image_pdfimage_print

U petak, 27. Maja 2016.godine, Misnistarstvo za poljoprivredu šumarstvo i vodoprivredu raspisalo je javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odobravanje sredstava za poticanje poljoprivredne proizvodnje za 2016. godinu. Sva fizička lica sa prebivalištem i pravna lica sa sjedištem u Zeničko-dobojskom kantonu mogu da podnesu zahtjev za odobravanje sredstava za poticanje poljoprivredne proizvodnje za 2016 .godinu u roku određenom prema Uputstvu za svaki pojedinačni poticaj. Uputstvo je objavljeno na službenoj web stranici Zeničko-dobojskog kantona. Zahtjevi sa dokazima o ispunjavanju posebnih uslova dostavljaju se neposredno ili poštom na protokol Zeničko-dobojskog kantona “za Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zeničko-dobojskog kantona”, Kučukovići broj 2, 72000, Zenica. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 460-750 ili email: min.poljoprivreda@zdk.ba.

Website Malware Scan