Pregled oglasa

Traženo zanimanjeReferent administrativno tehničkih i blagajničkih poslova – jedan izvršilac
Tražena školska spremaSrednje stručno obrazovanje (SSS)
Završena škola / fakultet
Položen stručni ispit
Posebna znanja i vještine
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoNebitno
Broj traženih zaposlenika
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosNije naznačeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljati
Mjesto rada (općina)JU Centra za socijalni rad Vareš
Radno vrijemeNije naznačeno
Posebne psiho - fizičke sposobnosti
Godine starosti
Očekivana plata
Radni odnos se zasniva na:Nije naznačeno
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službe
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenikaNa osnovu člana 20a. Zakona o radu ( «Službene novine F BiH«, br. 26/16, 89/18 i 44/22), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu („Službene novine Ze-do kantona“ broj: 9/23), člana 4.i 23. Pravilnika o radu JU Centra za socijalni rad Vareš, saglasnosti Upravnog odbora Centra za socijalni rad Vareš broj: 04-3-38/24-9 od 28.12.2023.godine, te Odluke direktora broj: 01-30-2-611/24 od 01.04.2024. godine, raspisuje se J A V N I O G L A S za prijem u radni odnos I - Predmet javnog oglasa Objavljuje se Javni oglas za prijem zaposlenika na radno mjesto: Referent administrativno tehničkih i blagajničkih poslova – jedan izvršilac u JU Centar za socijalni rad Vareš na neodređeno vrijeme uz probni period od 3.mjeseca. Visina osnovne plate cca 926,00 KM. II - Opis poslova: • vodi blagajnu Centra ( obavezno blagajnički dnevnik u koji unosi i podatke o utvrđenom maksimumu i iskazuje eventualni višak i manjak ), • polaže gotovinu iznad blagajničkog maksimuma na banku, • vrši isplate na blagajni akontacija putnih troškova, dnevnica i drugih isplata u skladu sa Zakonom, • vodi knjigu izlaznih i ulaznih faktura, • vrši prijem ulazne pošte i njeno evidentiranje u skladu sa propisima i opštim aktima Centra, • protokoliše poštu i prosljeđuje direktoru, • vrši otpremu pošte, • vodi knjigu evidencije izdatih putnih naloga, • popunjava naloge za službena putovanja i naloge za auta, • formira spis korisnika socijalne zaštite, • vodi evidenciju djece i štićenika smještenih u domove i druge ustanove, • odgovoran je za upotrebu pečata i štambilja Centra i njihovo ispravno odlaganje u kasu nakon radnog dana, • vrši nabavku kancelarijskog materijala, • obavlja rad na telefonskoj centrali, • odgovara za objekte i sredstva koja su mu povjerena na čuvanje i održavanje, • obavlja i druge poslove po nalogu direktora u skladu sa propisima i općim aktima Centra. Literatura: blagajničko i kancelarijsko poslovanje. III - Opšti uslovi a) Da je državljanin BiH; b) Da je stariji od 18. godina života; f) Da nije osuđivan za krivično dijelo ili privredni prijestup i da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak; IV - Posebni uslovi a) Da ima IV stepen stručne spreme, smjera: ekonomski tehničar, gimnazija, b) Da ima 1. (jednu) godinu radnog iskustva u struci nakon sticanja diplome, c) Da posjeduje stručne, radne, komunikativne i druge sposobnosti o čemu će priložiti odgovarajuće dokaze. V - Potrebna dokumentacija Uz prijavu na konkurs, kandidati su dužni dostaviti biografiju, adresu i kontakt telefon, te je potrebno dostaviti dokaze o ispunjavanju uslova traženih Javnim oglasom (originali ili ovjerene kopije), i to: 1. Uvjerenje o državljanstvu, 2. Izvod iz matične knjige rođenih, 3. Uvjerenje o nekažnjavanju, 4. Uvjerenje da se ne vodi krivični postupak protiv kandidata, 5. Diploma o završenom obrazovanju, 6. Uvjerenje o radnom stažu u struci, 7. Odgovarajuće certifikate kao dokaz posjedovanje stručnih, radnihi komunikativnih sposobnosti, Dodatna dokumentacija: • Kandidati mogu priložiti i rješenje/uvjerenje nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju svojstva osobe u statusu RVI, demobilisanog branitelja, djece šehida, poginulog, umrlog i nestalog branitelja. Uvjerenje od nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak i uvjerenje o nekažnjavanju, izabrani kandidat je dužan dostaviti u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaprimanja obavještenja o njegovom izboru kao najboljeg kandidata. VI – Prijava na javni oglas Svu traženu dokumentaciju dostaviti najkasnije 8. dana od dana objave oglasa u Javnim glasilima, lično ili putem pošte preporučeno sa naznakom-prijava na Javni oglas, na adresu: JU Centar za socijalni rad Vareš, ul. Zvijezda bb, općina Vareš. Konkursna komisija – Ne otvaraj. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. Kandidati koji dostave urednu i traženu dokumentaciju će od strane Centra za socijalni rad biti obaviješteni o vremenu i mjestu održavanja postupka izbora u pisanom obliku , najmanje pet dana prije održavanja ispita. Bodovanje i rangiranje kanditata će se izvršiti nakon obavljenog intrvijua a po predhodno donešenom Poslovniku o radu konkursne komisije. Nakon završene konkursne procedure prijave i dokumentacija se neće vraćati kandidatima. VII - Objavljivanje i rok za dostavljanje dokumentacije Javni oglas za prijem u radni odnos Vareš objaviti će se na Oglasnoj ploči JU CSR Vareš, u listu Oslobođenje, web stranici Općine Vareš., a bit će dostavljen i Službi za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona.
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2024-06-03
Oglas do2024-06-11
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 7 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »