Pregled oglasa

Traženo zanimanje1. Doktor medicine, na Odjeljenju za ginekologiju i porodiljstvo 2. Doktor medicine, na Odjeljenju ortopedije i traumatologije 3. Doktor medicine, na Odjeljenju hirurških bolesti 4. Doktor medicine, na Odjelu infektivnih bolesti 5. Doktor medicine, na Odjelu oftalmologije 6. Doktor medicine na Odjeljenju anesteziologije, reanimatologije i intezivnog liječenja 7. Doktor medicine, na Odjeljenju onkologije i radioterapije 8. Doktor medicine, na Odjeljenju onkologije i radioterapije, Odsjek za radioterapiju 9. Doktor medicine, na Odjelu fizikalne medicine i rehabilitacije Doktor medicine, na Odjeljenju opće interne medicine, Odsjek za pulmologiju (usmjerena 10. pulmologija)
Tražena školska spremaVisoko stručno obrazovanje (VSS-1)
Završena škola / fakultetzavršen medicinski fakultet
Položen stručni ispitpoložen stručni ispit
Posebna znanja i vještinelicenca za rad
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoNebitno
Broj traženih zaposlenika12 izvršilaca
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosOdređeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljatiOpis poslova i radnih zadataka: obavlja sve poslove iz djelatnosti svoje stručne kvalifikacije odnosno u okviru svog stručnog naziva određenog licencom izdatom od nadležne komore po uputama i pod kontrolom načelnika odjela ili šefa odsjeka, obavezan je da se kontinuirano i trajno stručno usavršava radi održavanja i unapređenja kvalitete zdravstvene zaštite, odgovoran je za pravilno i uredno vođenje zdravstvene dokumentacije i evidencija u oblasti zdravstva, odgovoran je za ispravno i pravilno korištenje medicinske opreme koju koristi u svom radu, dužan je pregled i pružanje liječničke djelatnosti obavljati na način i pod uvjetima utvrđenim propisima o zdravstvenoj zaštiti i propisima o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata, dužan je da, ukoliko prilikom obavljanja svoje djelatnosti, posumnja na zapuštanje i zlostavljanje djece i maloljetnika odnosno na nasilje u porodici, upozori odgovorne organe pismenim putem, dužan je da, ukoliko prilikom obavljanja svoje djelatnosti posumnja da je smrt ili tjelesna povreda pacijenta nastala nasilnim putem, isto prijavi policiji ili drugom nadležnom državnom organu, dužan je da pacijentu ili osobi koju pacijent odredi dati sve potrebne informacije i obavještenja koja su pacijentu potrebna kako bi donio informiranu odluku da pristane ili ne pristane na predloženu medicinsku mjeru, dužan je da sve što sazna o zdravstvenom stanju pacijenta čuva kao profesionalnu tajnu, kao i da obavlja i druge poslove iz svog djelokruga rada koje mu odredi načelnik odjela/odjeljenja.
Mjesto rada (općina)JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA
Radno vrijemePuno radno vrijeme
Posebne psiho - fizičke sposobnosti
Godine starosti
Očekivana plataPripadajuća osnovna neto plata: 2.055,37 KM
Radni odnos se zasniva na:Zaključivanjem ugovora o radu
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službe JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos u JU KBZ 1. Doktor medicine, na Odjeljenju za ginekologiju i porodiljstvo 2. Doktor medicine, na Odjeljenju ortopedije i traumatologije 3. Doktor medicine, na Odjeljenju hirurških bolesti 4. Doktor medicine, na Odjelu infektivnih bolesti 5. Doktor medicine, na Odjelu oftalmologije 6. Doktor medicine na Odjeljenju anesteziologije, reanimatologije i intezivnog liječenja 7. Doktor medicine, na Odjeljenju onkologije i radioterapije 8. Doktor medicine, na Odjeljenju onkologije i radioterapije, Odsjek za radioterapiju 9. Doktor medicine, na Odjelu fizikalne medicine i rehabilitacije 10. Doktor medicine, na Odjeljenju opće interne medicine, Odsjek za pulmologiju (usmjerena pulmologija) Napomena za sve kandidate: Pored posebnih uslova navedenih u Javnom oglasu, kandidati moraju ispunjavati i opšte uslove propisane Zakonom o radu F BiH. Samo izabrani kandidati nakon provedene oglasne procedure, dužni su dostaviti uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 3 (tri) mjeseca i ljekarsko uvjerenje, ne starije od 6 (šest) mjeseci, najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaprimanja obavještenja o njegovom izboru kao najboljeg kandidata i dokaz o redovnom vakcinalnom statusu. Kriteriji na osnovu kojih će se vršiti bodovanje kandidata jesu: - za više ili visoko obrazovanje, određena znanstvena zvanja: uspjeh na pismenom i usmenom stručnom ispitu i preporuka; Uz svojeručno potpisanu prijavu i kraću biografiju i obavezno naznačenu e-mail adresu kandidata, jer će se obavijesti o terminu i mjestu održavanja stručnog ispita, dostavljati skenirano na e – mail adresu kandidata, najmanje pet dana prije održavanja stručnog ispita, potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerenu kopiju): - diplomu o završenoj stručnoj spremi; - uvjerenje o položenom stručnom ispitu; - licencu za rad; - potvrda o prebivalištu (CIPS) ne stariji od 6 (šest) mjeseci; - izvod iz matične knjige rođenih i - uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci). Potrebno je da doktori medicine imaju ili stiču uslove za specijalizaciju, po Pravilniku o specijalizacijama i subspecijalizacijama doktora medicine, doktora stomatologije i magistara farmacije, u prva 3 (tri) mjeseca rada u JU KBZ, kako bi se mogla pokrenuti procedura dodjele specijalizacije. Gradivo i pravni izvori odnosno literatura za polaganje javnog oglasa, prema stučnoj spremi kandidata i poziciji iz ovog oglasa su: - literatura korištena tokom studija za sve pozicije; - smjernice Evropskog vijeća za reanimaciju (2015), - zakonska legistalativa u oblasti zdravstva. O datumu, vremenu i mjestu polaganja pismenog i usmenog stručnog ispita, kandidati će biti obaviješteni putem web stranice JU KBZ (www.kbze.ba), oglasne ploče JU Kantonalna bolnica Zenica i putem e-mail adrese iz prijave. Imena kandidata se ne objavljuju. Ako kandidat ne pristupi polaganju pismenog/usmenog stručnog dijela ispita smatrat će se da je odustao od dalje oglasne procedure. Kontakt broj osobe zadužene za davanje dodatnih objašnjenja je: 032 447 015. O rezultatima oglasa kandidati će biti pismeno obavješteni. Javni oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja obavijesti o javnom oglasu u dnevnoj novini „Dnevni avaz“ odnosno od dana objavljivanja istoga na web stranici JU Kantonalne bolnice Zenica, od 14.11.2023. godine. Prijave na oglas sa traženom dokumentacijom dostaviti lično, ili preporučeno poštom na adresu Ustanove: JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA, Crkvice br. 67., 72 000 Zenica, u zatvorenoj koverti, sa naznakom „NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI OGLAS“ i obaveznom naznakom pozicije na koju kandidat aplicira. Nepotpune, neblagovremene, neuredne prijave, prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove ovog oglasa, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzeti u razmatranje.
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenika- diplomu o završenoj stručnoj spremi; - uvjerenje o položenom stručnom ispitu; - licencu za rad; - potvrda o prebivalištu (CIPS) ne stariji od 6 (šest) mjeseci; - izvod iz matične knjige rođenih i - uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci).
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2023-11-14
Oglas do2023-11-22
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 3 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »