image_pdfimage_print

OPĆI I POSEBNI UVJETI: Da je polaznik državljanin Bosne i Hercegovine; Da se u program osnovnog obrazovanja odraslih može upisati lice starije od 15 godina koje nije završilo osnovno obrazovanje, odnosno lice koje je starije od 18 godina, a da pri tome nema status učenika; Da polaznik ispunjava psiho-fizičke uslove za savladavanje osnovnog obrazovnog programa. BROJ SLOBODNIH MJESTA ZA UPIS U PROGRAM: OSNOVNO DEVETOGODIŠNJE OBRAZOVANJE Od   prvog (I )  do  petog (V)  RAZREDA 20 (dvadeset) ,Od   šestog (VI) do  devetog (IX) RAZREDA 40 (četrdeset). Izvođenje programa za sticanje osnovnog obrazovanja za odrasle traje: za prvi (I), drugi (II), treći (III), četvrti (IV) i peti (V) razred – tri mjeseca; za šesti (VI), sedmi (VII), osmi (VIII) i deveti (IX) razred – šest mjeseci.Programi obrazovanja polaznika izvode se redovnom nastavom.  NAZIV JAVNE ISPRAVE KOJA SE IZDAJE PO ZAVRŠETKU PROGRAMA: Uvjerenje o završenom razredu osnovne škole (od I do VIII razreda);Svjedodžba o završenoj osnovnoj školi (nakon završetka IX razreda); VISINA ŠKOLARINE PO POLAZNIKU: Za polaznike koji imaju neprekidno mjesto prebivališta na području Zeničko-dobojskog kantona najmanje 12 mjeseci prije raspisivanja javnog konkursa, u Budžetu ZDK osigurana su sredstva za izvođenje programa osnovnog obrazovanja odraslih. POTREBNA DOKUMENTACIJA: Prijava za upis koja se preuzima kod sekretara škole; Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena kopija); Uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerena kopija) da nije starije od 3 mjeseca; CIPS (original); Uvjerenje o prethodno završenom razredu osnovne škole (original ili ovjerena kopija). Polaznici koji su  prethodno školovanje pohađali  i završili u inostranstvu  dužni su  dostaviti Rješenje o ekvivalenciji inozemne školske isprave izdato od strane nadležnog Ministarstva(original ili ovjerena kopija). Polaznici koji nemaju završen niti jedan razred osnovne škole dostavljaju potrebnu dokumentaciju navedenu pod tačkama 1, 2, 3 i 4. OSTALE NAPOMENE: Javni konkurs za popunu slobodnih mjesta ostaje otvoren  8  dana od dana objave, a  prijave se dostavljaju zaključno sa 28.10.2022. godine. Prijavni obrazac mora biti vlastoručno potpisan od strane polaznika, a izuzetak su polaznici koji nemaju završen niti jedan razred osnovne škole, te ukoliko se ne znaju potpisati mogu staviti i otisak prsta na mjesto potpisa uz navođenje broja lične/osobne karte. Također prijavni obrazac mora biti čitko popunjen uz obavezno navođenje  u rubriku da li je polaznik ranije školovanje pohađao po osmogodišnjem ili devotogodišnjem obrazovanju (izuzetak su polaznici koji nemaju završen niti jedan razred). Prijavni  obrazac  se može preuzeti  u kancelariji sekretara škole. Prijava na konkurs  sa potrebnom  dokumentacijom  se može predati svakim radnim danom od  8 do 13 sati na protokolu škole i to u datom roku za podnošenje prijava, a također može dostaviti  i putem pošte preporučeno na adresu JU OŠ „Rešad Kadić“ Tešanj,  Krndija 2, 74260  Tešanj, sa naznakom: Prijava na  javni konkurs za upis polaznika u programe formalnog osnovnog obrazovanja odraslih za školsku 2022/2023. godinu. Za sve ostalo što nije regulisano ovim konkursom primjenjivat će se odredbe Zakona o obrazovanju odraslih  ZDK i ostalih podzakonskih akata koji regulišu obrazovanje odraslih na području ZDK.

Sve potrebne informacije u vezi konkursne procedure mogu se dobiti svakim radnim danom na kontakt telefon:  032/465-146.