Pregled oglasa

Traženo zanimanje1. Pomoćni radnik za jednostavne poslove- Odjeljenje za poslove javne čistoće i održavanje puteva .................................................................................................... 3 izvršioca, 2. Radnik na odvozu i deponovanju komunalnog otpada- Odjeljenje za prikupljanje , selekciju, deponovanje i odvoz otpada ...................….....……................… 2 izvršioca, 3. Radnik na očitanju vode i podjeli računa- inkasant……..........……… 2 izvršioca.
Tražena školska spremaNekvalifikovani radnik (NK)
Završena škola / fakultetPOTREBNU STRUČNU SPREMU POGLEDATI U NASTAVKU OGLASA
Položen stručni ispit
Posebna znanja i vještine
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoNebitno
Broj traženih zaposlenika
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosNije naznačeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljati
Mjesto rada (općina)JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE „VISOKO“ D.O.O. VISOKO NASELJE LUKE II BR. 16 VISOKO
Radno vrijemeNije naznačeno
Posebne psiho - fizičke sposobnosti
Godine starosti
Očekivana plata
Radni odnos se zasniva na:Nije naznačeno
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službe
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenikaJAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE „VISOKO“ D.O.O. VISOKO NASELJE LUKE II BR. 16 VISOKO Broj: 2538/23 Visoko, 11.04.2024. godine Na osnovu člana 20a. stav 1. Zakona o radu FBiH (\"Službene novine Federacije BiH\", broj: 26/16, 89/18, 23/20,49/21,103/21 i 44/22), člana 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu („Službene novine Ze-do kantona“ broj: 2/24), Odluke direktora o potrebi prijema u radni odnos na određeno vrijeme br: 2225/24 od 29.03.2024.godine, Zaključka Nadzornog odbora preduzeća br: 01-XIII-29-03- III./24 od 29.03.2024.godine i Saglasnosti Gradonačelnika Grada Visoko br: 01/1-02-623/24 od 08.04.2024.godine, direktor Javnog komunalnog preduzeća raspisuje: J A V N I O G L A S za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme Objavljuje se javni oglas za prijem radnika u JKP “Visoko“ d.o.o. Visoko, u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od 12 (dvanaest) mjeseci, uz probni rad, za obavljanje poslova i zadataka radnog mjesta: 1. Pomoćni radnik za jednostavne poslove- Odjeljenje za poslove javne čistoće i održavanje puteva .................................................................................................... 3 izvršioca, 2. Radnik na odvozu i deponovanju komunalnog otpada- Odjeljenje za prikupljanje , selekciju, deponovanje i odvoz otpada ...................….....……................… 2 izvršioca, 3. Radnik na očitanju vode i podjeli računa- inkasant……..........……… 2 izvršioca. Opis poslova i radnih zadataka za poziciju br.1: obavlja poslove pomoćnog radnika u Odjeljenju za prikljupljanje, selekciju , deponovanje i odvoz komunalnog otpada, koordinacija i pomaganje radu drugih službi, čiji je rad vezan za službe, radi i druge poslove po potrebi preduzeća iz okvira svoje osposobljenosti po nalogu poslovođe odjeljenja, prema ukazanoj potrebi može se rasporediti na druge poslove iz domena stručnosti;obavlja i druge poslove koje mu odredi poslovođa odjeljenja preduzeća, za svoj rad odgovara poslovođi odjeljenja. Pored općih uslova utvrđenih Zakonom, kandidat treba da ispunjava i posebne uslove utvrđene Pravilnikom o organizacija i sistematizaciji poslova i radnih zadataka preduzeća i to: a) NK ili osnovna škola, Uslovi rada: rad na terenu u raznim vremenskim uslovima i svim godišnjim dobima. Radno vrijeme: od 7,00 do 15,30 sati. Mjesto rada: Sarajevska bb, Visoko. Opis poslova i radnih zadataka za poziciju br.2 : obavlja poslove radnika na odvozu i deponovanju otpada; obavlja poslove pomoćnog radnika na odvozu otpada kako u gradskom podrućju,tako i u selima i zaseocima; obavlja poslove čišćenja divljih deponija; obavlja poslove utovara i istovara komunalnog otpada; obavlja poslove pomoćnog radnika na vozilu za prevoz otpada; radi i druge poslove po potrebi preduzeća iz okvira svoje osposobljenosti po nalogu rukovodioca; prema ukazanoj potrebi može se rasporediti na druge poslove iz domena stručnosti; obavlja i druge poslove koje mu odredi poslovođa odjeljenja za prikupljanje, selekciju, deponovanje i odvoz otpada. Pored općih uslova utvrđenih Zakonom, kandidat treba da ispunjava i posebne uslove utvrđene Pravilnikom o organizacija i sistematizaciji poslova i radnih zadataka preduzeća i to: a) NK ili osnovna škola, Uslovi rada: rad na terenu u raznim vremenskim uslovima i svim godišnjim dobima. Radno vrijeme: od 7,00 do 15,30 sati. Mjesto rada: Sarajevska bb, Visoko. Opis poslova i radnih zadataka za poziciju br. 3: Obavlja poslove očitanja vodomjera, obavlja poslove distribucije računa, sačinjava službene zabilješke kao konstataciju činjenica na terenu,obavlja i druge poslove koje mu odredi Rukovodilac Pored općih uslova utvrđenih Zakonom, kandidat treba da ispunjava i posebne uslove utvrđene Pravilnikom o organizacija i sistematizaciji poslova i radnih zadataka preduzeća i to: a) SSS, IV stepen stručne spreme općeg smjera b) 1 godina radnog iskustva. Uslovi rada: radi na terenu u raznim vremenskim uslovima i godišnjim dobima. Odgovornost: odgovara za kvalitetno i blagovremeno izvršavanje poslova i radnih zadataka šefu službe za obračun i naplatu i odnos s korisnicima. Radno vrijeme: od 7,00 do 15,30 sati. Za obavljanje poslova navedenih radnih mjesta radnicima će se isplaćivati iznos osnovne plaće koji predstavlja umnožak najmanjeg mjesečnog fonda radnih sati, koeficijenta radnog mjesta i satnice. II Kao dokaz o ispunjavanju općih i posebnih uslova (za poziciju na koju se kandidat prijavljuje), kandidat je uz prijavu dužan dostaviti sljedeću dokumentaciju: -Kraću biografiju, adresu i kontakt telefon, e- mail ; -Potvrda o prebivalištu-CIPS (original ili ovjerena kopija ne starija od 3 mjeseca); -Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena kopija ne starija od 3 mjeseca); -Uvjerenje o državljanstvu BiH (original ili ovjerena kopija ne starija od 3 mjeseca); -Dokaz o stručnoj spremi, odnosno vrsti i stepenu školske spreme, za poziciju br. 3 (Original ili ovjerena kopija); -Potvrda ili uvjerenje kao dokaz o radnom iskustvu za poziciju br. 3. III Nakon isteka roka za dostavljanje prijava, Komisija za izbor kandidata po raspisanom javnom oglasu razmotrit će prijave kandidata koje su dostavljene u propisanom roku, poštom ili lično u smislu ispunjavanja općih i posebnih uslova. Prijave kandidata koje budu nepotpune i neblagovremene, te prijave koje su kandidati pismeno povukli, kao i prijave uz koje su priložene neovjerene fotokopije dokumenata, neće biti razmatrane u daljem postupku i podnosilac prijave će biti o tome posebno obaviješten. Komisija za izbor kandidata dostavlja listu kandidata koji ispunjavaju uslove po objavljenom javnom oglasu direktoru preduzeća radi daljnjeg postupanja. Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove propisane javnim oglasom biće održan intervju. Napomena: Samo izabrani kandidat će biti u obavezi da u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavještenja o njegovom izboru kao najboljeg kandidata dostavi ljekarsko uvjerenje kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova i zadataka radnog mjesta za koje se kandidovao i Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka. IV Rok za podnošenje prijava kandidata je 8 (osam) dana, računajući od prvog narednog dana od dana objavljivanja javnog oglasa u dnevnom listu „ Dnevni avaz “, a isti će biti objavljen i na internet stranici JKP „Visoko“ d.o.o. Visoko: www.jkpvisoko.ba, internet stranici osnivača Grada Visoko: www.visoko.gov.ba, a isti će se dostaviti i JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona. V Prijavu na javni oglas i traženu dokumentaciju u zatvorenoj koverti (navesti broj pozicije) , kandidati su dužni da dostave lično ili putem pošte na adresu: „Javno komunalno preduzeće „Visoko“ d.o.o. Visoko Ul. Naselje Luke II br:16 71300 VISOKO „Komisija za izbor kandidata po raspisanom javnom oglasu sa naznakom „Prijava na javni oglas (navesti poziciju na koju se prijavjuje) - NE OTVARATI“. Za sve dodatne informacije možete kontaktirati na broj telefona: 032/738-600. VI Javno komunalno preduzeće „Visoko“ d.o.o. Visoko neće kandidatima vraćati dokumentaciju dostavljenu uz prijavu, osim kandidatima koji su istu dostavili u originalu i na pismeni zahtjev.
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2024-04-15
Oglas do2024-04-23
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 5 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »