image_pdfimage_print

BROJ SLOBODNIH MJESTA ZA UPIS U PROGRAM: Od prvog (I) do petog (V) razreda -30 (trideset) polaznika, od šestog (VI) do devetog (IX) razreda-30 (trideset) polaznika. Vrijeme trajanje: Izvođenje programa za sticanje osnovnog obrazovanja za odrasle traje za prvi (I), drugi (II), treći (III), četvrti (IV) i peti (V) razred – po tri mjeseca, za šesti (VI), sedmi (VII), osmi (VIII) i deveti (IX) razred – po šest mjeseci. Za polaznike koji imaju neprekidno mjesto prebivališta na području Zeničko-dobojskog kantona najmanje 12 mjeseci prije raspisivanja javnog konkursa, u Budžetu ZDK osigurana su sredstva za izvođenje programa osnovnog obrazovanja odraslih. POTREBNA DOKUMENTACIJA: 1. Prijava za upis koja se preuzima kod sekretara Škole, 2. Izvod iz Matične knjige rođenih (original ili ovjerena kopija),3. Uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerena kopija) da nije starije od 3 mjeseca, 4. CIPS (original), 5. Uvjerenje o prethodno završenom razredu osnovne škole (original ili ovjerena kopija); Napomena: Polaznici koji nemaju mogućnost pribaviti Uvjerenje o završenom razredu osnovne škole na propisanom obrascu (učenici koji su završili prvi (I), drugi (II), treći (III), četvrti (IV) razred osmogodišnjeg osnovnog obrazovanja, odnosno  prvi (I), drugi (II), treći (III), četvrti (IV) i peti (V) razred devetogodišnjeg osnovnog obrazovanja) dužni su dostaviti  đačku/učeničku knjižicu ili potvrdu o prethodno završenom razredu osnovne škole,  sa utvrđenim uspjehom i vladanjem na kraju  školske godine, po predmetima za svaki  razred i školsku godinu,   izdatu  od strane škole gdje je polaznik prethodno pohađao školovanje (original ili ovjerena kopija);, 6.Uvjerenje o prethodno završenom razredu osnovne škole (original ili ovjerena kopija), 7. Polaznici koji nemaju završen niti jedan razred osnovne škole, dostavljaju potrebnu dokumentaciju navedenu pod tačkama 1. 2. 3. 4. i 5. Javni konkurs za popunu slobodnih mjesta ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objave, a prijave se dostavljaju zaključno sa 30.09.2022. godine. Prijavni obrazac mora biti vlastoručno potpisan od strane polaznika, a izuzetak su polaznici koji nemaju završen niti jedan razred osnovne škole, te, ukoliko se ne znaju potpisati, mogu staviti i otisak prsta na mjesto potpisa, uz navođenje broja lične/osobne karte. Također, prijavni obrazac mora biti čitko popunjen uz obavezno navođenje u rubriku da li je polaznik ranije školovanje pohađao po osmogodišnjem ili devetogodišnjem obrazovanju (izuzetak su polaznici koji nemaju završen niti jedan razred). Potrebna dokumentacija predaje se svakim radnim danom od 8 do 12 sati na protokolu Škole, a prijavni obrazac se može preuzeti u kancelariji sekretara Škole. Prijave na konkurs,  mogu se dostavljati i putem pošte, preporučeno na adresu Škole, i to: JU OŠ „Maglaj“ Maglaj,  Aleja ljiljana br.2,  74250  Maglaj, sa naznakom: „Prijava na javni konkurs za upis polaznika u programe formalnog osnovnog obrazovanja odraslih za školsku 2022/2023. godinu“. Za sve ostalo što nije regulisano ovim konkursom, primjenjivat će se odredbe Zakona o obrazovanju odraslih ZDK i ostalih podzakonskih akata koji regulišu obrazovanje odraslih na području ZDK. Sve potrebne informacije u vezi konkursne procedure, mogu se dobiti svakim radnim danom na kontakt telefone: 032/465-100, 032/465-101 i 032/465-104.