Pregled oglasa

Traženo zanimanje‑ na neodređeno vrijeme 1. „Knjigovođa kupaca za domaćinstvo“, u Službi računovodstva, 1 (jedan) izvršilac, ‑ na određeno vrijeme u trajanju od 8 (osam) mjeseci 2. „Pomoćni radnik“, u Odjeljenju održavanja vodovoda, 3 izvršioca, 3. „Pomoćni radnik na kanalizaciji“, u Odjeljenju održavanja kanalizacije, 1 izvršilac.
Tražena školska spremaSrednje stručno obrazovanje (SSS)
Završena škola / fakultetPOTREBNU STRUČNU SPREMU POGLEDATI U NASTAVKU OGLASA
Položen stručni ispit
Posebna znanja i vještine
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoNebitno
Broj traženih zaposlenika
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosNije naznačeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljati
Mjesto rada (općina)JP „ViK“ d.o.o. Zenica
Radno vrijemeNije naznačeno
Posebne psiho - fizičke sposobnosti
Godine starosti
Očekivana plata
Radni odnos se zasniva na:Nije naznačeno
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službe
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenikaNa osnovu člana 20a. Zakona o radu („Službene novine FBiH“, broj: 26/16, 89/18 i 44/22) i člana 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko – dobojskom kantonu („Službene novine ZE-DO kantona“, broj:2/24), u skladu sa članom 15. stav 3. Pravilnika o radu Javnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Zenica, broj:100-2600/24 od 04.03.2024. godine i člana 3. Procedure o provođenju postupka prijema u radni odnos u JP „ViK“ d.o.o. Zenica, broj:101-3149/24ŠS od 12.03.2024. godine, a imajući u vidu Odluku o potrebi prijema radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme i određeno vrijeme, uz uslov probnog rada od 3 (tri) mjeseca, broj:101-3210/24 ŠS od 13.03.2024. godine, te u skladu sa Prethodnom saglasnosti Gradonačelnika Grada Zenica, broj:02-45-5579/24 od 19.03.2024.godine, direktor Javnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Zenica, raspisuje JAVNI OGLAS za prijem radnika u radni odnos na neodređeno i određeno vrijeme u JP „ViK“ d.o.o. Zenica, uz uslov probnog rada u trajanju od tri (3) mjeseca I Javno preduzeće „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Zenica raspisuje Javni oglas za prijem radnika u radni odnos na neodređeno i određeno vrijeme, uz uslov probnog rada u trajanju od 3 (tri) mjeseca, na sljedeća radna mjesta: ‑ na neodređeno vrijeme 1. „Knjigovođa kupaca za domaćinstvo“, u Službi računovodstva, 1 (jedan) izvršilac, ‑ na određeno vrijeme u trajanju od 8 (osam) mjeseci 2. „Pomoćni radnik“, u Odjeljenju održavanja vodovoda, 3 izvršioca, 3. „Pomoćni radnik na kanalizaciji“, u Odjeljenju održavanja kanalizacije, 1 izvršilac. II Opisi poslova iz člana 1. Javnog oglasa glasi: 1. “Knjigovođa kupaca za domaćinstvo”: knjiži uplate za domaćinstvo, knjiži sudske presude, umanjenja i zaduženja po odlukama, dopisima, dispozicije za potrošače iz kategorije domaćinstvo, vrši preknjiženje zaduženja i uplata s jedne potrošačke šifre na drugu te vrši ispravke poveza, knjiži saglasnosti za preknjiženje uplata i slično, sravnjava finansijske kartice za potrošače iz kategorije domaćinstva, vrši sravnjenje taksi i kamata sa Pravnom službom na kraju svakog mjeseca, obrađuje i priprema podatke za izdavanje potvrde za katastar, priprema potvrde o stanju duga, i sl., pravi spiskove neurednih platiša, primjenjuje mjere zaštite na radu i PPZ, sarađuje i učestvuje u radu komisija u koje je imenovan po posebnom rješenju, odaziva se na poziv pretpostavljenog rukovodioca i izvan radnog vremena u slučaju hitnih intervencija, obavlja i druge poslove po naređenju pretpostavljenih rukovodilaca. 2.“Pomoćni radnik“: obavlja poslove iskopa, zatrpavanja, štemanja asfaltno-betonskih podloga, utovar materijala, betoniranje, pomaže kod izrade oplata, polaganja vodovodnih cijevi, asfaltiranja i sl., čisti zasunska i vodomjerna okna, pomaže pri zamjeni vodomjera i izradi novih vodovodnih priključaka, obavlja pripremne radove na izgradnji i rekonstrukciji vodnih objekata, vodi računa o uređenju i zaštiti, kao i čistoći radilišta na kojem se izvode radovi, primjenjuje mjere zaštite na radu i PPZ, sarađuje i učestvuje u radu komisija u koje je imenovan po posebnom rješenju, odaziva se na poziv pretpostavljenog rukovodioca i izvan radnog vremena u slučaju hitnih intervencija, obavlja i druge poslove po naređenju pretpostavljenih rukovodilaca. 3.“ Pomoćni radnik na kanalizaciji“: obavlja poslove iskopa, zatrpavanja, štemanja asfaltno-betonskih podloga, utovar materijala, betoniranje i asfaltiranje, čisti kanalizacione šahtove i slivnike ručno i mašinski, vrši proštopavanje odvodnih cijevi specijalnim sajlama, čisti šahtove i slivnike ručno i mašinski, vrši pomoćne poslove na specijalnim vozilima, pomaže kod izrade oplata i polaganju kanalizacionih cijevi, obavlja pripremne radove na izgradnji i rekonstrukciji kanalizacionih linija, primjenjuje mjere zaštite na radu i PPZ, sarađuje i učestvuje u radu komisija u koje je imenovan po posebnom rješenju, odaziva se na poziv pretpostavljenog rukovodioca i izvan radnog vremena u slučaju hitnih intervencija, obavlja i druge poslove po naređenju pretpostavljenih rukovodilaca. III Prijava na Javni oglas vrši se pisanom prijavom sa biografijom koja mora biti potpisana od strane kandidata. Kandidati koji se prijavljuju na Oglas potrebno je da ispunjavaju opšte i posebne uslove i to: a) OPŠTI USLOVI ‑ da je stariji od 18 godina, ‑ da je državljanin Bosne i Hercegovine, ‑ da posjeduje zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova i radnih zadataka (dostavlja izabrani kandidat u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavještenja o izboru u radni odnos). b) POSEBNI USLOVI Za radno mjesto pod rednim brojem 1. i nazivom: „Knjigovođa kupaca za domaćinstvo“: ‑ da ima završen SSS, IV stepen stručne spreme, ekonomski tehničar, upravni tehničar ili maturant gimnazije, ‑ poznavanje rada na računaru MS office, ‑ najmanje 6 mjeseci radnog iskustva. Za radno mjesto pod rednim brojem 2. i 3. i nazivom:„Pomoćni radnik“ i „Pomoćni radnik na kanalizaciji“: ‑ NSS – II stepen stručne spreme, osnovna škola. IV Uz prijavu na Oglas, kandidati su dužni dostaviti: ‑ potpisanu prijavu na Oglas sa biografijom, koja obavezno sadrži: prezime i ime, adresu prebivališta, kontakt telefon i e-mail, naziv radnog mjesta iz Javnog oglasa na koje se podnosi prijava, spisak dokumentacije koja se prilaže uz prijavu, datum prijave, potpis kandidata, ‑ uvjerenje o državljanstvu, ‑ izvod iz matične knjige rođenih (rodni list), ‑ potvrdu o prebivalištu – CIPS, ‑ diplomu o završenom školovanju (za radno mjesto pod rednim brojem 1.) ili svjedočanstvo o završenoj osnovnoj školi (za radno mjesto pod rednim brojem 2. i 3.) ‑ uvjerenje o završenoj obuci za rad na računaru MS office (ukoliko kandidat nema uvjerenje u toku oglasne procedure će se izvršiti provjera rada na računaru, za radno mjesto pod rednim brojem 1.) ‑ uvjerenje/potvrdu o radnom iskustvu (za radno mjesto pod rednim brojem 1.) V Uz prijavu na Javni oglas, kandidati su dužni dostaviti dokumente o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, original ili ovjerene fotokopije koje nisu starije od 6 (šest) mjeseci, osim rodnog lista, računajući do dana objave Javnog oglasa. Kandidati uz prijavu, osim potrebnih dokumenata, mogu dostaviti i druga dokumenta koja mogu uticati na izbor kandidata, kao što je pripadnost jednoj od niže navedenih kategorija, i to: ‑ porodica bez prihoda (dokaz: kućna lista sa potvrdama o nezaposlenosti izdatu od strane nadležnog zavoda za zapošljavanje, kopiju zdravstvene knjižice za članove koji nisu prijavljeni kod navedenog zavoda, potvrdu o redovnom školovanju), ‑ porodica poginulih boraca odnosno porodice šehida i RVI (dokaz: uvjerenje izdato od nadležnog ministarstva), ‑ demobilisani branilac, u smislu Zakona o pravima demobilisanih branilaca i članova njihovih porodica (“Službene novine BiH”, br. 54/19), dokaz: uvjerenje izdato od nadležnog ministarstva i službe za zapošljavanje da se nalazi na listi nezaposlenih lica. Kandidati koji dostave dokumenta kojim dokazuju pripadnost jednoj od kategorija iz ove tačke, imat će prednost u odnosu na istorangiranog kandidata. Sa kandidatima koji budu ispunjavali formalno-pravne uslove (što dokazuju priloženom dokumentacijom), u skladu sa Procedurom o provođenju postupka prijema u radni odnos u JP “ViK” d.o.o. Zenica, broj: 101-3149/24 ŠS od 12.03.2024. godine, Komisija za izbor kandidata za prijem u radni odnos, obavit će intervju. Intervju se obavlja na način da svaki član Komisije postavlja po 2 (dva) pitanja svakom kandidatu, koja će biti ista za sve kandidate. Kandidati će se ocjenjivati ocjenom od 1 do 5, a rezultat će biti zbir bodova koji su dali svi članovi Komisije, podijeljen sa brojem članova Komisije. Kandidati će o vremenu i mjestu održavanja intervjua, biti obaviješteni dostavom skenirane obavijesti na e-mail adresu kandidata najmanje 5 (pet) dana prije održavanja intervjua, a ista obavijest će bit postavljena na web stranici i oglasnoj ploči Preduzeća. Nakon održanog intervjua, Komisija u skladu sa postignutim ocjenama na testiranju sastavlja Izvještaj i utvrđuje Listu uspješnih kandidata i iste dostavlja direktoru preduzeća. Ako kandidat ne pristupi intervjuu u tačno zakazanom terminu i mjestu, smatrat će se da je odustao od daljnje oglasne procedure. Za sva dodatna obavještenja možete se obratiti na telefon broj: 032/209-337. VI Neuredne, nepotpune i neblagovremen prijave, Komisija će odbaciti zaključkom koji se dostavlja na adresu podnosioca prijave. Sa kandidatom koji bude primljen u radni odnos na prijavljeno radno mjesto, zaključit će se ugovor o radu na neodređeno/određeno vrijeme uz uslov probnog rada od 3 (tri) mjeseca. U slučaju da kandidat ne zadovolji očekivanja poslodavca u toku trajanja probnog rada, prestat će mu radni odnos sa istekom trajanja probnog rada, bez obaveze odrađivanja otkaznog roka. U tom slučaju direktor preduzeća, će donijeti odluku o prijemu u radni odnos sljedećeg kandidata sa Liste uspješnih kandidata. VII Kandidati koji nisu izabrani na radno mjesto, bit će obaviješteni pisanim putem na adresu prebivališta o izboru kandidata za prijem u radni odnos, sa poukom o pravnom lijeku, najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana donošenja odluke o izboru i prijemu u radni odnos. VIII Obavijest o Javnom oglasu bit će objavljena u dnevnom listu „Dnevni avaz“, a integralni tekst Javnog oglasa bit će objavljen na web stranici Grada Zenica, web stranici JP „ViK“ d.o.o. Zenica i bit će dostavljen JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona, koja je dužna integralni tekst Javnog oglasa objaviti isti dan na svojoj web stranici. Javni oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana posljednje objave. Prijave sa potrebnom dokumentacijom, dostaviti u zatvorenoj koverti, lično na protokol u sjedište preduzeća ili preporučenom poštom na adresu: Javno preduzeće „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Zenica, Ulica Bistua Nuova br.17 „NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI OGLAS“ na radno mjesto pod nazivom: „______________“ Neuredne, nepotpune i neblagovremeno pristigle prijave neće se uzeti u razmatranje. Preduzeće nije obavezno vraćati dokumentaciju dostavljenu uz prijavu. Kandidati koji ne budu pozvani na intervju odnosno kandidati koji nisu izabrani, mogu preuzeti svoju dokumentaciju u sjedištu preduzeća, uz predočenje lične karte.
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2024-03-27
Oglas do2024-04-04
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 12 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »