image_pdfimage_print

Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine poziva zainteresirane studentice i studente upisane na univerzitete i visoke škole u Bosni i Hercegovini da dostave prijave za rad u SR Njemačkoj tokom ljetnog raspusta u 2023. godini u okviru Programa ferijalnog rada koji se odvija u saradnji sa Saveznom agencijom za rad SR Njemačke. Za Bosnu i Hercegovinu u 2023. godini je odobreno 150 mjesta, od čega je studenticama/studentima univerziteta u Federaciji BiH dodijeljeno 95 mjesta. Na ovaj poziv mogu se prijaviti isključivo redovne/i studentice/i univerziteta i visokih škola u Bosni i Hercegovini koje/i nisu upisane/i u posljednju godinu studija. Ostali uvjeti: vrlo dobro i dobro poznavanje njemačkog jezika,raspoloživost za rad u Njemačkoj u periodu koji nije kraći od dva mjeseca, studentice/i se ne bi trebale/i ograničavati na neku regiju ili mjesto u kojem žele raditi, spremnost za rad u što više industrijskih sektora u kojima se nude poslovi, prethodno radno iskustvo je prednost. Prijava treba da sadrži sljedeće: Dva prijavna obrasca (Bewerbungsbogen), obostrano štampana, čitko popunjena (po mogućnosti elektronski) na njemačkom jeziku sa unesenim datumom i potpisom, Dvije fotografije novijeg datuma (format za pasoš); Dva primjerka obrasca Erklärung zur Immatrikulationsbescheinigung popunjena na njemačkom ili engleskom jeziku sa datumom izdavanja, potpisom odgovornog lica i pečatom visokoškolske ustanove; (Napomena: studentice/studenti trebaju kod sebe sačuvati jedan od dva navedena primjerka obrasca koji će, u slučaju da dobiju ponudu za rad, predati poslodavcu po dolasku u SR Njemačku.);  Uvjerenje o studentskom statusu koje je izdao fakultet ili visoka škola na njemačkom ili engleskom jeziku.  Ako je uvjerenje izdato na jezicima u službenoj upotrebi u BiH, potrebno je priložiti i prijevod dokumenta na njemački ili engleski jezik ovjeren od strane sudskog prevoditelja; Kopiju pasoša (samo stranica sa slikom); Ovjerenu kopiju vozačke dozvole (ako je posjeduju). Način podnošenja prijava: Zainteresirane/i studentice/i, koji ispunjavaju navedene uvjete, dostavljaju prijavna dokumenta  preporučeno poštom na sljedeći način: Studentice/i visokoškolskih ustanova u Federaciji Bosne i Hercegovine prema sjedištu ustanove u odgovarajućoj kantonalnoj službi za zapošljavanje, Studentice/i visokoškolskih ustanova u Republici Srpskoj prema sjedištu ustanove u odgovarajućoj filijali Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, studentice/i koje/i studiraju u Brčko Distriktu BiH Zavodu za zapošljavanje Brčko Distrikta BiH. Prijave se mogu dostavljati i direktno Agenciji za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine na adresu: Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine

Đoke Mazalića 3, 71000 Sarajevo, sa naznakom „Prijava za Ferijalni rad u SR Njemačkoj 2023“. Rok za dostavljanje prijava je petak, 3.2.2023. godine. Napomena: Prijavna dokumentacija se šalje u Saveznu agenciju za rad SR Njemačke i ne vraća se studentima. Kriteriji koji će se primjenjivati pri odabiru kandidata: Spremnost za rad u SR Njemačkoj najmanje dva mjeseca (podrazumijeva da zvanični ljetni raspust relevantnih visokoškolskih ustanova mora trajati najmanje dva mjeseca). Prednost će imati studentice/i koje/i dosada nisu sudjelovali u ovom programu ili su ranijih godina dostavljale/i prijave za učešće u programu, ali nisu dobile/i radne ponude. U obzir će se uzimati i nivo znanja njemačkog jezika (na osnovu samoprocjene znanja iz Prijavnog obrasca). Prethodno radno iskustvo je prednost. Spisak studentica/studenata, čije će prijave na osnovu navedenih kriterija biti odabrane i proslijeđene u Saveznu agenciju za rad SR Njemačke, bit će objavljen na web stranici Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine: www.arz.gov.ba nakon izvršene selekcije. Savezna agencija za rad SR Njemačke će uzimati u obzir samo potpunu i ispravno popunjenu dokumentaciju koju dostavi Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine. Studentice/studenti su u obavezi da se upoznaju sa informacijama o ovom programu u dokumentu Info – Ferienbeschaeftigung, a za dodatna pojašnjenja se mogu obratiti i Agenciji za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine. Kontakt:

tel.: 033/560 354, E-mail: merima.planincic@arz.gov.ba