Pregled oglasa

Traženo zanimanje1. Prof. Predškolskog odgoja ( odgajatelj) -2 kandidata, na period od 01.03.2023 do 31.08.2023. za rad u vrtiću, 2. Prof. Predškolskog odgoja ( odgajatelj) -2 kandidata, na period od 01.06.2023 do 31.08.2023. za rad u vrtiću, 3. Prof. Predškolskog odgoja ( odgajatelj) -1 kandidat, na period od 01.03.2023 do povratka uposlenice sa mandata a najduže do 31.08.2023. za rad u vrtiću.
Tražena školska spremaVisoko stručno obrazovanje (VSS-1)
Završena škola / fakultet
Položen stručni ispit
Posebna znanja i vještine
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoSa iskustvom
Broj traženih zaposlenika
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosOdređeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljati
Mjesto rada (općina)JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko
Radno vrijemeNije naznačeno
Posebne psiho - fizičke sposobnosti
Godine starosti
Očekivana plata
Radni odnos se zasniva na:Nije naznačeno
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službeVII Javni oglas ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu Oslobođenje (od 03.02.2023 do 11.02.2023), Web stranici grada Visoko, JU Služba za zapošljavenje ZDK i Oglasnoj ploči JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko. Krajnji datum predaje Prijave na Javni oglas je 11.02.2023 . god. VIII Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti u JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko, u zatvorenoj koverti na adresu: JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko Donje Rosulje bb, Visoko Sa naznakom: „Prijava na Javni oglas za radno mjesto na koju se kandidat prijavljuje. IX Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje. JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko nije u obavezi vraćanja dostavljene dokumentacije.
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenikaII Opis poslova za radno mjesto 1., 2., 3.: - Neposredno odgojno – obrazovni rad sa djecom - Pripreme za odgojno – obrazovni rad - Individualno stručno usavršavanje - Saradnja sa roditeljima - Saradnja sa pedagogom – psihologom i ostalim stručnim saradnicima - Rad u okviru društvene i kulturne djelatnosti - Rad na pedagoškoj dokumentaciji - Uvođenje inovacija, savremenih oblika i metoda izrade didaktičkih sredstava - Brine o estetskom izgledu radnih i zajedničkih prostorija za djecu - Ostali poslovi po potrebi III Uz potpisanu Prijavu, kandidati KOJI SE PRIJAVLJUJU ZA POZICIJU 1, 2,3, su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih uslova propisanih Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju (orginal ili ovjerena kopija dokumenata ne starija od 6 mjeseci): 1. Kraću biografiju 2. Diplomu o završenoj školskoj spremi (VSS , profesor predškolskog odgoja i obrazovanja, Bakaleaurat/Bachelor predškolskog odgoja i obrazovanja ili VŠ, nastavnik predškolskog odgoja i obrazovanja), 3. Dokaz o položenom stručnom ispitu, 4. Uvjerenje o državljanstvu, 5. Uvjerenje o nekažnjavanju, 6. Izvod iz matične knjige rođenih, 7. Sanitarna knjižica, 8. Ljekarsko uvjerenje, 9. Dokaz da je kandidat ratni vojni invalid, demobilizirani branilac i član porodice šehida, poginulog, umrlog, nestalog branioca koji je na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona. Ovi kandidati su dužni dostaviti i dokaz da se nalazena na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona. Dokumente pod tačkom 5. tačkom 7. i tačkom 8. kandidat dostavlja po izvršenom izboru ,a prije stupanja u radni odnos. Dokaze pod tačkom 9. kandidat dostavlja ukoliko pripada navedenoj kategoriji. Iznos osnovne plate za radno mjesto 1,2,3. - 810,00 KM Ukoliko se kandidat prijavljuje na dvije ili više pozicija dokaze dostavlja u jednoj zatvorenoj koverti uz obaveznu naznaku NA KOVERTI I U PRIJAVI za koje pozicije se prijavljuje. IV - Sa kandidatima koji dostave urednu, blagovremenu i potpunu dokumentaciju obavit će se pismeni, usmeni stručni ispit i intervju (za radno mjesto 1,2,3), a o vremenu održavanja intervjua, odnosno pismenog i usmenog stručnog ispita isti će biti blagovremeno obavješteni, telefonski ili putem e- maila (obavezno navesti kontakt telefon ili e-mail adresu). - Literatura iz koje će biti pitanja za intervju, pismeni i usmeni za poziciju 1,2,3, su: 1. Metodika razvoja govora djece, autor Matić Radomir 2. Razvijanje početnih matematskih pojmova, autor Nedeljka Dobrić 3. Metodika vaspitno –obrazovnog rada, autor dr. Emil Kamenov 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 7/10), 5. Pedagoški standardi i normativi („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 2/11) Svi kandidati trebaju biti upoznati sa Procedurama za početak rada predškolskih ustanova- vodič za unapređenje sigurnosti u vrtićima- izdanim od strane Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica. Izabrani kandidati sa kojima se namjerava zaključiti Ugovor o radu dužni su dostaviti ljekarsko uvjerenje i uvjerenje o nekažnjavanju do početka stupanja u radni odnos. - Probni rad nije predviđen za pozicije 1,2,3 - Telefon na koji se mogu dobiti dodatne informacije je 032/737-699. Intervju je obavezan za sve kandidate,odnosno pismeni , usmeni stručni ispit i intervju (za radno mjesto 1, 2, 3,) , te ukoliko kandidat ne pristupi zakazanom intervjuu smatraće se da je odustao od Javnog oglasa. V Svi dokumenti moraju biti originali ili ovjerene kopije ne starije od 6 mjeseca. VI - Lični podaci o podnosiocima prijava su tajni i mogu se prikupljati i obrađivati samo u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka BiH (Sl. glasnik BiH, broj 49/06, 76/11 i 89/11).
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2023-02-03
Oglas do2023-02-11
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 6 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »