image_pdfimage_print

Na osnovu Zakona o obrazovanju odraslih ZDK („Službene novine ZDK broj: 5/14, 13/18), Rješenja Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK o ispunjavanju uvjeta rada i izvođenje programa za osnovno obrazovanje odraslih broj: 10-38-5753-2-2-03/18 od 10.5.2018. godine, i Odluke Školskog odbora broj: 1096-09/23 od 27.9.2023. godine, JU OŠ „Ćamil Sijarić“ Nemila raspisuje JAVNI KONKURS za upis polaznika u programe formalnog obrazovanja- osnovnog obrazovanja odraslih za školsku 2023/24. godinu „NIKO BEZ OSNOVNE ŠKOLE“

I OPŠTI I POSEBNI USLOVI:

 1. Da je polaznik državljanin Bosne i Hercegovine;
 2. U program osnovnog obrazovanja odraslih može se upisati lice starije od 15 godina koje nije završilo osnovno obrazovanje, a da pri tome nema status učenika;
 3. Da polaznik ispunjava psiho-fizičke uslove za savladavanje osnovnog obrazovnog programa.

II  BROJ SLOBODNIH MJESTA ZA UPIS U PROGRAM:

OSNOVNO DEVETOGODIŠNJE OBRAZOVANJE

Razred                                                         Broj polaznika

Od prvog (I) do petog (V) razreda                             20 (dvadeset)

Od šestog (VI) do devetog (IX) razreda                    20 (dvadeset)

III NAČIN IZVOĐENJA PROGRAMA I TRAJANJE:

 1. Izvođenje programa za sticanje osnovnog obrazovanja za odrasle traje za prvi (I), drugi (II), treći (III), četvrti (IV) i peti (V) razred – po tri mjeseca, za šesti (VI), sedmi (VII), osmi (VIII) i deveti (IX) razred – po šest mjeseci.
 2.  Polaznici su obavezni prisustvovati redovnoj nastavi.

IV NAZIV JAVNE ISPRAVE KOJA SE IZDAJE PO ZAVRŠETKU PROGRAMA:

 1. Uvjerenje o završenom razredu osnovne škole (od I do VIII razreda);
 2. Svjedodžba o završenoj osnovnoj školi (nakon završetka IX razreda);

V  VISINA ŠKOLARINE PO POLAZNIKU:

Za polaznike koji imaju neprekidno mjesto prebivališta na području Zeničko-dobojskog kantona najmanje 12 mjeseci prije raspisivanja javnog konkursa, u Budžetu ZDK osigurana su sredstva za izvođenje programa osnovnog obrazovanja odraslih.

VI   POTREBNA DOKUMENTACIJA:

 1. Prijava za upis koja se preuzima kod sekretara škole;
 2. Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena kopija);
 3. Uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerena kopija) da nije starije od 3 mjeseca;
 4. Uvjerenje o prebivalištu (original ili ovjerena kopija);
 5. Uvjerenje o prethodno završenom razredu osnovne škole (original ili ovjerena kopija) ili učenička knjižica izdata od strane škole gdje je polaznik prethodno pohađao školovanje;
 6. Polaznici koji su  prethodno školovanje pohađali  i završili u inostranstvu  dužni su  dostaviti Rješenje o ekvivalenciji inozemne školske isprave izdato od strane nadležnog Ministarstva(original ili ovjerena kopija);
 7. Polaznici koji nemaju završen niti jedan razred osnovne škole dostavljaju potrebnu dokumentaciju navedenu pod tačkama 1. 2. 3. i 4.

VII  OSTALE NAPOMENE:

Javni konkurs za popunu slobodnih mjesta ostaje otvoren  8  dana od dana objave, a  prijave se dostavljaju zaključno sa 11.10.2023. godine. Prijavni obrazac mora biti vlastoručno potpisan od strane polaznika, a izuzetak su polaznici koji nemaju završen niti jedan razred osnovne škole te ukoliko se ne znaju potpisati mogu staviti i otisak prsta na mjesto potpisa uz navođenje broja lične/osobne karte. Također prijavni obrazac mora biti čitko popunjen uz obavezno navođenje  u rubriku da li je polaznik ranije školovanje pohađao po osmogodišnjem ili devetogodišnjem obrazovanju (izuzetak su polaznici koji nemaju završen niti jedan razred). Potrebna dokumentacija predaje se svakim radnim danom od  8 do 13 sati na protokolu škole, a prijavni  obrazac se može preuzeti  u kancelariji sekretara škole.Prijava na konkurs se može dostaviti  i putem pošte preporučeno na adresu JU OŠ „Ćamil Sijarić“ Nemila, ulica Doglodska broj 7, 72212 Nemila, sa naznakom: Prijava na javni konkurs za upis polaznika u programe formalnog osnovnog obrazovanja odraslih za školsku 2023/24. godinu. Za sve ostalo što nije regulisano ovim konkursom primjenjivat će se odredbe Zakona o obrazovanju odraslih  ZDK i ostalih podzakonskih akata koji regulišu obrazovanje odraslih na području ZDK. Sve potrebne informacije u vezi konkursne procedure mogu se dobiti svakim radnim danom na kontakt telefon: 032/465-000 DIREKTOR ŠKOLE:Ahmed Buljubašić