Pregled oglasa

Traženo zanimanje1. DRAMATURG – 1 izvršilac/izvršiteljica
Tražena školska spremaVisoko stručno obrazovanje (VSS-1)
Završena škola / fakulteta) VSS, VII stepen odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja – odsjek dramaturgija.
Položen stručni ispit
Posebna znanja i vještine
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoNebitno
Broj traženih zaposlenika1 izvršilac
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosOdređeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljatia) Opis poslova radnog mjesta: sastavlja i predlaže okvirni repertoar, prati razvoj dramske literature i njenog izvođenja u zemlji i inostranstvu, predlaže na čitanje direktoru i članovima umjetničkog savjeta djela koja mogu biti od interesa za repertoar, ostvaruje saradnju sa dramskim autorima i piscima, vrši po potrebi dramaturške intervencije na tekstovima uvrštenim u repertoar, povremeno prisustvuje probama i ostvaruje saradnju sa stvaraocima predstave, vrši analizu ostvarenog repertoara, učestvuje u pripremanju propagandnog i reklamnog materijala, radi na formiranju pozorišnog muzeja, vodi i popunjava evidenciju muzejskog materijala, brine se zaštiti eksponata i materijala i učestvuje u sređivanju muzejskih zbirki, priprema tematske i druge muzejske izložbe i stalne postavke eksponata, sarađuje sa pozorišnim muzejima u BiH, festivalima i institucijama u cilju daljeg unapređenja rada.
Mjesto rada (općina)Javna ustanova Bosansko narodno pozorište Zenica Trg BiH 3, 72000 Zenica
Radno vrijemeNije naznačeno
Posebne psiho - fizičke sposobnosti
Godine starosti
Očekivana plataOsnovna neto plaća iznosi: =981,50 KM KM.
Radni odnos se zasniva na:Zaključivanjem ugovora o radu
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službe J A V N I O G L A S za prijem radnika u radni odnos I Javna ustanova Bosansko narodno pozorište Zenica objavljuje Oglas za prijem radnika u organizacionoj jedinici „Drama“ na određeno vrijeme u trajanju od dvije (2) godine uz probni rad u trajanju od šest (6) mjeseci, na radno mjesto: 1. DRAMATURG – 1 izvršilac/izvršiteljica Sa kandidatima koji blagovremeno dostave potpune i uredne prijave obavit će se pismeni i usmeni stručni ispit (intervju), o čijem će terminu i mjestu kandidati biti obaviješteni najmanje pet (5) dana prije održavanja, dostavom skenirane obavijesti na e-mail adresu kandidata i njenom objavom na web stranici www.bnp.ba i Oglasnoj ploči JU Bosansko narodno pozorište Zenica. Obavijest sadrži i informaciju o listi pitanja prema kojima se provodi usmeno i pismeno stručno testiranje, a koja će biti dostupna na web stranici www.bnp.ba. VIII Prijava sa potrebnom dokumentacijom dostavlja se poštom na adresu: Javna ustanova Bosansko narodno pozorište Zenica (uz napomenu: „Prijava na Javni oglas za prijem u radni odnos - ne otvarati“) Trg Bosne i Hercegovine broj 3 72000 Zenica IX Listu uspješnih kandidata utvrđuje Komisija, u skladu sa postignutim rezultatima na stručnom testiranju i prema kriterijima bodovanja. Ukoliko kandidat ne pristupi pismenom i/ili usmenom stručnom ispitu u tačno zakazanom terminu i mjestu, smatrat će da je odustao od daljnje oglasne procedure. Kandidati koji nisu izabrani na radno mjesto za koje je provedena procedura prijema, pismeno će biti obaviješteni najkasnije u roku od pet (5) dana od dana donošenja odluke o prijemu u radni odnos izabranog kandidata. Izabrani kandidat je dužan izjasniti se o prihvatanju zaposlenja u roku od tri (3) dana od dana od dana prijema odluke o prijemu u radni odnos. U suprotnom, smatra se da je odustao. X Neblagovremene, nepotpune i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opće i posebne uvjete oglasa neće se uzimati u razmatranje. XI Javni oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja. Obavijest o Javnom oglasu bit će objavljena u dnevnom listu „Oslobođenje“, a integralni tekst će isti dan biti objavljen na web stranici Grada Zenica (www.zenica.ba), web stranici JU BNP Zenica (www.bnp.ba) i Oglasnoj ploči, kao i na web stranici i Oglasnoj ploči JU Službe za zapošljavanje ZDK - Biro rada Zenica. Javna ustanova Bosansko narodno pozorište Zenica nije obavezna vraćati dokumentaciju dostavljenu uz prijavu. Kandidati koji nisu izabrani mogu preuzeti svoju dokumentaciju u prostorijama Javne ustanove, uz predočenje lične karte i pismenog zahtjeva.
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenikaOpći uslovi koje treba ispunjavati kandidati koji se prijavljuju na javni oglas: - da je državljanin BiH, - da je stariji od 18 godina i - da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koji se prijavljuje. Ljekarsko uvjerenje izdato od nadležne zdravstvene ustanove dostavlja kandidat koji bude izabran u roku od 15 (petnaest) dana od dana obavještenja o izboru u radni odnos. Posebni uslovi: a) VSS, VII stepen odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja – odsjek dramaturgija. IV Kandidati su dužni dostaviti sljedeće: a) svojeručno potpisanu prijavu, uz obavezno navedene kontakt podatke (ime, prezime, adresa prebivališta, broj telefona, e-mail adresa) i spisak dokumentacije koja se prilaže, b) diplomu o završenom obrazovanju kao dokaz o stečenoj stručnoj spremi, koja se traži za radno mjesto (ukoliko kandidat iz određenog razloga ne posjeduje univerzitetsku diplomu, može dostaviti uvjerenje o diplomiranju, koje nije starije od jedne godine), c) izvod iz matične knjige rođenih i d) uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci od dana izdavanje od strane nadležnog organa). Dokumenti iz ovog člana se dostavljaju u originalu ili ovjerenoj kopiji. V Kandidati, pored navedenog iz člana IV, dostavljaju i: a) poseban Dodatak prijavi sa navedenim podacima koji se odnose na dosadašnji stručni rad, ostvarenja i angažman u oblasti dramaturgije, a prema uputama koje se mogu preuzeti na internetskoj stranici www.bnp.ba, b) tri (3) preporuke pozorišnih umjetnika i stručnjaka sa reputacijom u pozorišnoj djelatnosti i umjetničkoj produkciji, izdate od eminentnih i priznatih pozorišnih umjetnika, iz zemlje ili inostranstva koji su u toku stručnog umjetničkog rada ili nastavnog procesa rada sa kandidatom, c) dokaz o radnom iskustvu koji se odnosi na učešće u umjetničkim projektima u profesionalnim pozorišnim produkcijama (inscenirani autorski dramski tekst ili dramatizaciju) - ukoliko imaju, d) dokaze o objavljenim stručnim teatrološkim radovima iz oblasti dramaturgije - ukoliko imaju, e) dokaze o učešću na poslovima uređivanja teatrološkog materijala (katalozi, afiše, teatrološki materijali - ukoliko imaju, f) dokazi i potvrde o osvojenim nagradama za ostvarenja u pozorišnoj umjetnosti - ukoliko imaju, g) potvrde o učešću u programima dramske i umjetničke edukacije - ukoliko imaju i h) potvrde o učešću u međunarodnim pozorišnim projektima - ukoliko imaju. VI Na osnovu Preporuke o transparentnosti i socijalnom aspektu zapošljavanja Gradonačelnika Zenice broj: 02-49-593/17, u slučaju da kandidati ostvare jednak broj bodova na osnovu prethodno definiranih uvjeta i dostavljene dokumentacije, prednost se može dati kandidatima socijalnog i posebnog statusa koji su: članovi domaćinstva bez prihoda, članovi porodice poginulog borca ili šehida, odnosno ratnog vojnog invalida. U skladu sa prethodnim, prijavljeni kandidati mogu dostaviti i sljedeće: a) ovjerena kućna lista; b) uvjerenje nadležnog organa o pripadnosti porodici poginulog borca ili šehida, odnosno ratnog vojnog invalida (ovjerena kopija ili original).
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2023-11-07
Oglas do2023-11-22
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 7 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »