Pregled oglasa

Traženo zanimanjeČistačica“ RJ Tržnica i pijaca - Služba higijene - 1 (jedan) izvršilac
Tražena školska spremaNiže stručno obrazovanje (NSS)
Završena škola / fakultet• Završena osnovna škola- NSS
Položen stručni ispit
Posebna znanja i vještine
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoNebitno
Broj traženih zaposlenika1 izvršilac
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosOdređeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljati Opis poslova iz tačke I Javnog oglasa: Održavanje higijene u upravnoj zgradi; Svakodnevno usisavanje radnih prostorija i čišćenje WC-a; pranje prozora i zavjesa (po potrebi), svakodnevno izbacivanje otpada iz korpi za smeće, pranje posuđa nakon usluživanja kafom, čajem, sokom Direktorice i gosta; pri obavljanju poslova vodi računa o racionalnom korištenju sredstava za održavanje higijene; radi i druge poslove po nalogu neposrednog nadređenog/rukovodioca. Za svoj rad odgovara Sradniku za organizaciju posla-poslovođi, Glavnom saradniku za organizaciju posla i Direktorici preduzeća.
Mjesto rada (općina)JP „Tržnica” d.o.o. Zenica
Radno vrijemePuno radno vrijeme
Posebne psiho - fizičke sposobnosti
Godine starosti
Očekivana plataOsnovna plaća za ovo radno mjesto prema internom aktu preduzeća iznosi 582,81 KM, ali uz primjenu Uredbe o metodologiji i usklađivanju najniže plaće (koju je usvojila Vlada FBiH 30.12.2021.g.), na osnovu koje Vlada FBiH donosi odluku (na godišnjem nivou) kojom utvrđuje iznos najniže plaće, u trenutku objave ovog Javnog oglasa, osnovna plaća za oglašeno radno mjesto iznosi 596;00 KM neto, odnosno 628,90 KM prije oporezivanja.
Radni odnos se zasniva na:Zaključivanjem ugovora o radu
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službe JAVNI OGLAS za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme u JP „Tržnica“ d.o.o. Zenica I JP „Tržnica“ d.o.o. Zenica, sa sjedištem u Ul. Maršala Tita 48, Zenica, objavljuje Javni oglas za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme, do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, na radno mjesto kako slijedi: • „Čistačica“ RJ Tržnica i pijaca - Služba higijene - 1 (jedan) izvršilac Uslovi: Pored općih uslova propisanih Zakonom: • da je kandidat stariji od 18 godina, • da je državljanin BiH, te • da ima zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta, kandidati koji se prijavljuju Javni oglas treba da ispunjavaju i posebne uslove: • Završena osnovna škola- NSS IV Prijava: Prijava na Javni oglas mora biti u pisanoj formi i potpisana od strane kandidata, te sadržavati: • Ime i prezime kandidata, adresu stanovanja, e-mail adresu, kontakt telefon, naziv radnog mjesta iz Javnog oglasa na koje se podnosi prijava, spisak dokumentacije koja se prilaže uz prijavu, datum prijave, te potpis kandidata. Uz prijavu na Javni oglas, kandidati su dužni dostaviti dokumentaciju kako slijedi (u originalu ili ovjerenoj fotokopiji): • Kraću biografiju (CV); • Svjedočanstvo/diplomu o završenom školovanju kao dokaz stručne spreme koja se traži Javnim oglasom; • Uvjerenje o državljanstvu BiH (ne starije od 6 mjeseci); • Potvrdu o prebivalištu - CIPS (ne starije od 6 mjeseci); • Izvod iz matične knjige rođenih (rodni list) Kandidati, uz prijavu, osim naprijed navedenih potrebnih dokumenata, mogu dostaviti i druge dokumente koja mogu uticati na izbor kandidata, kao što su npr.: uvjerenja nadležnih službi o pripadnosti kategoriji boračke populacije u skladu sa Zakonom o pravima demobilisanih branilaca i članova njihovih porodica (“Sl.nov.FBiH”br.: 54/19) i Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica (“Sl.nov. ZDK” br.1/14), dokazi o pripadnosti kategoriji porodice bez prihoda(kućna lista sa potvrdama o nezaposlenosti izdata od strane nadležnog zavoda za zapošljavanje, fotokopija zdravstvene knjižice za članove koji nisu prijavljeni kod navedenog zavoda, potvrda o redovnom školovanju). Kandidati koji dostave dokumente kojim dokazuju pripadnost jednoj od navedenih kategorija iz ove tačke, imat će prednost pod jednakim uslovima, u odnosu na istorangiranog kandidata. V Svi kandidati čije prijave budu uredne, potpune i blagovremene, u skladu sa Pravilnikom o načinu i postupku provođenja procedura za prijem u radni odnos u JP “Tržnica” d.o.o. Zenica, bit će obaviješteni o terminu i mjestu održavanja intervjua putem dostavljanja skenirane obavijesti na e-mail adresu kandidata, a najkasnije u roku od 5 (pet) dana prije dana održavanja intervjua ( ova obavijest bit će postavljena i na web stranicu i oglasnu tablu preduzeća), a na kojem će Komisija ocjenjivati i provjeravati opće znanje kandidata (tačnost odgovora po postavljenim pitanjima) iz oblasti koje su vezane za radno mjesto za koje je raspisan ovaj Javni oglas. Nakon održanog intervjua, Komisija, u skladu sa postignutim ocjenama, sastavlja Izvještaj i utvrđuje Listu uspješnih kandidata i iste dostavlja Direktorici preduzeća. Sa izabranim kadidatom zaključit će se Ugovor o radu na određeno vrijeme, do povratka radnice sa porodiljskog odsustva. Ljekarsko uvjerenje o općoj zdravstvenoj sposobnosti izabrani kandidat je obavezan dostaviti 15 dana od dana prijema obavijesti o njegovom izboru. VII Kandidati koji nisu izabrani na radno mjesto za koje je provedena procedura prijema, bit će pismeno obaviješteni u roku od 5 (pet) dana od dana donošenja odluke o prijemu u radni odnos izabranog kandidata. VIII Adresa na koju se dostavlja prijava na javni oglas: Prijava na Javni oglas sa potrebnom dokumentacijom se dostavlja u zatvorenoj koverti lično, ili preporučenom poštom na adresu: Javno preduzeće “Tržnica” d.o.o. Zenica Ul. Maršala Tita broj 48 (sprat Gradske tržnice), 72 000 Zenica Sa naznakom: “NE OTVARAJ-PRIJAVA NA JAVNI OGLAS!” Napomena: Integralni tekst javnog oglasa bit će objavljen na web stranici preduzeća, web stranici Grada Zenica, te će biti dostavljen I JU Služba za zapošljavanje Ze-do kantona koja je obavezna isti postaviti na svoju web stranicu (najkasnije na dan objave u Listu), a u Listu “Oslobođenje” bit će objavljena obavijest o javnom oglasu. Oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana posljednje objave. Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. Preduzeće nije obavezno vraćati dokumentaciju dostavljenu uz prijavu na Javni oglas. Kandidati koji ne budu pozvani na intervju, odnosno kandidati koji nisu izabrani, mogu preuzeti svoju dokumentaciju u mjestu sjedišta preduzeća, uz predočenje lične karte. Za sva dodatna obavještenja, zainteresovani se mogu obratiti na telefon broj: 032/401-573.
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenikaUslovi: Pored općih uslova propisanih Zakonom: • da je kandidat stariji od 18 godina, • da je državljanin BiH, te • da ima zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta, kandidati koji se prijavljuju Javni oglas treba da ispunjavaju i posebne uslove: • Završena osnovna škola- NSS
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2023-11-29
Oglas do2023-12-07
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 7 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »