Pregled oglasa

Traženo zanimanje- Profesor predškolskog odgoja i obrazovanja (odgajatelj) na određeno vrijeme do 30.04.2025.godine - 1 izvršilac
Tražena školska spremaVisoko stručno obrazovanje (VSS-1)
Završena škola / fakultet
Položen stručni ispit
Posebna znanja i vještine
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoSa iskustvom
Broj traženih zaposlenika
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosOdređeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljati
Mjesto rada (općina)Javna ustanova Dječiji vrtić Maglaj
Radno vrijemeNije naznačeno
Posebne psiho - fizičke sposobnosti
Godine starosti
Očekivana plata
Radni odnos se zasniva na:Nije naznačeno
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službe
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenikaBosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Zeničko-dobojski kanton Javna ustanova Dječiji vrtić Maglaj UPRAVNI ODBOR Na osnovu člana 40. i 42. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj:7/10 i 8/12), te na osnovu članova 4. i 6. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u ZDK („Službene novine ZDK“ broj: 2/2024), Pedagoških standarda i normativa („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj: 2/11), te na osnovu člana 54. i 64. Pravila JU „Dječiji vrtić“ Maglaj, Odluke o raspisivanju javnog oglasa u JU „Dječiji vrtić“ Maglaj donesene na sjednici održanoj 05.04.2024.godine, broj 10/24, Upravni odbor raspisuje: JAVNI OGLAS za prijem radnika u JU“ Dječiji vrtić“ Maglaj I Raspisuje se javni oglas za radno mjesto u JU „Dječiji vrtić“ Maglaj : - Profesor predškolskog odgoja i obrazovanja (odgajatelj) na određeno vrijeme do 30.04.2025.godine - 1 izvršilac, II Opis poslova: - Neposredno odgojno-obrazovni rad sa djecom, - Pripreme za odgojno-obrazovni rad na projektima, - Individualno stručno usavršavanje, - Rad u stručnim tijelima, - Saradnja sa roditeljima, - Saradnja sa ostalim stručnim saradnicima, - Rad u okviru društvene i kulturne djelatnosti vrtića, - Rad na pedagoškoj dokumentaciji, - Uvođenje inovacija,savremenih oblika i metoda izrade didaktičkih sredstava, - Ostali poslovi po potrebi. III Uz prijavu na javni oglas kandidati koji se prijavljuju su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uslova (orginale ili ovjerene kopije ne starije od 6 mjeseci): - Svojeručno potpisanu prijavu sa kratkom biografijom i kontakt podacima kandidata, - Diploma o završenoj stručnoj spremi (VSS- Profesor predškolskog odgoja i obrazovanja ili Bakaleaurat/Bachelor predškolskog odgoja i obrazovanja), - Uvjerenje o položenom stručnom ispitu, - Dokaz o radnom iskustvu u struci - 2 godine ( potvrda ili uvjerenje), - Uvjerenje o državljanstvu, - Izvod iz matične knjige rođenih, - Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (dužan je dostaviti kadidat koji bude primljen u radni odnos u roku od 15 dana), - Ljekarsko uvjerenje (dužan je dostaviti kandidat koji bude primljen u radni odnos u roku od 15 dana). IV Sa kandidatima koji ispunjavaju opće i posebne uslove i koji dostave urednu, blagovremenu i potpunu dokumentaciju, izvršit će se provjera radnih sposobnosti, odnosno pismeni i usmeni stručni ispit, a o vremenu održavanja pismenog i usmenog stručnog ispita isti će biti blagovremeno obavješteni, telefonski ili putem e- maila (obavezno navesti kontakt telefon ili e-mail adresu). Literatura iz koje će biti pitanja za pismeni i usmeni stručni ispit, su važeća zakonska akta iz oblasti predškolskog odgoja i obrazovanja ( Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju ZDK, Cjeloviti razvojni program ZDK i Pedagoški standardi i normativi za oblast predškolskog odgoja i obrazovanja ZDK). VI Obavijest o javnom oglasu će biti objavljena u dnevnom listu „Dnevni avaz“ Sarajevo,a integralni tekst javnog oglasa će biti objavljen na web stranici općine Maglaj i JU Službe za zapošljavanje ZDK, i na oglasnoj ploči Službe Biroa za zapošljavanje Maglaj i JU „Dječiji vrtić“ Maglaj. VII Prijave sa potrebnom dokumentacijom kandidati trebaju da dostave u roku od devet (9) dana od dana objave obavještenja u dnevnom listu „Dnevni avaz“ Sarajevo, a najkasnije do 17.04.2024.godine do 15:00 sati. VIII Prijave na javni oglas dostaviti poštom, preporučeno ili lično na adresu: JU „Dječiji vrtić“ Maglaj, Ul. Civilnih žrtava rata bb,74 250 Maglaj, BiH Sa naznakom: „Prijava na javni oglas - NE OTVARATI“ Neblagovreme i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. Za dodatna obavještenja zvati na broj 032/603-300. Cijeli tekst javnog oglasa možete pronaći na web stranici Općine maglaj www.maglaj.ba .
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2024-04-05
Oglas do2024-04-17
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 5 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »