fakultet- VII stepen stručne spreme, dipl.ekonomista ili bachelor ekonomije sa ostvarenih 240 ECTS bodova
Položen stručni ispit
Posebna znanja i vještinev
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoBez iskustva
Broj traženih zaposlenika1 izvršilac
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosNije naznačeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljati Kratak opis poslova: -vrši mjesečni obračun za trebovanje i isplate novčanih naknada iz oblasti socijalne zaštite i zaštite porodice sa djecom -vođenje knjige ulaznih i izlaznih faktura, te blagajne -izrada periodičnih i godišnjih finansijskih izvještaja i -druge poslove navedene u opisu poslova radnog mjesta Referenta za blagajničke i računovodstvene poslove u Pravilniku o radu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.
Mjesto rada (općina)JU Centar za socijalni rad Maglaj
Radno vrijemeNije naznačeno
Posebne psiho - fizičke sposobnosti
Godine starosti
Očekivana plataOsnovna plaća obračunava se u skladu sa Pravilnikom o radu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u JU Centar za socijalni rad Maglaj.
Radni odnos se zasniva na:Nije naznačeno
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službeUz prijavu na oglas kandidati su dužni dostaviti originalna dokumenta ili ovjerene fotokopije: - prijavu na javni oglas koja sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon, -diploma o završenom visokom obrazovanju (ovjerena kopija) - dokaz o radnom iskustvu (uvjerenje iz Porezne uprave) - dokaz o poznavanju rada na računaru - izvod iz matične knjige rođenih - uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 3 mjeseca) Ugovor o radu zaključuje se na određeno vrijeme, u trajanju od 8 (osam) mjeseci, puno radno vrijeme, uz obavezan probni rad od 6 (šest) mjeseci . Prijavljeni kandidati koji ispunjavaju uslove javnog oglasa bit će pozvani da pristupe pismenom i usmenom stručnom ispitu. Oblast i literatura iz koje će biti pismeni i usmeni stručni ispit: 1. Zakon o budžetima u Federaciji BiH (“Službene novine F BiH”, broj:102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15 ,104/16, 05/18, 11/19 i 99/19) 2. Zakon o računovodstvu i reviziji u Federaciji BiH (“Sl.novine F BiH”, broj:83/09) 3. Zakon o finansijskom poslovanju (“Sl.novine F BiH, broj:48/16) 4. Uredba o računovodstvu budžeta u Federaciji BiH (“Sl.novine F BiH”, broj:34/14) 5. Pravilnik o knjigovodstvu budžeta u Federaciji BiH (“Sl.novine F BiH”, broj:60/14) 6. Pravilnik o finansijskom izvještavanju i godišnjem obračunu budžeta u Federaciji BiH (“Sl.novine F BiH”, broj:69/14, 14/15 i 04/16) 7. Zakon o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH (“Sl.novine F BiH”, broj:22/06, 43/08, 22/09, 35/14 i 94/15). Postupak izbora kandidata zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije, te održanom pismenom i usmenom stručnom ispitu sa svakim od kandidata. Izabrani kandidat će biti u obavezi u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavještenja o njegovom izboru kao najboljeg kandidata dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti i uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka. Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana posljednje objave. Prijave sa potrebnim dokazima dostavljaju se lično ili poštom najkasnije 15-og (petnaestog) dana od dana poslednje objave, na adresu : JU Centar za socijalni rad Maglaj, Ulica Srebreničkih žrtava rata bb. Prijava na javni oglas se dostavlja na adresu poslodavca u zatvorenoj koverti, sa naznakom „NE OTVARAJ - PRIJAVA NA JAVNI OGLAS“.(uz naznaku za koje radno mjesto se prijava dostavlja) Prijava mora biti uredna, potpuna i blagovremena. Urednom prijavom na javni oglas smatra se prijava koja je potpisana od strane podnosioca. Potpunom prijavom smatra se prijava uz koju su priloženi svi dokazi o ispunjavanju općih i posebnih uslova naznačnih u javnom oglasu za prijem u radni odnos. Blagovremenom prijavom smatra se prijava koja je podnesena u roku koji je određen u javnom oglasu za prijem u radni odnos. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. Kontakt za davanje dodatnih obavještenja, 032/ 609-711 i 032/603-527.
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenika
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2022-06-16
Oglas do2022-07-01
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 9 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »