Pregled oglasa

Traženo zanimanjeProfesor predškolskog odgoja/odgajatelja
Tražena školska spremaVisoko stručno obrazovanje (VSS-1)
Završena škola / fakultet- VSS - Master/profesor/bachelor predškolskog odgoja,
Položen stručni ispit- Najmanje jednu godinu iskustva u struci nakon sticanja stručne spreme; - Položen stručni ispit za obavljanje samostalnog odgojno obrazovnog rada
Posebna znanja i vještine
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoSa iskustvom
Broj traženih zaposlenika1 izvršilac
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosNeodređeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljatiOpis poslova za radno mjesto odgajatelja je sljedeći: -neposredan odgojno-obrazovni rad s djecom -briga o higijeni djece, njihovom zdravlju i napretku u razvoju -rad u stručnim tijelima i rad na pedagoškoj dokumentaciji -stručno usavršavanje (individualno i organizirano) -suradnja s roditeljima, kolektivom i stručnim suradnicima -priprema i organizacija svečanosti -rad u okviru društvene i kulturne djelatnosti vrtića -uvođenje inovacija, suvremenih oblika i metoda izrada didaktičkih sredstava -poslovi na estetskom uređenju vrtićkog prostora -ostali poslovi po potrebi.
Mjesto rada (općina)Javna predškolska ustanova \'\' Dječije obdanište Vareš \'\' Vareš
Radno vrijemeNije naznačeno
Posebne psiho - fizičke sposobnosti
Godine starosti
Očekivana plata
Radni odnos se zasniva na:Nije naznačeno
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službeUz svojeručno potpisanu prijavu, kandidati trebaju dostaviti i sljedeću dokumentaciju: - Kratka biografija sa kontakt podacima kandidata i tačno navedenom dokumentacijom koja se prilaže uz prijavu na konkurs; - Izvod iz matične knjige rođenih; - Uvjerenje o državljanstvu; - CIPS potvrda prebivališta; - Dokaz o stečenoj stručnoj spremi; - Dokaz o položenom stručnom ispitu za obavljanje samostalnog odgojno obrazovnog rada. - Uvjerenje/potvrda o radnom stažu koje izdaje Zavod PIO/MIO; - Potvrda o vremenu provedenom na evidenciji Službe za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona; - Rješenje/uvjerenje nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju svojstva osobe u statusu RVI, demobilisanog branitelja, djece šehida, poginulog, umrlog i nestalog branitelja. VI Izabrani kandidat je dužan dostaviti, u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavještenja o njegovom izboru kao najboljeg kandidata, sljedeće dokumente: - uvjerenje od nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak - uvjerenje o nekažnjavanju - liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti - sanitarna knjižica VII Napomene: - S kandidatima koji dostave urednu, blagovremenu i potpunu dokumentaciju obavit će se pismeni i usmeni stručni ispit, a o vremenu održavanja pismenog i usmenog stručnog ispita isti će biti blagovremeno obavješteni. - Literatura iz koje će biti pitanja za pismeni i usmeni stručni ispit su važeća zakonska akta iz oblasti predškolskog odgoja i obrazovanja (Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju Zeničko- dobojskog kantona,Cjeloviti razvojni program Zeničko-dobojskog kantona i Pedagoški standardi i normativi za oblast predškolskog odgoja i obrazovanja Zeničko- dobojskog kantona). VIII Javni konkurs će se objaviti u sredstvima javnog informiranja: oglasna ploča JPU \'\'Dječije obdanište Vareš\'\' , u listu \'\'Dnevni avaz“, web stranici Službe za zapošljavanje ZDK, web stranici osnivača. Rok za podnošenje prijava: 8 (osam) dana od dana objavljivanja. IX Prijave sa traženim dokumentima dostaviti poštom, preporučeno, na adresu: JPU \'\' DJEČIJE OBDANIŠTE VAREŠ \'\' VAREŠ Zvijezda 22, 71330 Vareš, BiH S naznakom: \'\' NE OTVARAJ –PRIJAVA NA JAVNI OGLAS ZA PRIJEM ODGAJATELJA“; Svu traženu dokumentaciju treba dostaviti u originalu ili ovjerene kopije, ne starije od 6 (šest) mjeseci. Ustanova nije obvezna vraćati dokumentaciju dostavljenu uz prijavu. Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave na javni oglas, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uvjete iz javnog oglasa komisija će odbaciti zaključkom. Sva dodatna obavještenja moguće dobiti na kontakt broj : 032/843 316.
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenikaOpći uvjeti koje kandidati trebaju ispuniti su sljedeći: - da je državljanin Bosne i Hercegovine, - da je osoba starija od 18 godina, - da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova na koje se prijavljuje, - da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak.
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2022-06-27
Oglas do2022-07-05
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 4 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »