Pregled oglasa

Traženo zanimanje1. Diplomirani ekonomista-pripravnik-1 izvršilac
Tražena školska spremaVisoko stručno obrazovanje (VSS-1)
Završena škola / fakultet- VSS VII stepen diploma ekonomskog fakulteta (diplomirani ekonomista VSS VII stepen ili završen ekonomski fakultet po bolonjskom sistemu studiranja sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova;
Položen stručni ispit
Posebna znanja i vještine
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoPripravnik
Broj traženih zaposlenika1 izvršilac
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosOdređeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljatiKratak opis poslova: Pripravnik će poslove iz svoje struke obavljati na određeno vrijeme, a najduže godinu dana, s ciljem stručnog osposobljavanja za samostalan rad i sticanja potrebnog radnog iskustva za zvanje diplomirani ekonomista: Pripravniku će se za stručno usavršavanje odlukom direktora dodijeliti mentor koji će za period trajanja pripravničkog staža pratiti rad pripravnika po dogovorenom planu i programu, specificiranog za kandidata sa kojim se zaključi ugovor.
Mjesto rada (općina)JU INSTITUT ZA ZDRAVLJE I SIGURNOST HRANE ZENICA
Radno vrijemePuno radno vrijeme
Posebne psiho - fizičke sposobnosti
Godine starosti
Očekivana plataIznos osnovne plaće: 1.196,21 KM
Radni odnos se zasniva na:Zaključivanjem ugovora o radu
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službeJAVNI OGLAS za prijem pripravnika 1. Diplomirani ekonomista-pripravnik-1 izvršilac na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci; Za prijem u radni odnos kandidat za pripravnika mora ispunjavati opće i posebne uslove i to: Opći uslovi: - da je kandidat stariji od 18 godina, - da je kandidat državljanin BiH, - da kandidat posjeduje zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova diplomiranog ekonomiste Dokaze o ispunjavanju općih uslova dostavlja samo kandidat koji bude izabran na Javnom oglasu u roku od od 15 dana od dana zaprimanja odluke o prijemu u radni odnos. Posebni uslovi: - VSS VII stepen diploma ekonomskog fakulteta (diplomirani ekonomista VSS VII stepen ili završen ekonomski fakultet po bolonjskom sistemu studiranja sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova; - nepostojanje radnog iskustva nakon diplomiranja na ekonomskom fakultetu u trajanju od godinu dana ili više; - da se nalazi na evidenciji nezaposlenih lica kod nadležnog biroa za zapošljavanje; Broj izvršilaca:1 Ugovor o radu na određeno vrijeme Kratak opis poslova: Pripravnik će poslove iz svoje struke obavljati na određeno vrijeme, a najduže godinu dana, s ciljem stručnog osposobljavanja za samostalan rad i sticanja potrebnog radnog iskustva za zvanje diplomirani ekonomista: Pripravniku će se za stručno usavršavanje odlukom direktora dodijeliti mentor koji će za period trajanja pripravničkog staža pratiti rad pripravnika po dogovorenom planu i programu, specificiranog za kandidata sa kojim se zaključi ugovor. Iznos osnovne plaće: 1.196,21 KM Literatura potrebna za pripremu pismenog ispita i usmenog ispita/intervju: Zakon o osnivanju JU Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica, opće znanje stečeno tokom školovanja Kandidati su dužni uz popunjen prijavni obrazac (preuzeti na web stranici www.inz.ba) priložiti originale ili ovjerene kopije dokumenata koji su dokaz općih i posebnih uslova traženih konkursom i to: - Potpisana biografija; - Diploma o završenom obrazovanju; - Dokaz o nepostojanju radnog iskustva/staža nakon sticanja VSS-diplomirani ekonomista u trajanju od godinu dana ili više što se dokazuje uvjerenjem iz PIO da nije registrovan u matičnoj evidenciji u utvrđenom trajanju; - Prijava mjesta prebivališta (ne starije od šest mjeseci računajući od datuma objavljivanja konkursa). -Uvjerenje nadležne službe za zapošljavanje da se kandidat nalazi na evidenciji nezaposlenih lica; Sa kandidatima čije prijave budu blagovremene i potpune, održat će pismeni ispit i intervju. Napomena:Ukoliko kandidat dostavi uvjerenje iz PIO/MIO da se u matičnoj evidenciji vodi u periodu kraćem od 12 mjeseci a nakon sticanja VSS- diplomirani ekonomista, ugovor o radu sa izabranim kandidatom zaključuje se na period od ukupno 12 mjeseci uključujući i period prikazan u dostavljenom uvjerenju. Kandidat slanjem svoje prijave daje saglasnost JU Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica da njegove lične podatke obrađuje u postupku selekcije u skladu sa važećim Zakonom o zaštiti ličnih podataka. Ocjena i bodovanje kandidata će se izvršiti u skladu sa Uputstvom o načinu provjere stručne i radne sposobnosti radnika broj 02-1945/19 od 26.07.2019. godine. Javni oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana posljednje objave. Javni oglas bit će objavljen u dnevnom listu „Oslobođenje“, na web stranici Instituta, Zeničko-dobojskog kantona i nadležne Službe za zapošljavanje. Prijave na Oglas se mogu predati neposredno na protokol JU Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica ili putem pošte na adresu: JU Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica ul. fra Ivana Jukića br. 2. 72 000 Zenica Sa naznakom „Prijava na javni oglas, Ne otvarati“ Dokumentacija kandidata dostavljena u orginalu ili ovjerenoj kopiji neće se vraćati kandidatima, osim uz poseban zahtjev kandidata koji su učestvovali u konkursnoj proceduri, a po završetku konkursne procedure. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Ispunjavanje uslova utvrđenih oglasom računa se danom predaje prijave. Kontakt telefon za dodatne informacije u vezi provođenja konkursne procedure 032/448-013.
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenika- Potpisana biografija; - Diploma o završenom obrazovanju; - Dokaz o nepostojanju radnog iskustva/staža nakon sticanja VSS-diplomirani ekonomista u trajanju od godinu dana ili više što se dokazuje uvjerenjem iz PIO da nije registrovan u matičnoj evidenciji u utvrđenom trajanju; - Prijava mjesta prebivališta (ne starije od šest mjeseci računajući od datuma objavljivanja konkursa). -Uvjerenje nadležne službe za zapošljavanje da se kandidat nalazi na evidenciji nezaposlenih lica;
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2023-11-29
Oglas do2023-12-07
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 7 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »