Pregled oglasa

Traženo zanimanje3. “Pomoćni radnik u kuhinji”
Tražena školska spremaNekvalifikovani radnik (NK)
Završena škola / fakultetStručna sprema : NK radnik, osmogodišnja škola,
Položen stručni ispit
Posebna znanja i vještine
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoBez iskustva
Broj traženih zaposlenikana neodređeno vrijeme, uz uslov probnog rada u trajanju od dva (2) mjeseca……………………. jedan (1) izvršilac;
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosNeodređeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljatiKratak opis poslova: - svakodnevno izvršava zadatke oko pranja posuđa i čišćenja kuhinje; - obavlja poslove na pripremanju namirnica; - radi na čišćenju kuhinje, trpezarije i holova ispred kuhinje i trpezarije; - pomaže kuharu oko spremanja obroka; - radi i druge poslove u okviru svojih sposobnosti koji mu se daju u zadatak, a naročito poslove radnice na održavanju higijene.
Mjesto rada (općina)JU “Dom-porodica” Zenica
Radno vrijemeNije naznačeno
Posebne psiho - fizičke sposobnosti
Godine starosti
Očekivana plataOsnovna plaća radnog mjesta iznosi: 596,00 KM
Radni odnos se zasniva na:Nije naznačeno
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službeKao dokaz o ispunjavanju općih i posebnih uslova iz oglasa, kandidati su dužni dostaviti: - potpisanu prijavu sa kraćom biografijom, sa naznakom za koje radno mjesto se prijavljuju, - izvod iz matične knjige rođenih-rodni list, - uvjerenje o državljanstvu, - svjedočanstvo-diploma o traženoj vrsti i stepenu stručne spreme, - uvjerenje o traženom radnom iskustvu koje je izdato od ranijeg poslodavca (samo za radno mjesto pod rednim brojem: 1.). Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti izdatoj od nadležne zdravstvene ustanove dostavlja kandidat koji bude izabran za prijem u radni odnos. Uz prijavu na javni konkurs, kandidati su dužni dostaviti dokumente o ispunjavanju općih i posebnih uslova, original ili ovjerene fotokopije koje nisu starije od 6 mjeseci (osim izvoda iz matične knjige rođenih) računajući do dana objave javnog konkursa. III 1. Sa kandidatima koji budu ispunjavali formalno-pravne uslove za radno mjesto pod rednim brojem 1.(Vaspitač), Komisija za izbor kandidata za prijem u radni odnos obavit će pismeni i usmeni stručni ispit. Pismeni stručni ispit Komisija će provesti na način da će svaki od kandidata dobiti 10 (deset) pitanja iz stručne oblasti, pri čemu se svaki odgovor boduje sa 5 bodova, te ukoliko kandidat osvoji manje od 35 bodova, smatra se da kandidat nije položio pismeni stručni ispit i isti ne učestvuje u daljnjem postupku. Usmeni stručni ispit se obavlja na način da svaki član Komisije postavlja po 2 (dva) pitanja svakom kandidatu, koja će biti ista za sve kandidate. Kandidati će se ocjenjivati ocjenom od 1 do 5. Ukupan rezultat će biti zbir bodova pismenog i usmenog stručnog ispita koji su dali svi članovi Komisije, podijeljen sa brojem članova Komisije. Literatura za spremanje pismenog i usmenog stručnog ispita je: -„Mikropedagogija“; dr. Marija Bratanić -„Razvojna psihologija“ (poglavlja V i VI); Philip Hwang i Bjorn Nilsson Literatura će biti dostupna na web stranici: www.dom-porodica.ba 2. Sa kandidatima koji budu ispunjavali formalno-pravne uslove za radno mjesto pod rednim brojem 2. (Pomoćni radnik u kuhinji), obavit će se intervju. Kandidati će o terminu održavanja pismenog stručnog ispita, usmenog stručnog ispita i intervjua biti pismeno obaviješteni, slanjem poziva na adresu kandidata, kao i na e-mail adresu ukoliko je ista navedena u prijavi, i to najmanje 5 (pet) dana prije održavanja istog. IV. Kandidat koji bude izabran i primljen u radni odnos, podliježe obavezi provjere putem probnog rada. U slučaju da primljeni kandidat ne zadovolji očekivanja poslodavca u toku trajanja probnog rada, prestat će mu radni odnos sa istekom trajanja probnog rada, bez obaveze poštivanja otkaznog roka. U tom slučaju Uprava preduzeća će donijeti odluku o izboru kandidata za prijem u radni odnos sa liste uspješnih kandidata. V. Oglas će biti objavljen u dnevnom listu “Oslobođenje”, web stranici JU “Dom-porodica” Zenica, web stranici Gradske uprave Zenica i web stranici JU Službe za zapošljavanje Ze-do kantona. Oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objave u dnevnom listu “Oslobođenje.” Za sva dodatna obavještenja možete se obratiti na telefon broj: 032/ 227-578. Svi zainteresovani kandidati, prijave sa potrebnom dokumentacijom u zatvorenoj koverti mogu lično dostaviti na protokol ili putem pošte, na sljedeću adresu: JU “Dom-porodica” Zenica Crkvice 20 C 72 000 Zenica PRIJAVA NA OGLAS za radno mjesto -______________- “NE OTVARATI” Napomene: - Neblagovremene, neuredne i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove neće se uzeti u razmatranje. - Po okončanju procedure po javnom oglasu, dokumenta priložena prijavi neće se vraćati kandidatima, osim na osnovu pismenog zahtjeva kandidata.
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenikaa) Opći uslovi za obavljanje poslova: - da je kandidat stariji od 18 godina, - da je državljanin BiH, - da posjeduje zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se prijavljuje.
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2023-01-27
Oglas do2023-02-04
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 14 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »