Pregled oglasa

Traženo zanimanje 1. Doktor medicine - 1 izvršilac na određeno vrijeme (1 godina).
Tražena školska spremaVisoko stručno obrazovanje (VSS-1)
Završena škola / fakultet
Položen stručni ispit
Posebna znanja i vještine
Potrebno znanje stranog jezika
Traži se osobaNije uneseno
SpolNebitno
Trazeno radno iskustvoNebitno
Broj traženih zaposlenika
Na koje vrijeme se zasniva radni odnosNije naznačeno
Naziv i opis poslova koje će zaposlenik obavljati
Mjesto rada (općina)JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA BANJSKO-REKREATIVNI CENTAR «AQUATERM» OLOVO sa sjedištem u Olovu
Radno vrijemeNije naznačeno
Posebne psiho - fizičke sposobnosti
Godine starosti
Očekivana plata
Radni odnos se zasniva na:Nije naznačeno
Rok za stupanje na rad
Posebni zahtjevi poslodavca u posredovanju službe
Posebni zahtjevi poslodavca u pogledu zaposlenikaJAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA BANJSKO-REKREATIVNI CENTAR «AQUATERM» OLOVO sa sjedištem u Olovu Na osnovu člana 20a. Zakona o radu («Službene novine F BiH«, br. 26/16, 89/18, 44/22 i 39/24), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu („Službene novine Ze-do kantona“ broj: 2/24), člana 10. Pravilnika o radu JZU BRC „AQUATERM“ OLOVO, Pravila koja se primjenjuju prilikom zapošljavanja radnika broj: 137-12/19 od 17.12.2019. godine, saglasnosti Upravnog odbora broj: 01-33-474/24 od 03.06.2024. godine, te odluke direktora broj: 02-1-33-488/24 od 05.06.2024. godine, raspisuje se JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos 1. Doktor medicine - 1 izvršilac na određeno vrijeme (1 godina). 1. Doktor medicine status: 1 izvršilac na određeno vrijeme probni rad: 3 mjeseca kratak opis poslova: - obavlja pregled (prvi, ponovni) pacijenata, - utvrđuje potrebu i daje nalog za obavljanje laboratorijskih i drugih dijagnostičkih pretraga i konsultativno-specijalističkih pregleda sa ciljem utvrđivanja konačne dijagnoze i kontrole liječenja, - propisuje terapiju, prati i kontroliše tok liječenja pacijenata, - po potrebi pruža prvu i hitnu pomoć, - vodi propisanu medicinsku dokumentaciju, evidenciju i izvještaje, - upisuje u zdravstveni karton podatke o bolesti: dijagnoza, šifra i druge bitne podatke, i sl. Opšti uslovi za tražena radna mjesta: a) da je kandidat državljanin BiH, b) da ima opću zdravstvenu sposobnost. Posebni uslovi za radno mjesto Doktor medicine - VSS, doktor medicine, položen stručni ispit, poznavanje rada na računaru, probni rad 3 mjeseca Dokazi koji se dostavljaju uz prijavu sa biografijom na javni oglas: 1. Doktor medicine • Diploma o završenoj visokoj stručnoj spremi (VSS-Medicinski fakultet) • Dokaz o položenom stručnom ispitu • Dokaz o poznavanju rada na računaru • Izvod iz matične knjige rođenih • Uvjerenje o državljanstvu • Odobrenja za samostalan rad-licenca • CIPS-prijava prebivališta Nabrojani dokumenti predstavljaju dokaz o ispunjavanju opštih i posebnih uslova predviđenih Pravilnikom o radu za prijem u radni odnos na oglašeno radno mjesto u JZU BRC „AQUATERM“ OLOVO. Sve dokumente dostaviti u ovjerenoj fotokopiji, ne starijoj od 6 mjeseci. Kandidatima čija prijava na javni oglas ne bude prihvaćena, dostavljena dokumentacija neće se vratiti. Samo izabrani kandidat će biti u obavezi da dostavi ljekarsko uvjerenje kao dokaz da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uslovima radnog mjesta za koje se prijavljuje u roku od 15 dana od dana zaprimanja odluke o izboru. Prijave sa potrebnom dokumentacijom kojom se dokazuje ispunjavanje propisanih uslova dostavljaju se putem pošte u zatvorenoj koverti Komisiji za izbor na sljedeću adresu: JZU BRC „AQUATERM“ OLOVO ul. Branilaca grada bb 71340 O L O V O -Komisiji za izbor- ( sa naznakom „NE OTVARAJ-Prijava na javni oglas za radno mjesto „Doktor medicine“) Javni oglas ostaje otvoren osam (8) dana od dana posljednjeg objavljivanja. Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje, te će ih Komisija za izbor kandidata za prijem u radni odnos odbaciti zaključkom. Integralni tekst javnog oglasa biti će objavljen na web stranici Ustanove i Općine Olovo-osnivača. O terminu i mjestu održavanja stručnog ispita, kandidati će biti obaviješteni dostavom skenirane obavijesti na e mail adresu kandidata najmanje pet dana prije održavanja istog, te će obavijest biti postavljena na web stranicu i oglasnu ploču poslodavca.
Mogućnost zaposlenja invalidne osobe
Oglas od2024-06-06
Oglas do2024-06-14
Nezaposleni ste i tražite posao.
Pronađite posao iz 7 oglasa
Unesite biografiju
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri datum naredne prijave »
Poslodavac ste i tražite uposlenika.
Pronađite uposlenika iz 0 biografije
Objavite oglas
Niste registrovani? Registrirajte se!
Provjeri status osobe »