Pregled oglasa

Traženo zanimanje1. SPECIJALISTA GINEKOLOG u službi Zdravstvene zaštite žena 2. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR u službi Porodične medicine
Tražena školska spremaVisoko stručno obrazovanje (VSS-1)
Završena škola / fakultetPOTREBNU STRUČNU SPREMU POGLEDATI U NASTAVKU OGLASA
Položen stručni ispit
Posebna znanja i vještine
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoNebitno
Broj traženih zaposlenika
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosNije naznačeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljati
Mjesto rada (općina)JAVNA USTANOVA \"DOM ZDRAVLJA\" VISOKO
Radno vrijemeNije naznačeno
Posebne psiho - fizičke sposobnosti
Godine starosti
Očekivana plata
Radni odnos se zasniva na:Nije naznačeno
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službe
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenikaNa osnovu člana 4. – 4.g. i 4.i. - 4.l. Pravilnika o radu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU\"Dom zdravlja\"Visoko i Odluka Upravnog odbora broj 01-1160/24. i broj 01-1161/24. od 29.03.2024.godine, JU\"Dom zdravlja\"Visoko raspisuje : Javni oglas za prijem u radni odnos OPŠTI USLOVI : - Da je kandidat državljanin Bosne i Hercegovine, - Da je kandidat fizički i psihički sposoban za vršenje poslova navedenog radnog mjesta. POSEBNI USLOVI : 1. SPECIJALISTA GINEKOLOG u službi Zdravstvene zaštite žena • završen medicinski fakultet, • položen stručni ispit, • završena specijalizacija iz ginekologije i • važeća licenca za obavljanje samostalnog rada. Opis poslova i radnih zadataka: prvi i ponovni pregledi trudnica, ultrazvučno praćenje trudnoće, ljekarski pregledi u svrhu detekcije karcinoma, sprovodi sistematske, kontrolne i ciljane preglede u cilju ranog otkrivanja malignih oboljenja ženskih reproduktivnih organa i dojki, sprovodi mjere planiranja porodice uz izbor metoda i sredstava kontracepcije, koordiniranje i nadzor nad patronažnom djelatnošću, individualna poduka trudnica pred porod, zdravstvena predavanja, prvi i ponovni ljekarski pregled žena, ultrazvučni pregled ženskih organa male zdjelice, kolposkopski pregled, uzimanje brisa i analiza vaginalnog sekreta, uzimanje brisa na Papanikolau, vrši interpretaciju zapisanog CTG nalaza, organizuje stručno vođenje zadesnog poroda, vodi spontani pobačaj kiretažom, vrši indiciranje operacije u toku porođaja, epiziotomija, revizija duplje materice, eksplorativne kiretaže cervikalnog kanala, arteficijalni prekid trudnoće do dva mjeseca, dovršenje inkompletnog pobačaja, rekiretaža, aplikacija IUD, vađenje IUD, ljekarsko uvjerenje (uključuje ginekološki pregled), utvrđuje potrebu i program dijagnostičkog i funkcionalnog ispitivanja, konsultativno-specijalističkih pregleda, cijeni nalaze, mišljenja i utvrđuje konačnu dijagnozu i način liječenja, vrši ambulantno manje hirurške intervencije, vodi propisanu medicinsku dokumentaciju i evidenciju u pisanoj i elektronskoj formi, vrši edukaciju zdravstvenih zaposlenika i zdravstvenih saradnika, a posebno ljekara pripravnika, prati i proučava zdravstveno stanje i zdravstvenu zaštitu žena, te predlaže i sprovodi mjere prevencije i suzbijanja, brine o racionalnom i pravilnom korištenju medicinskih aparata i opreme i koristi odgovarajuća zaštitna sredstva,redovno prati, proučava i primjenjuje savremena medicinska dostignuća u dijagnostici i terapiji bolesnika. Radni status : na neodređeno vrijeme; Probni rad : ne predviđa se probni rad; Mjesto rada : JU\"Dom zdravlja\"Visoko na adresi Branilaca BiH broj 22 i Broj izvršilaca : 1 (jedan). 2. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR u službi Porodične medicine - završena srednja medicinska škola općeg smjera, - položen stručni ispit i - važeća licenca za obavljanje samostalnog rada. Opis poslova i radnih zadataka: prima zdravstvenu knjižicu/elektronsku zdravstvenu karticu, provjerava njenu validnost, uzima anamnezu i odmah vrši trijažu po hitnosti, vrši naručivanje pacijenata za pregled i drugu zdravstvenu uslugu, vodi brigu o kartonu i ulaže nalaze u karton, vodi brigu o urednosti stola za doktora medicine (svi potrebni formulari, špatule i sl.), ukazuje hitnu medicinsku pomoć, uredno vodi kartoteku, ispunjava sve uputnice, vodi evidenciju o bolovanju i piše doznake, radi u intervenciji, čisti instrumente, priprema materijal za sterilizaciju, steriliše, vrši trebovanje lijekova i medicinskih sredstava, snima EKG i nosi nalaz doktoru medicine, mjeri temperaturu, puls, krvni pritisak, previja, vrši obradu rane i obavještava doktora medicine, vrši poslove ordinirane terapije (davanje injekcija svih vrsta), asistira kod manjeg hirurškog zahvata, obavlja neophodni NNS skrining na metaboličke bolesti, obavlja povremeno kućne posjete i sprovodi ordiniranu terapiju, obavlja patronažne posjete i palijativnu njegu, vodi svu potrebnu evidenciju iz svoje nadležnosti u pisanoj i elektronskoj formi, svakodnevno vodi izvještaje i na kraju mjeseca predaje mjesečni izvještaj glavnom medicinskom tehničaru ustanove, u radu obavezno koristi odgovarajuća zaštitna sredstva, odgovara za inventar, medicinsku opremu i njeno održavanje, obavlja i druge poslove koje mu stavi u zadatak rukovodilac tima, rukovodiocu službe i glavnom medicinskom tehničaru ustanove. Radni status : na određeno vrijeme u trajanju od 6 /šest/ mjeseci; Probni rad : ne predviđa se probni rad; Mjesto rada : JU\"Dom zdravlja\"Visoko na adresi Branilaca BiH broj 22 i Broj izvršilaca : 2 (dva). NAPOMENA ZA SVE KANDIDATE:  Samo izabrani kandidati će biti u obavezi da u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaprimanja obavještenja o njegovom izboru dostave ljekarsko uvjerenje, uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka i uvjerenje o nekažnjavanju.  Kriteriji na osnovu kojih će se vršiti bodovanje kandidata jesu: - Razmatranje dostavljene dokumentacije te uspjeh na stručnom ispitu kandidata. POTREBNA DOKUMENTACIJA Uz prijavu i kraću biografiju, e-mail adresu kandidata te kontakt telefon, potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerenu kopiju): I. Diplomu/svjedočanstvo/uvjerenje o završenoj traženoj stručnoj spremi (školi) za radno mjesto za koje se dostavlja prijava; II. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za radno mjesto za koje se dostavlja prijava; III. Dokaz o položenom specijalističkom ispitu za radno mjesto pod rednim brojem 1., IV. Validnu licencu; V. Izvod iz matične knjige rođenih za sve pozicije; VI. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja) za sve pozicije i VII. Dokaz da je kandidat ratni vojni invalid, demobilizirani branilac i ĉlan porodice šehida, poginulog, umrlog, nestalog branioca koji je na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona. Ovi kandidati su dužni dostaviti i dokaz da se nalaze na evidenciji Službe za zapošljavanje Kantona. OSTALE ODREDBE Oglas (integralni tekst) će biti objavljen na web stranici JU \"Dom zdravlja\" Visoko, web stranici Osnivača Grad Visoko i na oglasnoj ploči JU \"Dom zdravlja\"Visoko. Tekst oglasa će biti dostavljen i JU Služba za zapošljavanje Ze-do kantona. Obavijest o objavljivanju javnog oglasa bit će objavljen i u dnevnom listu \"Oslobođenje\". Javni oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana posljednje objave teksta oglasa. Prijave na oglas sa traženom dokumentacijom dostaviti na adresu ustanove: JU \"Dom zdravlja\"Visoko, Branilaca BiH br. 22., 71300 Visoko, u zatvorenoj koverti, sa naznakom „NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI OGLAS“ sa OBAVEZNOM NAZNAKOM POZICIJE I NUMERACIJE IZ JAVNOG OGLASA na koju kandidat aplicira. Sva pisana korespodencija između kandidata i JU\"Dom zdravlja\"Visoko će se obavljati isključivo elektronski odnosno putem dostavljenih e-maila adresa. O datumu, vremenu i mjestu pristupanja intervjuu odnosno polaganju pismenog i usmenog ispita kandidati će biti obavješteni putem dostavljenih e – mail adresa, obavijest na web stranici ustanove i oglasnoj tabli JU\"Dom zdravlja\"Visoko. Ako kandidat ne pristupi intervjuu odnosno polaganju pismenog i usmenog ispita smatrat će se da je odustao od dalje procedure. Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove ovog oglasa, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzeti u razmatranje. Po okončanju postupka po ovom javnom oglasu, JU \"Dom zdravlja\"Visoko se ne obavezuje vršiti povrat priložene dokumentacije kandidata. Povrat dokumentacije vrši se na osnovu pismenog zahtjeva kandidata koji se podnosi na protokol JU \"Dom zdravlja\"Visoko.
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2024-04-08
Oglas do2024-04-16
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 5 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »