Pregled oglasa

Traženo zanimanjeVozač hitnog medicinskog prijevoza
Tražena školska spremaKvalifikovani radnik (KV)
Završena škola / fakultet
Položen stručni ispit
Posebna znanja i vještinePoložen vozački ispit B kategorije - 6 mjeseci radnog iskustva
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoSa iskustvom
Broj traženih zaposlenika1 izvršitelj na određeno vrijeme u trajanju od godinu dana u punom radnom vremenu
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosOdređeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljati Vozač hitnog medicinskog prijevoza 1 u granicama stručne osposobljenosti i obučenosti obavlja sljedeće poslove: • Vrši prijevoz i odvoz pacijenata, radnika i robe prema danom nalogu, • Po završetku dovoza pacijenta u upućenu ustanovu brine se oko njegovog prijema, • Odvozi na teren razna trebovanja, potrošni materijal, • Obavlja i ostale usputne ili specijalne usluge kada mu je to nalogom naređeno, • Brine se o pranju i čišćenju vozila, • Vrši opravke na vozilima manjih kvarova, • Nabavlja gorivo za vozilo i isto pravda, • Vrši popunjavanje naloga i ostale dokumentacije o pređenoj kilometraži i istu predaje na daljnju obradu, • Vodi evidenciju o vremenskom isteku tehničkog pregleda vozila i isto priprema za tehnički pregled, • Vodi računa o vremenskom isteku vatrogasnog aparata u vozilu i opremi koja se nalazi u vozilu, • Obavlja i druge poslove po nalogu pretpostavljenoga.
Mjesto rada (općina)JU Dom zdravlja ¨Prim.dr.Mijo Grgić¨ Usora
Radno vrijemeNije naznačeno
Posebne psiho - fizičke sposobnosti
Godine starosti
Očekivana plata825,00 KM
Radni odnos se zasniva na:Nije naznačeno
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službeIII POTREBNA DOKUMENTACIJA Uz prijavu na oglas, koja mora biti posebno potpisan dokument od strane podnositelja, kandidati su dužni priložiti i sljedeće dokaze u originalu ili ovjerenoj kopiji: -Kraći životopis s adresom i kontakt telefonom kandidata, -Diplomu o završenoj školi za KV radnika, -Izvod iz matične knjige rođenih, -Uvjerenje o državljanstvu, -Dokaz o radnom iskustvu u struci (potvrda i uvjerenje izdato od strane ranijeg poslodavca) -Dokaz o položenom vozačkom ispitiu B katergorije (ovjerena kopija vozačke dozvole) Kandidati mogu dostaviti dokaz o statusu branitelja ili članova njihovih obitelji u smislu članka 2., 3. i 4. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji (Sl.novine ZDK 1/14), koji je prijavljen na evidenciji Službe za zapošljavanje. NAPOMENA: samo izabrani kandidat će biti u obvezi u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavještenja o izboru najboljeg kandidata, dostaviti liječničko uvjerenje, uvjerenje o nekažnjavanju i uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka. Ukoliko kandidat u navedenom roku, ne dostavi liječničko uvjerenje smatrat će se da je odustao od zaposlenja. IV POSTUPAK IZBORA I BODOVANJA Postupak izbora kandidata vršit će se na osnovu razmatranja dostavljene dokumentacije, te održanog pismenog i usmenog stručnog ispita te intervjuom sa svakim od kandidata koji je dostavio urednu, potpunu i blagovremenu prijavu. Kriterij za bodovanje kandidata će biti pismeni i usmeni ispit, kao i dostavljena dokumentacija. Svaki kandidat mora odgovoriti na najmanje 5 postavljenih pitanja (ostvariti 60 % bodova od mogućeg broja bodova) kako bi se kvalificirao za usmeni stručni ispit, u suprotnom se smatra da nije uspješno riješio test i isključuje se iz daljne oglasne procedure. Ukupan broj bodova koji se može ostvariti po osnovu pismenog i usmenog stručnog ispita, kandidatima će biti priopćen prilikom pristupanja na pismeni i usmeni stručni ispit. Svi kandidati će biti naknadno obavješteni o sadržaju pismenih i usmenih ispita. V POSTUPAK PRIJAVLJIVANJA Natječaj ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u listu „Dnevni list“ Mostar. Kandidati su u prijavi obvezni navesti točne podatke o obrazovanju, radnom iskustvu, dodatnim sposobnostima , kao i osobne podatke, te točnu kontakt adresu i kontakt telefon, a točnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom i za iste garantira kazneno i materijalno. Prijave s potrebnom dokumentacijom kojom se dokazuje ispunjavanje propisanih uvjeta dostavljaju se u zatvorenoj koverti Povjerenstvu za izbor s naznakom „NE OTVARAJ - PRIJAVA NA JAVNI OGLAS“ na sljedeću adresu: J.U. Dom zdravlja ¨Prim. dr. Mijo Grgić¨ Usora, Srednja Omanjska bb, 74 230 Usora Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uvjete iz javnog oglasa neće se uzeti u razmatranje. J.U. Dom zdravlja ¨Prim. dr. Mijo Grgić¨ Usora nema obvezu vraćanja dokumentacije kandidatima. Osoba ovlaštena za davanje dodatnih obavještenja je Anto Matić, telefon kontakt osobe zadužene za davanje dodatnih obavještenja je 032 893 426.
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenikaKandidati trebaju ispunjavati opće uvjete za obavljanje poslova i radnih zadataka definirane Zakonom i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih mjesta kako slijedi: OPĆI UVJETI -Da je državljanin BiH -Da ima opću zdravstvenu i poslovnu sposobnost
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2022-06-29
Oglas do2022-07-07
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 4 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »