image_pdfimage_print

U okviru projekta „T4E (Training for employer) – Obuka za potrebe poslodavca“ kroz LEP II koji financira Europska unija, a realizira Međunarodna organizacija rada, u Žepču je u srijedu 29. lipnja održan sastanak partnera u okviru Lokalnog partnerstva za zapošljavanje ZDK. T4E će kroz obuke i prekvalifikaciju mladima omogućiti da lakše dođu do posla na području općina Žepče, Zavidovići, Usora i Maglaj u Zeničko-dobojskom kantonu.

Svrha sastanka je bilo potpisivanje Memoranduma o suradnji među partnerima čime je i zvanično uspostavljeno partnerstvo za zapošljavanje ZDK, koje će se zalagati za stvaranje preduvjeta za usuglašavanje ponude i potražnje na tržištu rada u drvnom i tekstilnom sektoru u ZDK te za poboljšanje uvjeta za obuku i prekvalifikaciju radi lakšeg zaposlenja mladih. Namjera je kroz izradu nastavnih planova i programa ojačati kapacitete partnera i unaprijediti suradnju između javnog, privatnog, obrazovnog i NVO sektora.

Opći cilj projekta je doprinijeti povećanju društvene kohezije kroz aktiviranje i integraciju nezaposlenih osoba na tržište rada putem uspostave održivih institucionalnih mehanizama koordinacije rada lokalnih aktera za tržište rada i programa obuka koji korespondiraju potrebama lokalnog tržišta rada.

85 nezaposlenih osoba registriranih u evidencijama Službi za zapošljavanje će kroz tehničku pomoć, obuke i prekvalifikacije, kao i financijsku podršku biti podržano pri osnivanju poduzeća kroz start-up fond kao i zapošljavanjem kod poznatih poslodavaca.

Trajanje projekta je 20 mjeseci a implementirati će ga Lokalno partnerstvo za zapošljavanje ZDK koga čine: Razvojna agencija Žepče d.o.o. (RAŽ), JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona, Općina Žepče, Grad Zavidovići, Općina Usora, Saga d.o.o. Žepče, Stolarija Šimić d.o.o. Žepče, Prlić d.o.o. Žepče, Jifeng d.o.o. Žepče, Bontex d.o.o. Maglaj, Ustanova za stručno obrazovanje odraslih „WMTA“ Banja Luka Centar za obrazovanje odraslih „EDUKA BH“ Tešanj, Regionalna razvojna agencija za regiju Centralna BiH – REZ Zenica, Udruga poslodavaca Usora, Drvni klaster „Namještaj i drvo“ Sarajevo.

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje ZDK je jedno od 20 uspostavljenih u zemlji u okviru LEP II projekta, koji ima za cilj da doprinese poboljšanju prilika zapošljavanja u lokalnim zajednicama dajući podršku razvoju lokalnih partnerstava za zapošljavanje kao partnerski uspostavljenih mehanizama za tržište rada koji osiguravaju pristup formalnom zapošljavanju na lokalnom nivou.

Više informacija o projektu Lokalna partnerstvo za zapošljavanje možete naći na http://www.partnerstvo.ba/