Pregled oglasa

Traženo zanimanje1. “Vaspitač”,
Tražena školska spremaVisoko stručno obrazovanje (VSS-1)
Završena škola / fakultet - VSS – VII stepen stručne spreme, odnosno obrazovanje najmanje prvog Bolonjskog Sistema studiranja koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova ili VŠS – VI stepen stručne spreme, odnosno obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa 180 ECTS bodova sa stečenim jednim od zvanja: pedagog, profesor predmetne nastave, profesor razredne nastave, socijalni pedagog ili neko od zvanja stečenih na Defektološkom fakultetu ili Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu;
Položen stručni ispit
Posebna znanja i vještine- najmanje 1 godina radnog iskustva u struci na istim ili sličnim poslovima.
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoSa iskustvom
Broj traženih zaposlenikauz uslov probnog rada u trajanju od tri (3) mjeseca………………………. jedan (1) izvršilac;
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosNeodređeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljatiKratak opis poslova: - brine se o psihičkom i fizičkom razvoju štićenika, - radi na formiranju higijenskih, kulturnih i radnih navika kod štićenika, - dosljedno sistematski i planski organizira socio-ekonomski razvoj kod štićenika, - realizira program socijalno-vaspitnog rada i ostvaruje ciljeve i zadatke vaspitanja štićenika predškolskog uzrasta, školskog uzrasta i omladine, - osposobljava štićenike za samostalan život i rad u okvirima njegove mogućnosti, - radi i druge poslove i radne zadatke koji spadaju u nadležnost “Vaspitača” u skladu sa Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka JU “Dom-porodica” Zenica.
Mjesto rada (općina)JU “Dom-porodica” Zenica
Radno vrijemeNije naznačeno
Posebne psiho - fizičke sposobnosti
Godine starosti
Očekivana plataOsnovna plaća radnog mjesta iznosi: 730,00 KM
Radni odnos se zasniva na:Nije naznačeno
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službeKao dokaz o ispunjavanju općih i posebnih uslova iz oglasa, kandidati su dužni dostaviti: - potpisanu prijavu sa kraćom biografijom, sa naznakom za koje radno mjesto se prijavljuju, - izvod iz matične knjige rođenih-rodni list, - uvjerenje o državljanstvu, - svjedočanstvo-diploma o traženoj vrsti i stepenu stručne spreme, - uvjerenje o traženom radnom iskustvu koje je izdato od ranijeg poslodavca (samo za radno mjesto pod rednim brojem: 1.). Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti izdatoj od nadležne zdravstvene ustanove dostavlja kandidat koji bude izabran za prijem u radni odnos. Uz prijavu na javni konkurs, kandidati su dužni dostaviti dokumente o ispunjavanju općih i posebnih uslova, original ili ovjerene fotokopije koje nisu starije od 6 mjeseci (osim izvoda iz matične knjige rođenih) računajući do dana objave javnog konkursa. III 1. Sa kandidatima koji budu ispunjavali formalno-pravne uslove za radno mjesto pod rednim brojem 1.(Vaspitač), Komisija za izbor kandidata za prijem u radni odnos obavit će pismeni i usmeni stručni ispit. Pismeni stručni ispit Komisija će provesti na način da će svaki od kandidata dobiti 10 (deset) pitanja iz stručne oblasti, pri čemu se svaki odgovor boduje sa 5 bodova, te ukoliko kandidat osvoji manje od 35 bodova, smatra se da kandidat nije položio pismeni stručni ispit i isti ne učestvuje u daljnjem postupku. Usmeni stručni ispit se obavlja na način da svaki član Komisije postavlja po 2 (dva) pitanja svakom kandidatu, koja će biti ista za sve kandidate. Kandidati će se ocjenjivati ocjenom od 1 do 5. Ukupan rezultat će biti zbir bodova pismenog i usmenog stručnog ispita koji su dali svi članovi Komisije, podijeljen sa brojem članova Komisije. Literatura za spremanje pismenog i usmenog stručnog ispita je: -„Mikropedagogija“; dr. Marija Bratanić -„Razvojna psihologija“ (poglavlja V i VI); Philip Hwang i Bjorn Nilsson Literatura će biti dostupna na web stranici: www.dom-porodica.ba 2. Sa kandidatima koji budu ispunjavali formalno-pravne uslove za radno mjesto pod rednim brojem 2. (Pomoćni radnik u kuhinji), obavit će se intervju. Kandidati će o terminu održavanja pismenog stručnog ispita, usmenog stručnog ispita i intervjua biti pismeno obaviješteni, slanjem poziva na adresu kandidata, kao i na e-mail adresu ukoliko je ista navedena u prijavi, i to najmanje 5 (pet) dana prije održavanja istog. IV. Kandidat koji bude izabran i primljen u radni odnos, podliježe obavezi provjere putem probnog rada. U slučaju da primljeni kandidat ne zadovolji očekivanja poslodavca u toku trajanja probnog rada, prestat će mu radni odnos sa istekom trajanja probnog rada, bez obaveze poštivanja otkaznog roka. U tom slučaju Uprava preduzeća će donijeti odluku o izboru kandidata za prijem u radni odnos sa liste uspješnih kandidata. V. Oglas će biti objavljen u dnevnom listu “Oslobođenje”, web stranici JU “Dom-porodica” Zenica, web stranici Gradske uprave Zenica i web stranici JU Službe za zapošljavanje Ze-do kantona. Oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objave u dnevnom listu “Oslobođenje.” Za sva dodatna obavještenja možete se obratiti na telefon broj: 032/ 227-578. Svi zainteresovani kandidati, prijave sa potrebnom dokumentacijom u zatvorenoj koverti mogu lično dostaviti na protokol ili putem pošte, na sljedeću adresu: JU “Dom-porodica” Zenica Crkvice 20 C 72 000 Zenica PRIJAVA NA OGLAS za radno mjesto -______________- “NE OTVARATI” Napomene: - Neblagovremene, neuredne i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove neće se uzeti u razmatranje. - Po okončanju procedure po javnom oglasu, dokumenta priložena prijavi neće se vraćati kandidatima, osim na osnovu pismenog zahtjeva kandidata.
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenikaa) Opći uslovi za obavljanje poslova: - da je kandidat stariji od 18 godina, - da je državljanin BiH, - da posjeduje zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se prijavljuje.
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2023-01-27
Oglas do2023-02-04
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 12 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »