Pregled oglasa

Traženo zanimanje1. DOKTOR MEDICINE u službi PORODIČNE MEDICINE 2. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR u službi PORODIČNE MEDICINE
Tražena školska spremaVisoko stručno obrazovanje (VSS-1)
Završena škola / fakultet- završen medicinski fakultet, - završena srednja medicinska škola općeg smjera,
Položen stručni ispit- položen stručni ispit - važeća licenca za obavljanje samostalnog rada
Posebna znanja i vještine
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoNebitno
Broj traženih zaposlenika2
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosNije naznačeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljatiOpis poslova i radnih zadataka: organizacija rada u ambulanti (radno vrijeme, korištenje telefona za savjetovanje i naručivanje pacijenata na pregled u ambulanti, sistem naručivanja, evidencija potrošnje i kontrolni pregledi, vođenje elektronskog kartona), uspostavljanje registracije (liste) stanovnika-osiguranika (oblikovanje kartoteke), finansijsko poslovanje ambulante (različiti izvori i način financiranja, potrebni programi, dodatna sredstva za istraživanja i edukaciju, plaćanje pojedinih usluga), vođenje medicinske dokumentacije u pisanoj i elektronskoj formi, obavlja poslove sistematskih pregleda osoba starijih od 65 godina, obavlja sistematske preglede školske djece, obavlja kontrolne preglede školske djece, vrši individualnu poduku majki o ishrani, vrši ciljane preglede, ukazuje hitnu medicinsku pomoć, provodi kućne posjete i kućno liječenje, u slučaju hitnosti vrši čitanje i interpretaciju RTG traženog snimka, vrši obrade za ljekarsku komisiju i ocjenu radne sposobnosti, izdaje ljekarska uvjerenja (potvrde i druge medicinske dokumente iz svoje nadležnosti), zakazuje ciljane razgovore, vrši zdravstveno-vaspitni rad u maloj grupi, vrši zdravstvena predavanja za medicinske tehničare, vrši zdravstvena predavanja ljekarima, vrši prvu i ponovnu posjetu trudnicama, vrši prvu i ponovnu posjetu porodiljama, vrši prvu i ponovnu posjetu dojenčetu, vrši patronažne posjete i palijativno liječenje, ljekarski pregled za imunizaciju, vrši propisivanje lijekova, orijentaciona dijagnostika, terapija i rehabilitacija vodećih masovnih oboljenja, vrši upućivanje i praćenje pacijenata na specijalističku (bolničku) obradu, brine se o racionalnom i pravilnom korištenju medicinskih aparata i opreme i koristi odgovarajuća zaštitna sredstva, redovno prati, proučava i primjenjuje savremena medicinska dostignuća u dijagnostici i terapiji bolesnika, obavlja druge poslove iz svog djelokruga. Opis poslova i radnih zadataka: prima zdravstvenu knjižicu/elektronsku zdravstvenu karticu, provjerava njenu validnost, uzima anamnezu i odmah vrši trijažu po hitnosti, vrši naručivanje pacijenata za pregled i drugu zdravstvenu uslugu, vodi brigu o kartonu i ulaže nalaze u karton, vodi brigu o urednosti stola za doktora medicine (svi potrebni formulari, špatule i sl.), ukazuje hitnu medicinsku pomoć, uredno vodi kartoteku, ispunjava sve uputnice, vodi evidenciju o bolovanju i piše doznake, radi u intervenciji, čisti instrumente, priprema materijal za sterilizaciju, steriliše, vrši trebovanje lijekova i medicinskih sredstava, snima EKG i nosi nalaz doktoru medicine, mjeri temperaturu, puls, krvni pritisak, previja, vrši obradu rane i obavještava doktora medicine, vrši poslove ordinirane terapije (davanje injekcija svih vrsta), asistira kod manjeg hirurškog zahvata, obavlja neophodni NNS skrining na metaboličke bolesti, obavlja povremeno kućne posjete i sprovodi ordiniranu terapiju, obavlja patronažne posjete i palijativnu njegu, vodi svu potrebnu evidenciju iz svoje nadležnosti u pisanoj i elektronskoj formi, svakodnevno vodi izvještaje i na kraju mjeseca predaje mjesečni izvještaj glavnom medicinskom tehničaru ustanove, u radu obavezno koristi odgovarajuća zaštitna sredstva, odgovara za inventar, medicinsku opremu i njeno održavanje, obavlja i druge poslove koje mu stavi u zadatak rukovodilac tima, rukovodiocu službe i glavnom medicinskom tehničaru ustanove.
Mjesto rada (općina)JU\"Dom zdravlja\"Visoko na adresi Branilaca BiH broj 22.
Radno vrijemePuno radno vrijeme
Posebne psiho - fizičke sposobnosti
Godine starosti
Očekivana plataPripadajuća osnovna neto plata: 2.153,25 KM. Pripadajuća osnovna neto plata: 1.100,55 KM.
Radni odnos se zasniva na:Zaključivanjem ugovora o radu
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službeJavni oglas za prijem u radni odnos OPŠTI USLOVI : - Da je kandidat državljanin Bosne i Hercegovine, - Da je kandidat fizički i psihički sposoban za vršenje poslova navedenog radnog mjesta. POSEBNI USLOVI : 1. DOKTOR MEDICINE u službi PORODIČNE MEDICINE - završen medicinski fakultet, - položen stručni ispit i - važeća licenca za obavljanje samostalnog rada. Opis poslova i radnih zadataka: organizacija rada u ambulanti (radno vrijeme, korištenje telefona za savjetovanje i naručivanje pacijenata na pregled u ambulanti, sistem naručivanja, evidencija potrošnje i kontrolni pregledi, vođenje elektronskog kartona), uspostavljanje registracije (liste) stanovnika-osiguranika (oblikovanje kartoteke), finansijsko poslovanje ambulante (različiti izvori i način financiranja, potrebni programi, dodatna sredstva za istraživanja i edukaciju, plaćanje pojedinih usluga), vođenje medicinske dokumentacije u pisanoj i elektronskoj formi, obavlja poslove sistematskih pregleda osoba starijih od 65 godina, obavlja sistematske preglede školske djece, obavlja kontrolne preglede školske djece, vrši individualnu poduku majki o ishrani, vrši ciljane preglede, ukazuje hitnu medicinsku pomoć, provodi kućne posjete i kućno liječenje, u slučaju hitnosti vrši čitanje i interpretaciju RTG traženog snimka, vrši obrade za ljekarsku komisiju i ocjenu radne sposobnosti, izdaje ljekarska uvjerenja (potvrde i druge medicinske dokumente iz svoje nadležnosti), zakazuje ciljane razgovore, vrši zdravstveno-vaspitni rad u maloj grupi, vrši zdravstvena predavanja za medicinske tehničare, vrši zdravstvena predavanja ljekarima, vrši prvu i ponovnu posjetu trudnicama, vrši prvu i ponovnu posjetu porodiljama, vrši prvu i ponovnu posjetu dojenčetu, vrši patronažne posjete i palijativno liječenje, ljekarski pregled za imunizaciju, vrši propisivanje lijekova, orijentaciona dijagnostika, terapija i rehabilitacija vodećih masovnih oboljenja, vrši upućivanje i praćenje pacijenata na specijalističku (bolničku) obradu, brine se o racionalnom i pravilnom korištenju medicinskih aparata i opreme i koristi odgovarajuća zaštitna sredstva, redovno prati, proučava i primjenjuje savremena medicinska dostignuća u dijagnostici i terapiji bolesnika, obavlja druge poslove iz svog djelokruga. Radni status: na određeno vrijeme u trajanju od 12 /dvanest/ mjeseci. Mjesto rada : JU\"Dom zdravlja\"Visoko na adresi Branilaca BiH broj 22. Pripadajuća osnovna neto plata: 2.153,25 KM. Broj izvršilaca: 1 (jedan). 2. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR u službi PORODIČNE MEDICINE - završena srednja medicinska škola općeg smjera, - položen stručni ispit i - važeća licenca za obavljanje samostalnog rada. Opis poslova i radnih zadataka: prima zdravstvenu knjižicu/elektronsku zdravstvenu karticu, provjerava njenu validnost, uzima anamnezu i odmah vrši trijažu po hitnosti, vrši naručivanje pacijenata za pregled i drugu zdravstvenu uslugu, vodi brigu o kartonu i ulaže nalaze u karton, vodi brigu o urednosti stola za doktora medicine (svi potrebni formulari, špatule i sl.), ukazuje hitnu medicinsku pomoć, uredno vodi kartoteku, ispunjava sve uputnice, vodi evidenciju o bolovanju i piše doznake, radi u intervenciji, čisti instrumente, priprema materijal za sterilizaciju, steriliše, vrši trebovanje lijekova i medicinskih sredstava, snima EKG i nosi nalaz doktoru medicine, mjeri temperaturu, puls, krvni pritisak, previja, vrši obradu rane i obavještava doktora medicine, vrši poslove ordinirane terapije (davanje injekcija svih vrsta), asistira kod manjeg hirurškog zahvata, obavlja neophodni NNS skrining na metaboličke bolesti, obavlja povremeno kućne posjete i sprovodi ordiniranu terapiju, obavlja patronažne posjete i palijativnu njegu, vodi svu potrebnu evidenciju iz svoje nadležnosti u pisanoj i elektronskoj formi, svakodnevno vodi izvještaje i na kraju mjeseca predaje mjesečni izvještaj glavnom medicinskom tehničaru ustanove, u radu obavezno koristi odgovarajuća zaštitna sredstva, odgovara za inventar, medicinsku opremu i njeno održavanje, obavlja i druge poslove koje mu stavi u zadatak rukovodilac tima, rukovodiocu službe i glavnom medicinskom tehničaru ustanove. Radni status: na određeno vrijeme u trajanju od 12 /dvanest/ mjeseci. Mjesto rada : JU\"Dom zdravlja\"Visoko na adresi Branilaca BiH broj 22. Pripadajuća osnovna neto plata: 1.100,55 KM. Broj izvršilaca: 1 (jedan). NAPOMENA ZA SVE KANDIDATE:  Samo izabrani kandidati će biti u obavezi da u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaprimanja obavještenja o njegovom izboru dostave ljekarsko uvjerenje, uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka i uvjerenje o nekažnjavanju.  Kriteriji na osnovu kojih će se vršiti bodovanje kandidata jesu: - Razmatranje dostavljene dokumentacije te uspjeh na pismenom i usmenom stručnom ispitu kandidata. POTREBNA DOKUMENTACIJA Uz prijavu i kraću biografiju, e-mail adresu kandidata te kontakt telefon, potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerenu kopiju): I. Diplome/svjedočanstva/uvjerenja o završenoj traženoj stručnoj spremi (školi) za radno mjesto za koje se dostavlja prijava; II. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za radno mjesto za koje se dostavlja prijava; III. Validnu licencu; IV. Izvod iz matične knjige rođenih za sve pozicije; V. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) za sve pozicije i VI. Dokaz da je kandidat ratni vojni invalid, demobilizirani branilac i ĉlan porodice šehida, poginulog, umrlog, nestalog branioca koji je na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona. Ovi kandidati su dužni dostaviti i dokaz da se nalaze na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona. LITERATURA ZA USMENI ISPIT I INTERVJUU Gradivo i pravni izvori odnosno literatura za polaganje ispita po javnom oglasu, prema stučnoj spremi kandidata: Pozicija pod rednim brojem 1. :  Literatura korištena tokom studija. Pozicija pod rednim brojem 2. :  Knjiga zdravstvena njega 1, autora: Omerčajić Rifija, Ramović Fadila i Stjepić Đuka,  Knjiga zdravstvena njega 2, autora: Omerčajić Rifija, Ramović Fadila i Stjepić Đuka i  Zakon o zdravstvenoj zaštiti FBiH („Sl. Novine FBiH“ broj 46/10 i 75/13) i Zakon o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata („Sl. Novine FBiH“ broj 40/10). OSTALE ODREDBE Sva pisana korespodencija između kandidata i JU\"Dom zdravlja\"Visoko će se obavljati isključivo elektronski odnosno preko email-a uključujući i obaviještenje o prijemu u radni odnos. O datumu, vremenu i mjestu pristupanja intervjuu odnosno polaganju pismenog i usmenog ispita kandidati će biti obavješteni putem dostavljenih e – mail adresa. Ako kandidat ne pristupi intervjuu odnosno polaganju pismenog i usmenog ispita smatrat će se da je odustao od dalje procedure. Kontakt broj osobe zadužene za davanje dodatnih obavještenja: 032/460-257. Oglas će biti objavljen na web stranici JU \"Dom zdravlja\"Visoko, web stranici Osnivača Grad Visoko, dnevnom listu \"Oslobođenje\" i na oglasnoj ploči JU \"Dom zdravlja\"Visoko. Javni oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana posljednje objave teksta oglasa. Prijave na oglas sa traženom dokumentacijom dostaviti na adresu ustanove: JU \"Dom zdravlja\"Visoko, Branilaca BiH br. 22., 71300 Visoko, u zatvorenoj koverti, sa naznakom „NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI OGLAS“ sa OBAVEZNOM NAZNAKOM POZICIJE SA NUMERACIJOM IZ OGLASA na koju kandidat aplicira. Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove ovog oglasa, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzeti u razmatranje. Po okončanju postupka po ovom javnom oglasu, JU \"Dom zdravlja\"Visoko se ne obavezuje vršiti povrat priložene dokumentacije kandidata. Povrat dokumentacije vrši se na osnovu pismenog zahtjeva kandidata koji se podnosi na protokol JU \"Dom zdravlja\"Visoko.
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenika- Da je kandidat državljanin Bosne i Hercegovine, - Da je kandidat fizički i psihički sposoban za vršenje poslova navedenog radnog mjesta.
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2023-09-28
Oglas do2023-10-05
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 7 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »